Privacy, cookies en gege­vens­be­scher­ming


 • Cookie­be­leid


  Op de website van de Hager Group vind je ons globale cookie­be­leid in het Engels.

  Hier vind je de Neder­landse verta­ling. 

   

  Hager Globaal Cookie­be­leid

  Laatste update: oktober 2018

  Bij Hager respec­teren wij uw privacy en we willen trans­pa­rant zijn over alle soorten persoon­lijke infor­matie die we over u verza­melen en over hoe we deze gebruiken. In dit cookie­be­leid (het "Beleid") leggen we uit hoe Hager en andere doch­ter­maat­schap­pijen van de Hager groep ("Hager") cookies en andere gelijk­aar­dige tech­no­logie ("Cookies") gebruiken om te weten wanneer u onze website bezoekt op www.hager­group.com en op onze andere websites (de "Website"). We leggen ook uit wat deze tech­no­lo­gieën zijn en waarom we ze gebruiken, en ook uw rechten om ons gebruik hiervan te contro­leren.

  Onthoud dat dit beleid beschrijft welke soorten cookies we over het alge­meen gebruiken op al onze websites en de speci­fieke cookies die op elke website gebruikt worden kunnen verschillen. Daarom is het mogelijk dat een aantal van de cookies die in dit beleid worden beschreven, niet van toepas­sing zijn op de speci­fieke website die u bezoekt.

   

  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine gege­vens­be­standen die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door websi­te­hou­ders om hun websites te laten werken, of effi­ci­ënter te laten werken en ook om infor­matie te verstrekken.
  Cookies inge­steld door de websi­te­houder (in dit geval Hager) worden “first party (directe) cookies” genoemd. Cookies die door andere partijen dan de websi­te­houder worden inge­steld, worden “third party (indi­recte) cookies” genoemd. Third party cookies acti­veren moge­lijk­heden of func­ties die worden voorzien of gele­verd via de website (d.w.z. zoals adver­ten­ties, inter­ac­tieve inhoud en analyse). De belang­heb­benden die deze third party cookies instellen, herkennen uw computer zowel wanneer u de website in kwestie bezoekt alsook wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

   

  Waarom gebruiken we cookies?
  We gebruiken first party en third party cookies omwille van diverse redenen. Sommige cookies zijn vereist voor onze website om te func­ti­o­neren en we verwijzen naar deze als “essen­tiële” of “strikt nood­za­ke­lijke” cookies. Andere cookies maken het voor ons mogelijk om de inte­resses van onze gebrui­kers te volgen en ons hierop te richten om de erva­ring op onze website te verbe­teren. Derden leveren cookies via onze website voor reclame, analyse en andere doel­einden. Dit wordt hierna meer in detail beschreven.

  De speci­fieke soorten van first en third party cookies die via onze website worden gele­verd en de doel­einden waar­voor ze dienen, worden in de volgende tabel beschreven.

   

  Soorten cookies Wie levert deze cookies Hoe kunt u ze weigeren 

  Essen­tiële cookies: Deze cookies zijn strikt nood­za­ke­lijk om u de dien­sten te leveren die beschik­baar zijn op onze website en om enkele van zijn func­ties te gebruiken, zoals toegang tot bevei­ligde gebieden.

   

  Deze zijn essen­tiële first party cookies die worden inge­steld door Hager.

   

  Omdat deze cookies strikt nood­za­ke­lijk zijn om u de website te leveren, kunt u ze niet weigeren.

  U kunt ze echter blok­keren of verwij­deren door uw brow­serin­stel­lingen aan te passen, zoals hierna wordt beschreven onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”

  Pres­ta­tiecookies en func­ti­o­nele cookies: Deze cookies worden gebruikt om de pres­ta­ties en functionaliteit van onze website te verbe­teren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kunnen bepaalde func­ties, zoals weer­gave-instel­lingen echter onbe­schik­baar worden.

   

   

   

   

   

   

  Dit zijn first party cookies inge­steld door Hager of third party cookies (zoals Google).

   

   

   

   

   

   

  Volg, om deze cookies te weigeren, de instruc­ties hierna onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”
  Voor meer infor­matie over hoe Google cookies gebruikt en hoe u uw cookies kunt beheren, klik hier:
  poli­cies.google.com/​tech­no­lo­gies/​cookies
  Cookies voor analyse en aanpas­sing: Deze cookies verza­melen infor­matie die ofwel in samen­ge­voegde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marke­ting­cam­pagnes zijn, ofwel om ons te helpen onze website aan u aan te passen
  Google Analy­tics voor analy­secookies. Dit is een third party cookie.
  weigeren, de instruc­ties hierna onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”
  Voor meer infor­matie over Google Analy­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Google Analy­tics” hier­onder of bezoek de website van Google op:
  analy­tics.google.com

   

  Cookies voor analyse en aanpas­sing: Deze cookies verza­melen infor­matie die ofwel in samen­ge­voegde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marke­ting­cam­pagnes zijn, ofwel om ons te helpen onze website aan u aan te passen.

   

  Google Analy­tics voor analy­secookies. Dit is een third party cookie.

   

  Volg, om deze cookies te weigeren, de instruc­ties hierna onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”
  Voor meer infor­matie over Google Analy­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Google Analy­tics” hier­onder of bezoek de website van Google op:
  analy­tics.google.com

   

  Cookies voor analyse en aanpas­sing: Deze cookies verza­melen infor­matie die ofwel in samen­ge­voegde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marke­ting­cam­pagnes zijn, ofwel om ons te helpen onze website aan u aan te passen.

   

  Google Analy­tics voor analy­secookies. Dit is een third party cookie.

   

  Volg, om deze cookies te weigeren, de instruc­ties hierna onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”
  Voor meer infor­matie over Double­Click en hoe u uw cookies kunt beheren, bezoek de cookies­pa­gina van Google op:
  poli­cies.google.com/​tech­no­lo­gies/​cookies

   

  Cookies voor sociale netwerken: Deze cookies worden gebruikt zodat u pagina’s en inhoud die u op onze website inte­res­sant vindt, kunt delen via externe sociale netwerken en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor recla­me­doel­einden.

   

  Google Analy­tics voor analy­secookies. Dit is een third party cookie.

   

  Volg, om deze cookies te weigeren, de instruc­ties hierna onder het kopje “Hoe kan ik cookies onder controle houden?”
  Voor meer infor­matie over Facebook-cookies, bezoek de cookies­pa­gina van Facebook:
  en-gb.facebook.com/​poli­cies/​cookies/

   


  Voor een volledige lijst van de cookies die we kunnen gebruiken, klik op deze link: http://​hager­group.com/​cookies-list

   

  Hoe zit het met andere trace­rings­tech­no­lo­gieën?
  Cookies zijn niet de enige manier om bezoe­kers van een website te herkennen of te volgen. Af en toe kunnen we andere, gelijk­aar­dige tech­no­lo­gieën gebruiken, zoals webba­kens (soms ook “meet­pixels” of “clear gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafi­sche bestanden die een uniek iden­ti­fi­ca­tie­ken­merk bevatten waar­door wij iemand die onze website heeft bezocht (of een e-mail heeft geopend die we gestuurd hebben), kunnen herkennen. Hier­door kunnen we, bijvoor­beeld, het inter­net­ver­keer volgen van gebrui­kers van een pagina binnen onze website naar een andere, cookies afle­veren of hiermee commu­ni­ceren, nagaan of u op onze website terecht bent gekomen via onli­ne­re­clame die werd weer­ge­geven op een website van een derde, onze websi­te­pres­ta­ties verbe­teren en het succes meten van e-mail recla­me­cam­pagnes. Om goed te func­ti­o­neren zijn deze tech­no­lo­gieën in vele gevallen afhan­ke­lijk van cookies en bijge­volg zal het weigeren van cookies hun functie verstoren.

   

  Flas­hcookies of lokaal gedeelde objecten
  Onze website kan ook gebruik maken van de zoge­naamde "Flas­hcookies" (ook bekend als Lokaal Gedeelde Objecten of "LSO’s") om, onder andere, infor­matie over uw gebruik van onze dien­sten, frau­de­pre­ventie en acti­vi­teiten op onze website te verza­melen en op te slaan.
  Als u niet wenst dat er flas­hcookies worden opge­slagen op uw computer, kunt u de instel­lingen van uw Flash player aanpassen om de opslag van flas­hcookies te blok­keren met de instru­menten in het Website Storage Settings Panel (http://​www.macro­media.com/​support/​docu­men­ta­tion/​en/​flash­player/​help/​settings_mana­ger07.html). U kunt flas­hcookies ook onder controle houden door naar het Global Storage Settings Panel (http://​www.macro­media.com/​support/​docu­men­ta­tion/​en/​flash­player/​help/​settings_mana­ger03.html) te gaan en de instruc­ties te volgen (die uitleg kunnen bevatten over hoe u bestaande flas­hcookies kunt verwij­deren (refe­rentie naar "infor­matie" op de Macro­media website), hoe u kunt voor­komen dat flash LSO’s op uw computer worden geplaatst zonder uw mede­weten, en (voor Flash Player 8 en nieuwer) hoe u flas­hcookies die niet worden gele­verd door de beheerder van de pagina die u op dat ogen­blik bedient kunt blok­keren.

