Revi­ta­li­satie WTC Rotterdam

Iconisch rijks­mo­nu­ment wordt klaar­ge­maakt voor een duur­zame toekomst

WTC Rotterdam wordt gere­vi­ta­li­seerd en klaar­ge­maakt voor een duur­zame toekomst. Boven­dien wordt de iconi­sche hotspot van Rotterdam uitge­breid met een city­hotel, bras­serie én hoog­waar­dige gym.

railkokersysteem-energievoorziening

"De verdeel­kasten van Hager onder­scheiden zich door een hoge kwali­teit en worden just-in-time gele­verd. Boven­dien staat Hager in voor een stuk nazorg."

Henk Kraaijema

Project­leider SPIE Heal­th­care

 'Kleine details maken een groot verschil'

Hager is een vaste partner van Spie Heal­th­care tijdens dit project. Zowel tijdens de onder­houds­werk­zaam­heden als revi­ta­li­satie in WTC Rotterdam werkt SPIE Heal­th­care met vaste partners. “Wij kunnen vertrouwen op een jaren­lange relatie met Hager”, bena­drukt Cock Bons, Busi­ness Unit Manager bij SPIE Heal­th­care. “Bijvoor­beeld Key Account­ma­nager Ed Kooi­j­mans bezoekt onze locatie regel­matig en is nauw betrokken bij onze werk­zaam­heden. Hij denkt actief mee in de ontwerp­fase en ook product­vragen worden snel beant­woord.” Henk Kraaijema, Project­leider bij SPIE Heal­th­care, vertelt: “De verdeel­kasten van Hager onder­scheiden zich door een hoge kwali­teit en worden just-in-time gele­verd. Boven­dien staat Hager in voor een stuk nazorg. Wanneer zich onver­hoopt een probleem voor­doet of een uitbrei­ding gewenst is, dan wordt dit direct en in goede samen­wer­king opge­pakt. Die meer­waarde stellen wij enorm op prijs.” Kooi­j­mans: “Kleine details maken een groot verschil en daar geven SPIE en Hager geza­men­lijk invul­ling aan. Niet alleen door de leve­ring en montage van maat­werk producten, maar juist ook op het mense­lijke vlak. Dat maakt de samen­wer­king heel prettig. De afge­lopen jaren hebben we een signi­fi­cante bijdrage mogen leveren aan de vernieu­wing van de elek­tro­tech­ni­sche installatie in WTC Rotterdam. Zo leveren wij regel­matig verdeel­in­rich­tingen, met vermo­gens t/m 1.250 ampère en voor toepas­singen door heel het gebouw. En dat alle­maal met én dankzij het team van SPIE Heal­th­care.

Van de brand­meld­in­stal­la­ties, zonwe­ring en hoofd­stroom­in­stal­la­ties t/m de (nood)verlich­ting
SPIE Heal­th­care is al sinds 2015 als huis­in­stal­la­teur aan WTC Rotterdam verbonden en onder andere verant­woor­de­lijk voor het onder­houd van de elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties. Van de brand­meld­in­stal­la­ties, zonwe­ring en hoofd­stroom­in­stal­la­ties t/m de (nood)verlich­ting en volledig conform het meer­ja­ren­on­der­houds­plan (MJOP). Boven­dien reali­seert de instal­la­tie­spe­ci­a­list met regel­maat projecten in WTC Rotterdam, dat bestaat uit een monu­men­taal laag­bouw- en een aanvul­lende High Rise. “Ook voor de revi­ta­li­satie van WTC Rotterdam voeren wij een groot aantal deel­plannen uit”, vertelt Cock Bons. “We zijn gestart met de groot­keuken en hebben een nieuwe verbin­dings­gang gecre­ëerd vanaf de parkeer­ga­rage naar de Cool­sin­gel­zijde. Boven­dien zijn aan de Rode­zand­zijde diverse verga­der­ruimtes en toilet­groepen aange­pakt, waar­voor wij de elek­tro­tech­ni­sche en data-instal­la­ties hebben verzorgd.” Een bijzonder project was de revi­ta­li­se­ring van de monu­men­tale hoof­den­tree, vertelt Kraaijema. “Hier zijn tevens nieuwe bordes­rol­trappen in de buiten­lucht toege­voegd, die de lijnen van het bordes volgen. Voor dit deel­pro­ject hebben wij onder andere de voedings­ka­bels, verlich­ting en elektra voor de vuil­wa­ter­pomp geïn­stal­leerd, evenals de regel­kasten voor de roltrappen.”

Lees meerInklappen

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Down­load

  • Artikel Installatie & Bouw: WTC Rotterdam

    pdf154,84 KB

In deze projecten zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofd­ver­deler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkel­cen­trum Winkelhof in Leider­dorp

Maat­werk installatie voor Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre