Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX: comfor­tabel en gebruiks­vrien­de­lijk

Meer comfort en veilig­heid, of het nu gaat om een groot kantoor­pand, een winkel, school of woning. Om dat te bereiken, is KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring onmis­baar. Met onze hoog­waar­dige systemen maak je het mogelijk.

gebouwautomatisering knx

Onze oplossingen voor
gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

Ener­gie­be­spa­rend, gebruiks­vrien­de­lijk, comfor­tabel

Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring is niet meer weg te denken in onze kantoren, hotels, woningen, zorg­in­stel­lingen en indu­striële gebouwen. Bewe­gings­sen­sors, bedie­ning van systemen op afstand en geau­to­ma­ti­seerde verlich­tings­op­los­singen: alle­maal dragen ze bij aan de comfort, veilig­heid en het bedie­nings­gemak van een gebouw of woning. Raam­be­kle­ding, lucht­be­han­de­lings­sys­temen, pv-panelen, koel­sys­temen, warmte-instal­la­ties en zelfs keuken­ap­pa­ra­tuur kunnen geau­to­ma­ti­seerd worden. Dit zie je ook terug in ontwik­ke­lingen als Human Centric Ligh­ting, Healthy Buil­dings en Frisse Scholen. Met een 'gezond gebouw' kun je je onder­scheiden. Licht­sterkte, licht­kleur, klimaat en lucht­kwa­li­teit op basis van actuele acti­vi­teiten zorgt het hele jaar voor opti­male pres­tatie van de gebrui­kers. Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring is simpelweg niet meer weg te denken in onze gebouwen.


Ga slim om met ener­gie­ver­bruik en kosten

Onze gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­op­los­singen voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Ook helpen ze gebrui­kers ener­gie­kosten te besparen. Niemand in de buurt? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders en bewe­gings­sen­sors schakelen de verlich­ting in of uit. Verwar­mings­in­stal­la­ties kunnen inge­steld worden op diverse gebruiks­mo­menten. Raam­be­kle­ding gaat auto­ma­tisch open en dicht, afhan­ke­lijk van de hoeveel­heid daglicht en inten­si­teit van de zon. Ons bijbe­ho­rende schakelmateriaal geeft de gebruiker altijd direct toegang tot de belang­rijkste func­ties. Het KNX-auto­ma­ti­se­rings­sys­teem zorgt ervoor dat gebrui­kers alle func­ti­o­na­li­teiten kunnen combi­neren tot een geheel en ze eenvoudig kunnen bedienen.


Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Comfor­tabel
geau­to­ma­ti­seerd

Alles in huis om een gebouw of woning zo comfor­tabel mogelijk te maken. Onze gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­op­los­singen maken jouw smart home of gebouw gebruiks­vrien­de­lijk. 

hager product: domovea woonkamer scherm

KNX Easy & Domovea

Eenvoudig geïn­stal­leerd en vriendelijk in gebruik: Domovea visualisatie

hager product: coviva app

Coviva

Onze Smart Home-box voor nieuw­bouw en reno­vatie heet Coviva

hager-producten knx-rf quicklink

Quic­k­link

Draad­loos verbinden van appa­raten met druk­knop­pro­gram­me­ring Quic­k­link

hager-product: tijdschakelklokken programmeren via app

Conven­ti­o­neel auto­ma­ti­seren

Veilig­heid en ener­gie­be­spa­ring met tijd­scha­kel­klokken


KNX is dé stan­daard voor gebouw-auto­ma­ti­se­ring

Zeker­heid van een wereld­stan­daard

KNX is de enige wereld­wijd erkende stan­daard voor woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Het is een commu­ni­ca­tie­pro­tocol waarmee appa­raten en instal­la­ties van zo'n 400 fabri­kanten met elkaar kunnen praten. Van verlich­ting, zonwe­ring, audio en video, verwar­ming en bevei­li­ging tot slimme ener­gie­me­ters en andere appa­raten zoals witgoed. In het artikel 'Wat is KNX?' lees je er alles over. 


hager kennisartikel knx programmeermethoden schema

Bekijk ook onze brochures over gebouw­au­to­ma­ti­se­ring


Domo­ti­ca­part­ners
helpen je verder

Exper­tise in ontwerpen en programmeren

In ons domo­ti­ca­part­ner­net­werk vind je bedrijven door heel Nederland die zijn gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerpen en programmeren van de meest complexe gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­in­stal­la­ties. Ook voor een eenvou­diger project kun je hen prima inscha­kelen. 

domoticapartners

Trai­ningen
voor iedereen

Word een domotica-expert

Ben je nog niet zo thuis in het werken met gebouw­au­to­ma­ti­se­ring? Het is gemak­ke­lijker dan je denkt! Zeker met onze systemen, zoals KNX Easy. Voor een training kun je bij ons terecht, zodat je na één dag zelf ook een installatie kunt ontwerpen en programmeren. 

knx training

In deze projecten zit gebouw­au­to­ma­ti­se­ring van Hager

Van villa's tot scho­len­ge­meen­schappen: onze oplossingen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitda­gende projecten graag voor je uit. 

hager referentie brede school

Brede school Zalt­bommel

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

project villabennekom buiten

Villa Bennekom