  Houd er wel reke­ning mee dat het instellen in Flash Player om de accep­tatie van flas­hcookies te begrenzen of te beperken tot gevolg kan hebben dat de functionaliteit van bepaalde flas­hap­pli­ca­ties wordt vermin­derd of verhin­derd, mogelijk met inbe­grip van flas­hap­pli­ca­ties die worden gebruikt in verband met onze dien­sten of online-inhoud.

   

  Recla­mecookies
  Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele toestel leveren om te adver­teren via onze website. Deze bedrijven kunnen infor­matie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere websites om rele­vante reclame te leveren over goederen en dien­sten die u kunnen inte­res­seren. Ze kunnen ook tech­no­logie imple­men­teren die wordt gebruikt om de effec­ti­vi­teit van reclame te meten. Dit kunnen ze door cookies of webba­kens te gebruiken die infor­matie verza­melen over uw bezoeken aan deze en andere websites om rele­vante reclame te leveren over goederen en dien­sten die u mogelijk inte­res­seren. De infor­matie die door dit proces wordt verza­meld stelt ons of hen niet in staat om uw naam, contact­ge­ge­vens of andere persoon­lijke iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens te iden­ti­fi­ceren, tenzij u ervoor kiest om deze te verstrekken.

   

  Google Analy­tics
  Deze website gebruikt Google Analy­tics, een websi­te­ana­ly­se­dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analy­tics gebruikt cookies, of tekst­be­standen. Deze worden op uw computer bewaard en maken analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De infor­matie die wordt gege­ne­reerd door de cookies over uw gebruik van deze website wordt in het alge­meen door­ge­stuurd naar een Google server in de VS en daar bewaard. Als IP-anoni­mi­satie geac­ti­veerd wordt op deze website, zal uw IP-adres worden verkort binnen de Euro­pese lidstaten of in andere verdrag­slui­tende staten betref­fende de over­een­komst van de Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte. Alleen in uitzon­der­lijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google server in de VS gestuurd en daar inge­kort. Google zal deze infor­matie gebruiken namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalu­eren, om rapporten op te stellen over de websi­te­ac­ti­vi­teiten en verdere dien­sten in verband met het gebruik van de website en het inter­net­ge­bruik te verrichten ten aanzien van de websi­te­be­heerder. Het IP-adres dat van uw browser wordt verstuurd als onder­deel van Google Analy­tics wordt niet gecom­bi­neerd met andere gege­vens van Google.
  U kunt voor­komen dat deze cookies worden verza­meld door een juiste aanpas­sing te doen aan uw brow­ser­soft­ware. Misschien kunt u dan echter niet meer volledig gebruik maken van alle websi­te­func­ties.
  U kunt ook voor­komen dat de gege­vens (inclu­sief uw IP-adres) die door het cookie worden gege­ne­reerd en gekop­peld aan uw websi­te­ge­bruik, worden verstuurd naar Google en verwerkt door Google door de hier­boven vermelde uitvin­klinks te gebruiken. Meer infor­matie is beschik­baar op analy­tics.google.com.

   

  Hoe kan ik cookies onder controle houden?
  U heeft het recht om te beslissen of u al dan niet cookies aanvaardt of weigert. U kunt uw cookie­voor­keur aangeven door op de gepaste uitvin­klinks te klikken die u in de cookie­tabel hier­boven kunt zien.
  U kunt uw webbrow­ser­con­troles instellen of aanpassen om cookies te accep­teren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken maar de toegang tot bepaalde func­ties en gebieden van onze website kan beperkt zijn. Omdat de manieren waarop u cookies kunt weigeren via uw webbrow­ser­con­troles verschillen van browser tot browser, kunt u best het help­menu van uw browser raad­plegen voor meer infor­matie.
  In het alge­meen accep­teert u of weigert u het gebruik van cookies via een functie die in uw webbrowser inge­bouwd is.

  Bezoek https://​support.mozilla.org/​en-US/​kb/​enable-and-disable-cookies-website-prefe­rences om meer te weten te komen over de instel­ling “Privé­modus” en het beheer van de cookie-instel­lingen in Firefox;
  Bezoek http://​support.google.com/​chrome/​bin/​answer.py?hl=en&answer=95647om meer te weten te komen over de instel­ling “Incog­nito” en het beheer van de cookie-instel­lingen in Chrome;
  Bezoek http://​windows.micro­soft.com/​en-us/​internet-explorer/​delete-manage-cookies#ie=ie-11 om meer te weten te komen over de instel­ling “InPri­vate” en het beheer van de cookie-instel­lingen in Internet Explorer; of bezoek http://​support.apple.com/​kb/​PH17191 om meer te weten te komen over “Privé­modus” en het beheer van de cookie-instel­lingen in Safari.
  Daar­naast bieden de meeste adver­te­rende netwerken u een manier om gerichte reclame uit te vinken. Indien u meer infor­matie wenst, bezoek www.abou­tads.info/​choices/ of www.your­on­li­nechoices.com.

