Productgroepafbeelding Scha­kel­ma­te­ri­aal | Hager NL
Productgroepafbeelding In­bouw­ele­men­ten voor de­sign­se­ries | Hager NL

In­bouw­ele­men­ten voor de­sign­se­ries In­bouw­ele­men­ten voor de­sign­se­ries

Ons mo­du­lai­re sys­teem maakt de mon­ta­ge en keu­ze voor een de­sign een­vou­dig. Alle voor­ko­men­de func­ties zijn be­schik­baar.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker S.1 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker S.1 De­sign­se­rie ber­ker S.1

De stijl­vol­le stan­daard in meer­de­re va­ri­an­ten qua kleur en ma­te­ri­aal met een bij­zon­der breed as­sor­ti­ment.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker S.1 IP44 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker S.1 IP44 De­sign­se­rie ber­ker S.1 IP44

De stijl­vol­le stan­daard met ka­rak­te­ris­tiek ge­welfd fra­me in spat­wach­ter­dich­te IP44-uit­voe­ring.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker B.3 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker B.3 De­sign­se­rie ber­ker B.3

Af­dekra­men van alu­mi­ni­um in meer­de­re va­ri­an­ten com­bi­neer je met de cen­tra­le ele­men­ten die ook in S.1 toe­ge­past wor­den. Zo geef je jouw in­stal­la­tie een per­soon­lijk tin­tje.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker B.7 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker B.7 De­sign­se­rie ber­ker B.7

Af­dekra­men in gro­te­re di­men­sies en ver­schil­len­de ma­te­ri­aal­soor­ten ge­ven jouw in­stal­la­tie een ken­mer­kend ui­ter­lijk.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker Q.1 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker Q.1 De­sign­se­rie ber­ker Q.1

Het de­sign met scha­duw­rand en soft-­fi­nish af­wer­king zorgt voor een bij­zon­de­re be­le­ving. Het bre­de as­sor­ti­ment zorgt voor veel mo­ge­lijk­he­den.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker Q.3 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker Q.3 De­sign­se­rie ber­ker Q.3

De strak­ke va­ri­ant met soft-­fi­nish af­wer­king en bre­de as­sor­ti­ment vindt zijn toe­pas­sing in veel ver­schil­len­de in­stal­la­ties.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker Q.7 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker Q.7 De­sign­se­rie ber­ker Q.7

Scha­kel­ma­te­ri­aal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 af­dekra­men waar een trans­pa­ran­te ba­sis wordt ge­com­bi­neerd met kunst­stof of ech­te ma­te­ri­a­len.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker K.1 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker K.1 De­sign­se­rie ber­ker K.1

Recht­hoe­kig en asym­me­trisch. Ken­mer­ken die in de 70'er ja­ren al toe­ge­past wer­den en in dit de­sign van kunst­stof ge­ac­tu­a­li­seerd zijn.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker K.5 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker K.5 De­sign­se­rie ber­ker K.5

Recht­hoe­kig en asym­me­trisch, ge­com­bi­neerd met een af­wer­king van edel­staal of alu­mi­ni­um.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker R.1 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker R.1 De­sign­se­rie ber­ker R.1

Rond en vier­kant, twee ele­men­tai­re vor­men ge­com­bi­neerd met ech­te ma­te­ri­a­len en ron­de hoe­ken in één de­sign. De ac­tu­e­le va­ri­ant van eer­de­re ber­ker-­de­signs.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker R.3 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker R.3 De­sign­se­rie ber­ker R.3

Rond en vier­kant, twee ba­sic vor­men ge­com­bi­neerd met ech­te ma­te­ri­a­len en rech­te hoe­ken. Een aan­spre­ken­de ac­tu­e­le va­ri­ant van vroe­ge­re de­signs.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker R.8 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker R.8 De­sign­se­rie ber­ker R.8

Een ele­gan­te 3 mm dun­ne glas­plaat maakt R.8 tot een van de meest slan­ke scha­ke­laar­pro­gram­ma's op de markt. Te com­bi­ne­ren met in­zet­stuk­ken uit de pro­gram­ma's R.1 en R.3.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker 1930 | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker 1930 De­sign­se­rie ber­ker 1930

Se­rie 1930: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek. Ook in een va­ri­ant van echt Ro­sent­hal por­se­lein.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal De­sign­se­rie ber­ker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal

Se­rie 1930: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek ge­com­bi­neerd met Ro­sent­hal por­se­lein.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker Glas | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker Glas De­sign­se­rie ber­ker Glas

Se­rie Glas: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek ge­com­bi­neerd met ge­hard glas.

Productgroepafbeelding De­sign­se­rie ber­ker R.­clas­sic | Hager NL

De­sign­se­rie ber­ker R.­clas­sic De­sign­se­rie ber­ker R.­clas­sic

Ron­de de­signs ho­ren bij ons. Se­rie R.­clas­sic zet dit voort in een mo­dern jas­je.

Productgroepafbeelding Mo­du­les ber­ker.­Net - elek­tro­nisch scha­ke­len en dim­men | Hager NL

Mo­du­les ber­ker.­Net - elek­tro­nisch scha­ke­len en dim­men Mo­du­les ber­ker.­Net - elek­tro­nisch scha­ke­len en dim­men

Ber­ker.­Net, het elek­tro­ni­sche plat­form voor scha­ke­len, dim­men en ja­loe­zie­be­stu­ring. De ba­sis voor ver­der com­fort in je in­stal­la­tie.

Productgroepafbeelding Quic­k­link - draad­loos scha­ke­len | Hager NL

Quic­k­link - draad­loos scha­ke­len Quic­k­link - draad­loos scha­ke­len

De druk­knop pro­gram­meer­me­tho­de Quic­k­link is ide­aal bij re­no­va­tie en uit­brei­din­gen. Aan­pas­sing aan be­dra­ding is niet nood­za­ke­lijk.

Productgroepafbeelding Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen ber­ker TS | Hager NL

Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen ber­ker TS Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen ber­ker TS

Een ex­clu­sief be­dien­ele­ment met stijl­vol­le glas­plaat. Knop­pen van me­taal of ech­te ey­e-­cat­chers met Swa­ro­v­ski ele­ments.

Productgroepafbeelding Com­pact scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker In­te­gro Flow | Hager NL

Com­pact scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker In­te­gro Flow Com­pact scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker In­te­gro Flow

Hel­de­re, ede­le vor­men en de klein­ste af­me­tin­gen, met een zeer klei­ne in­bouw­diep­te: daar­mee biedt In­te­gro Flow vele toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den.

Productgroepafbeelding Wa­ter­dicht scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker W.1 (IP55) | Hager NL

Wa­ter­dicht scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker W.1 (IP55) Wa­ter­dicht scha­kel­ma­te­ri­aal ber­ker W.1 (IP55)

Onze wa­ter­dich­te scha­kel­ma­te­ri­aal­se­rie W.1 is ex­treem ro­buust, fraai vorm­ge­ge­ven, mon­ta­ge­vrien­de­lijk en heeft een breed aan­bod van func­ties.

Productgroepafbeelding Op­bouw­scha­kel­ma­te­ri­aal | Hager NL

Op­bouw­scha­kel­ma­te­ri­aal Op­bouw­scha­kel­ma­te­ri­aal

Een op­ti­ma­le op­los­sing voor de in­stal­la­tie in dro­ge ruim­tes. Ge­schikt voor mon­ta­ge met op de wand ge­mon­teer­de be­ka­be­ling.

Van mooi standaard tot luxe modern of klassiek: berker-designs schakelmateriaal

Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod van mooi schakelmateriaal met hoogwaardige functionaliteit. Het zijn de kleine details die ertoe doen. Slimme oplossingen voor eenvoudige montage in elke stap van het installatieproces. Ons schakelmateriaal installeer je snel, zonder onnodige handelingen en met minimaal schroeven. Ook met ons standaard schakelmateriaal kom je niets tekort. Je kiest bij ons uit drie series - S.1, Q.1 en Q.3 - in meerdere kleuren en afwerkingen. Er past er zeker een bij jouw project.