   

  Updates in dit beleid
  We kunnen dit beleid updaten om bijvoor­beeld wijzi­gingen te tonen die we aanbrengen aan de cookies die we gebruiken of om andere opera­ti­o­nele, wette­lijke of regel­ge­vende redenen. Bezoek daarom dit beleid regel­matig opnieuw om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gere­la­teerde tech­no­lo­gieën.
  De datum bovenaan geeft aan wanneer dit beleid het laatst geüp­datet werd.

   

  Privacy
  Voor meer infor­matie over hoe Hager uw persoons­ge­ge­vens gebruikt, leest u verder op deze pagina ons Priva­cy­be­leid voor websi­te­be­zoe­kers.

   

  Waar kan ik meer infor­matie vinden?
  Indien u nog vragen heeft over ons gebruik van cookies, of over de manier waarop wij uw persoons­ge­ge­vens verwerken, gebruik het AVG-contact­for­mu­lier.

   

   

 • Priva­cy­ver­kla­ring voor websi­te­be­zoe­kers

  Op de website van de Hager Group vind je ons globale priva­cy­be­leid in het Engels.

  Hier vind je de Neder­landse verta­ling. 

   

   

  Priva­cy­be­leid Globale Websites

  Laatste update: Oktober 2018

   

  Bij Hager respec­teren wij uw privacy en we willen trans­pa­rant zijn over alle soorten persoons­ge­ge­vens die we over u verza­melen en over hoe we deze gebruiken. In dit priva­cy­be­leid voor websites (hierna het "Beleid"), leggen we uit wie we zijn, hoe we de persoons­ge­ge­vens die we over u krijgen via uw bezoek aan een webplat­form (hierna de "Website") verza­melen, gebruiken en delen, en hoe u uw priva­cy­rechten kunt uitoe­fenen.

  Onthoud dat dit beleid beschrijft hoe de Hager websites over het alge­meen persoons­ge­ge­vens verza­melen en dat de speci­fieke verwer­kings­ac­ti­vi­teiten kunnen verschillen op elke Hager website. Daarom is het mogelijk dat een aantal van de verwer­kings­ac­ti­vi­teiten die in dit beleid worden beschreven, niet van toepas­sing zijn op de speci­fieke Hager website die u bezoekt.

  Als u vragen of beden­kingen heeft betref­fende ons gebruik van uw persoons­ge­ge­vens, gelieve ons dan te contac­teren met behulp van de contact­ge­ge­vens die onderaan dit beleid zijn vermeld.

  De website die u bezoekt wordt beheerd door de lokale Hager doch­ter­on­der­ne­ming ‘hierna Hager"), die de gege­vens­be­heerder is voor alle persoons­ge­ge­vens die worden verza­meld via een website.

   

  1. Over­zicht
  We advi­seren u om dit beleid volledig te lezen zodat u hele­maal op de hoogte bent. Indien u echter een bepaalde sectie van dit beleid wenst te bezoeken, dan vindt u hier het over­zicht:

  2. Welke persoons­ge­ge­vens verza­melen we over u en waarom
  3. Voor welke doel­einden gebruiken wij uw persoons­ge­ge­vens
  4. Met wie delen wij uw persoons­ge­ge­vens
  5. Op welke wette­lijke basis verwerken wij uw persoons­ge­ge­vens
  6. Over­dracht van persoons­ge­ge­vens buiten de EU/EER
  7. Hoelang bewaren we uw persoons­ge­ge­vens
  8. Hoe beschermen wij uw persoons­ge­ge­vens
  9. Minder­ja­rigen
  10. Welke rechten inzake gege­vens­be­scher­ming heeft u en hoe kun u ze uitoe­fenen
  11. Externe links
  12. Updates in dit beleid
  13. Hoe kunt u ons contac­teren

   

  2. Welke persoons­ge­ge­vens verza­melen we over u en waarom
  We verza­melen diverse soorten persoons­ge­ge­vens op onze website. De persoons­ge­ge­vens die we over u kunnen verza­melen, behoren groten­deels tot de volgende cate­go­rieën:

   

  Infor­matie die u vrij­willig verstrekt
  In bepaalde delen van onze website kunnen wij u vragen om vrij­willig persoons­ge­ge­vens te verstrekken, waar­onder:

  • uw contact­ge­ge­vens: zoals voor­naam en achter­naam, geboor­te­datum, adres, tele­foon­nummer, e-mail­adres, geslacht;

  • gege­vens over de producten/dien­sten die u gebruikt of inte­res­seren;

  • credit­kaart­ge­ge­vens;

  • zake­lijke contact­ge­ge­vens waar­onder uw zake­lijke voor­keuren;

  • cv’s en solli­ci­ta­ties voor online aanwer­vings­doel­einden.

  De persoons­ge­ge­vens die wij van u vragen en de redenen waarom we die vragen zullen u worden toege­licht op het tijd­stip dat we u vragen om persoons­ge­ge­vens te verstrekken.

   

  Infor­matie die we auto­ma­tisch verza­melen
  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we auto­ma­tisch bepaalde infor­matie over u verza­melen via uw toestel. In sommige landen, waar­onder landen in de Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte, kan deze infor­matie worden beschouwd als persoons­ge­ge­vens krach­tens de toepas­se­lijke wetge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming.

  De infor­matie die we auto­ma­tisch verza­melen kan in het bijzonder bestaan uit uw IP-adres, soort toestel, unieke iden­ti­fi­ca­tie­num­mers, brow­ser­type, voor­keuren, ruime geogra­fi­sche locatie (bv. op niveau van het land of de stad) en andere tech­ni­sche infor­matie. We kunnen ook infor­matie verza­melen over hoe uw toestel inter­actie maakt met onze website, met inbe­grip van de bezochte pagina’s en links waarop u klikt.

  Door deze infor­matie te verza­melen, krijgen we een beter beeld van de bezoe­kers die onze website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website hen inte­res­seert. We gebruiken deze infor­matie voor interne analy­se­doel­einden en om de kwali­teit en het belang van onze website voor onze bezoe­kers te verbe­teren.

  We gebruiken cookies en gelijk­aar­dige trace­rings­tech­no­logie (collec­tief, “Cookies”) om persoons­ge­ge­vens over u te verza­melen en te gebruiken. Voor verdere infor­matie over de soorten cookies dat we gebruiken, waarom en hoe u cookies onder controle kunt houden, zie ons cookie­be­leid op deze pagina.

   

  Infor­matie die we indi­rect verkrijgen van derden
  Af en toe kunnen we persoons­ge­ge­vens over u ontvangen die we verkrijgen via andere bronnen (bijvoor­beeld: via instal­la­tie­pro­gramma’s wanneer ze namens u een account creëren op een van onze websites).

  De soorten infor­matie die we van derden verza­melen, kunnen bestaan uit: e-mail­adres, gege­vens over uw bestaande installatie enz. We gebruiken deze infor­matie om de gege­vens die we over u bijhouden accu­raat te houden en te verbe­teren, om u tech­ni­sche bijstand te verlenen voor het opstellen of onder­houd van onze oplossingen en om onze klan­te­nac­count­re­latie met u te beheren.

   

  3. Voor welke doel­einden gebruiken wij uw persoons­ge­ge­vens
  De persoons­ge­ge­vens die we over u verza­melen, gebruiken we voor de volgende doel­einden:
  om uw account op onze website aan te maken;

  • om effi­ciënt met u te commu­ni­ceren en te antwoorden op elke vraag of beden­king die u zou hebben;

  • om uw onli­ne­aan­kopen op onze website te beheren;

  • om de stabi­li­teit en de werking van onze website te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbe­teren;

  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website rele­vant is voor u en op de meest effec­tieve manier wordt gepre­sen­teerd;

  • om u infor­matie of reclame te sturen van onze producten en voor­ge­stelde dien­sten;

  • om u in te schrijven op onze nieuws­brief;

  • om u geper­so­na­li­seerde reclame te sturen die u misschien inte­res­seert op basis van uw voor­keuren en uw gebruik van onze website;

  • om u te infor­meren wanneer er updates van onze website beschik­baar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of dien­sten die we hiermee aanbieden of verstrekken;

  • om uw voor­keuren te begrijpen en uw erva­ring en klant­te­vre­den­heid te verbe­teren wanneer u onze website en onze dien­sten bezoekt;

  • om statis­ti­sche analyses op het gebruik van deze website en de bezoek­fre­quentie uit te voeren; en

  • voor online aanwer­vings­doel­einden (gelieve het Priva­cy­be­leid voor solli­ci­ta­ties te lezen dat beschik­baar is op onze website.

  We zullen de persoons­ge­ge­vens die we over u verza­melen uitslui­tend gebruiken voor de doel­einden die beschreven zijn in dit beleid of voor de doel­einden die we aan u zullen uitleggen op het ogen­blik dat we uw persoons­ge­ge­vens verza­melen.

   

  4. Met wie delen wij uw persoons­ge­ge­vens
  We kunnen uw persoons­ge­ge­vens vrij­geven aan de volgende cate­go­rieën ontvan­gers:

  • aan Hager doch­ter­on­der­ne­min­ge­nex­terne servi­ce­pro­vi­ders en partners die ons gege­vens­ver­wer­king­dien­sten verstrekken (bijvoor­beeld om te voorzien in de leve­ring en de functionaliteit van onze website of om de veilig­heid ervan te helpen verbe­teren), of die anders­zins persoons­ge­ge­vens verwerken voor de doel­einden die zijn beschreven in dit beleid of aan u gemeld worden op het ogen­blik dat we uw persoons­ge­ge­vens verza­melen.

  • aan bevoegde wethand­ha­vings­in­stan­ties, regel­ge­vende, over­heids­in­stan­ties, recht­banken of andere derden wanneer we geloven dat een derge­lijke vrij­gave nood­za­ke­lijk is (i) om te beant­woorden aan de toepas­se­lijke wetten of voor­schriften, (ii) om onze wette­lijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verde­digen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

  • aan een moge­lijke koper (en zijn/haar agenten en advi­seurs) in verband met een voor­ge­stelde aankoop, fusie of acqui­sitie van een deel van onze acti­vi­teiten, op voor­waarde dat we de koper erover inlichten dat deze uw persoons­ge­ge­vens uitslui­tend mag gebruiken voor de doel­einden die zijn toege­licht in dit beleid;

  • aan iedere persoon met uw toestem­ming voor de vrij­gave

   

  5. Op welke wette­lijke basis verwerken wij uw persoons­ge­ge­vens
  We zullen de persoons­ge­ge­vens die we op onze website verza­melden, verwerken op basis van de nood­zaak om onze relatie met u te beheren, op basis van onze recht­ma­tige belangen die zullen afhangen van de desbe­tref­fende persoons­ge­ge­vens en de speci­fieke context waar­binnen we dit verza­melden, of op basis van uw toestem­ming.

  Als wij u vragen om persoons­ge­ge­vens te verstrekken om te beant­woorden aan een wette­lijke vereiste of om een contract met u af te sluiten, zullen wij dit op het desbe­tref­fende tijd­stip duide­lijk maken en we zullen u infor­meren of het verstrekken van uw persoons­ge­ge­vens al dan niet verplicht is (en ook van de moge­lijke gevolgen als u uw persoons­ge­ge­vens niet vrij­geeft).

  Op dezelfde manier zullen we, als we uw persoons­ge­ge­vens verza­melen en gebruiken voor onze recht­ma­tige belangen (of die van een derde partij) u op het desbe­tref­fende tijd­stip duide­lijk maken wat deze recht­ma­tige belangen zijn.

   

  6. Over­dracht van persoons­ge­ge­vens buiten de EU/EER
  We voeren onze acti­vi­teiten uit op globaal niveau en bijge­volg kunnen uw persoons­ge­ge­vens worden over­ge­dragen naar en worden verwerkt in andere landen dan het land waarin u woon­achtig bent. In sommige gevallen kunnen deze landen zich buiten de Euro­pese Unie / Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte (EU/EER) bevinden en bijge­volg een andere wetge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming hebben dan de wetge­ving in het land waarin u woon­achtig bent.

  In het bijzonder bevinden onze websi­te­ser­vers zich in de EU/EER maar we kunnen uw persoons­ge­ge­vens delen met of toegang geven aan Hager doch­ter­on­der­ne­mingen, externe servi­ce­pro­vi­ders en partners die misschien buiten de EU/EER werken (zo kunnen wij, bijvoor­beeld, webhos­ting­pro­vi­ders of cloud compu­ting-servi­ce­pro­vi­ders gebruiken die uw persoons­ge­ge­vens buiten de EU/EER opslaan of hier toegang toe hebben).

  Waar dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat de over­dracht van uw persoons­ge­ge­vens gebeurt naar derde landen buiten de EU/EER die door de Euro­pese Commissie worden beschouwd als “geschikt” (een lijst met geschikte landen is hier (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protec­tion/data-trans­fers-outside-eu/adequacy-protec­tion-personal-data-non-eu-coun­tries_en) beschik­baar, of anders, wanneer uw persoons­ge­ge­vens niet naar een land worden gestuurd dat voldoende bescher­ming biedt, zullen we geschikte veilig­heids­maat­re­gelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoons­ge­ge­vens beschermd blijven terwijl deze worden verwerkt buiten de EU/EER in over­een­stem­ming met de toepas­se­lijke wetten op de privacy. Deze geschikte veilig­heids­maat­re­gelen kunnen bestaan uit het onder­te­kenen van de Euro­pese model­con­tract­be­pa­lingen met de doch­ter­on­der­ne­ming van Hager, de externe servi­ce­pro­vider of partner buiten de EU/EER met wie we uw persoons­ge­ge­vens delen. Voor meer infor­matie over de over­dracht van persoons­ge­ge­vens buiten de EU/EER, zie de sectie “Hoe kunt u ons contac­teren” hierna.

   

  7. Hoelang bewaren we uw persoons­ge­ge­vens
  We zullen uw persoons­ge­ge­vens zolang bewaren als nodig is om de doel­einden die beschreven zijn in dit beleid te vervullen en zolang als we een voort­du­rende recht­ma­tige zake­lijke reden hebben om dit te doen (bijvoor­beeld om u de dienst te verlenen die u gevraagd heeft).

  Zodra het doel­einde voor de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens niet langer bestaat of de bewaar­pe­riode verstreken is, of wanneer u ons vraagt om uw persoons­ge­ge­vens te verwij­deren, kunnen wij uw persoons­ge­ge­vens blijven bewaren voor een beperkte periode als dit nood­za­ke­lijk is voor de toepas­se­lijke vereisten met betrek­king tot de wet, belas­tingen of boek­hou­ding.

  Wanneer we niet langer een doel­einde hebben om uw persoons­ge­ge­vens te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat uw persoons­ge­ge­vens worden verwij­derd of geano­ni­mi­seerd.

   

  8. Hoe beschermen wij uw persoons­ge­ge­vens
  We doen er alles aan om de veilig­heid van uw persoons­ge­ge­vens te verze­keren. We gebruiken krach­tige maat­re­gelen om de vertrou­we­lijk­heid en veilig­heid van de persoons­ge­ge­vens binnen onze website te beschermen, door tech­no­lo­gi­sche, fysieke en admi­ni­stra­tieve veilig­heids­maat­re­gelen te nemen zoals fire­walls en zorg­vuldig ontwik­kelde veilig­heids­pro­ce­dures, bijvoor­beeld, wanneer u vertrou­we­lijke infor­matie ingeeft (zoals aanmeld­ge­ge­vens of infor­matie die wordt verstrekt vanuit de website). We coderen de trans­missie van die infor­matie door middel van secure socket layer tech­no­logie (SSL). Deze tech­no­lo­gieën, proce­dures en andere maat­re­gelen worden gebruikt als inspan­ningen om ervoor te zorgen dat uw persoons­ge­ge­vens veilig en bevei­ligd blijven en alleen beschik­baar zijn voor u en diegenen die gemach­tigd zijn om toegang te hebben tot uw persoons­ge­ge­vens. Geen enkele internet- e-mail- of andere elek­tro­ni­sche trans­missie is echter volledig veilig of fout­loos dus u moet zorg­vuldig nadenken over welke infor­matie u op die manier naar ons stuurt.

   

  9. Minder­ja­rigen
  De dien­sten die we op deze website verstrekken zijn niet bestemd voor het gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Gelieve uw persoons­ge­ge­vens niet op deze website te verstrekken als u jonger bent dan 18.

   

  10. Welke rechten inzake gege­vens­be­scher­ming heeft u en hoe kun u ze uitoe­fenen
  U beschikt over de volgende rechten inzake gege­vens­be­scher­ming:

  • U kunt toegang vragen tot uw persoons­ge­ge­vens en hiervan een kopie vragen.

  • U kunt ook vragen dat even­tuele persoons­ge­ge­vens die niet correct zijn of niet compleet worden gecor­ri­geerd of vervol­le­digd.

  • U kunt vragen dat uw persoons­ge­ge­vens worden verwij­derd onder bepaalde wette­lijke voor­waarden (bijvoor­beeld, wanneer het niet langer wette­lijk vereist is om de persoons­ge­ge­vens te bewaren voor de doel­einden waar­voor ze aanvan­ke­lijk werden verza­meld).

  • Boven­dien kunt u onder bepaalde wette­lijke voor­waarden bezwaar aante­kenen tegen de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens, ons vragen om de verwer­king te beperken van uw persoons­ge­ge­vens of porta­bi­li­teit vragen van uw persoons­ge­ge­vens.

  • U heeft te allen tijde en gratis het recht om u af te melden voor de elek­tro­ni­sche marke­ting­com­mu­ni­catie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoe­fenen door te klikken op de link “uitschrijven" of "afmelden" in de marke­tinge-mails die wij u sturen. Om zich af te melden voor andere vormen van marke­ting (zoals marke­ting via de post of tele­mar­ke­ting), gelieve ons dan te contac­teren met de contact­ge­ge­vens zoals beschreven in de sectie "Contact­ge­ge­vens" hierna.

  • Op dezelfde manier kunt u, als we uw persoons­ge­ge­vens verza­melen en verwerken met uw toestem­ming, te allen tijde uw toestem­ming intrekken. Het intrekken van uw toestem­ming zal geen invloed hebben op de recht­ma­tig­heid van een verwer­king van gege­vens die gebeurd is vóór het intrekken van uw toestem­ming. Het zal ook geen invloed hebben op de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens die op andere recht­ma­tige gronden dan toestem­ming is uitge­voerd.

  • U heeft het recht om klacht in te dienen bij een auto­ri­teit voor gege­vens­be­scher­ming over onze verza­me­ling en het gebruik van uw persoons­ge­ge­vens. Voor meer infor­matie, gelieve uw lokale auto­ri­teit voor gege­vens­be­scher­ming te contac­teren. Contact­ge­ge­vens voor auto­ri­teiten voor gege­vens­be­scher­ming in de Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte, Zwit­ser­land en bepaalde niet-Euro­pese (met inbe­grip van de VS en Canada) zijn hier (http://ec.europa.eu/justice/article-29/struc­ture/data-protec­tion-autho­ri­ties/index_en.htm) beschik­baar.

  • U kunt op elk moment een van de hier­boven vermelde rechten uitoe­fenen door ons te contac­teren zoals beschreven onder de sectie “Hoe kunt u ons contac­teren” hierna. We zullen uw verzoek beant­woorden in over­een­stem­ming met de toepas­se­lijke wetge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming.

   

  11. Externe links
  Als er een deel van onze website links voor­ziet naar websites van derden, werken deze websites niet onder dit beleid. We zijn niet verant­woor­de­lijk voor de onli­ne­col­lectie op externe websites en we advi­seren u om de priva­cy­mel­dingen te bekijken die vermeld worden op die websites om hun proce­dures voor het verza­melen, gebruiken en vrij­geven van persoons­ge­ge­vens te begrijpen.

   

  12. Updates in dit beleid
  We kunnen dit priva­cy­be­leid van tijd tot tijd updaten als gevolg van wijzi­gingen in wette­lijke, tech­ni­sche en zake­lijke ontwik­ke­lingen, en wanneer dit het geval is, zullen we een geüp­da­tete versie van dit priva­cy­be­leid voorzien op onze website.

  U kunt zien wanneer dit priva­cy­be­leid voor het laatst geüp­datet werd door te kijken naar de “laatste update” datum die bovenaan dit priva­cy­be­leid wordt vermeld.

   

  13. Hoe kunt u ons contac­teren
  Als u vragen, beden­kingen of klachten heeft betref­fende dit beleid, of over de manier waarop wij uw persoons­ge­ge­vens verwerken, of als u een van de hier­boven vermelde rechten wilt uitoe­fenen, gebruik het AVG-contact­for­mu­lier.

  Als u klant bent van Hager, let dan ook op ons wereld­wijde priva­cy­be­leid voor klanten op deze pagina.

   

   

 • Globaal priva­cy­be­leid voor gebrui­kers van mobiele apps


  Op de website van de Hager Group vind je onze priva­cy­ver­kla­ring voor appge­brui­kers.

   

 • Globaal priva­cy­be­leid verko­pers

   

  Op de website van de Hager Group vind je onze priva­cy­ver­kla­ring voor verko­pers.

   

 • Globaal priva­cy­be­leid voor klanten

   

  Op de website van de Hager Group vind je onze priva­cy­ver­kla­ring voor klanten.

   

 • Globaal priva­cy­be­leid voor zake­lijke contacten

   

  Op de website van de Hager Group vind je onze priva­cy­ver­kla­ring voor zake­lijke contacten.


 • Contact­for­mu­lier AVG


  Vul dit formu­lier in, wanneer je een beroep wilt doen op je rechten conform de Euro­pese Alge­mene Veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking getreden is.

  Wij doen ons best je verzoek zo snel mogelijk in behan­de­ling te nemen.


  De door jou in dit formu­lier beschik­baar gestelde infor­matie wordt uitslui­tend gebruikt voor de iden­ti­fi­catie van de opge­vraagde persoons­ge­ge­vens en de uitvoe­ring van je verzoek.

   

  Naar het AVG-formu­lier