Smart en Easy: inzicht en controle met Domovea

Gemak­ke­lijk te programmeren en gebruiks­vrien­de­lijke domotica

Zo kan het eruit zien: een profes­si­o­nele KNX oplossing die alles in en om het gebouw eenvoudig met elkaar verbindt: verlich­ting, rolluiken, alarm, verwar­ming en venti­latie, camera's, weer­be­wa­king, ener­gie­be­heer en slimme auto­ma­ti­se­ring. Domovea maakt het mogelijk en inzich­te­lijk.

domovea-gebouwautomatisering

Domovea & KNX-domotica:
het contro­le­cen­trum van je gebouw

Om naad­loos aan te sluiten op de wensen van je klanten, bieden we twee versies van Domovea waarin KNX-domotica verwerkt zit. Domovea Basic biedt uitge­breide basis­func­ties voor een smart home of smart buil­ding. Domovea Expert is de ideale oplossing voor meer complexe eisen. Verderop lees je wat de verschillen in func­ti­o­na­li­teiten zijn. De nieuwe Domovea Basic (TJA670) en Domovea Expert (TJA470) brengen func­ti­o­na­li­teiten - die voor­heen in drie of vier afzon­der­lijke componenten zaten - samen in één compact component. In onze centrale bouw­steen inte­greren we:

 • Domovea server TJA450
 • KNX Easy server TJA665
 • IoT Controller TJA560
 • Access Gate TJA510 (alleen in Domovea Expert)
gebouwautomatisering-systeem

Waarom Domovea?

Comfort, veilig­heid en effi­ci­ëntie

Eenvoudig te instal­leren en te bedienen en het geeft je perfect zicht op de complete installatie. Dat is Domovea. Inno­va­tieve tech­no­logie in één compacte server die KNX-, IP- en IoT-componenten combi­neert in een heldere visualisatie.

Energie-effi­ci­ëntie

Het slim regelen van onder andere verwar­ming, elektrische appa­raten en rolluiken beperkt het ener­gie­ver­bruik effectief. Met een weer­sta­tion passen jaloe­zieën, luiken, verwar­ming en aircon­di­ti­o­ning zich­zelf aan op het klimaat.

Veilig­heid

Met func­ties zoals vari­a­bele aanwe­zig­heids­si­mu­la­ties en inbraak­de­tectie zorgt een gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem met Domovea voor meer veilig­heid. Een veilig­heids­mel­ding komt direct bij de juiste persoon binnen.

Comfort

Een connected oplossing geeft comfort. Bij het verlaten van een gebouw is één druk op de knop voldoende om verlich­ting en appa­raten uit te schakelen, de verwar­ming te regelen en het alarm in te schakelen.Domovea is de
alles-in-één oplossing

Eén component van 6 modulen voor inbe­drijf­stellen, bedie­ning en visualisatie

 Til je gebouw­au­to­ma­ti­se­ring naar een hoger niveau met een toekomst­ge­richt systeem dankzij veel basis­func­ties en uitbrei­dings­mo­ge­lijk­heden.

knx-gebouwautomatisering

Geves­tigde stan­daard

Easy is geba­seerd op de inter­na­ti­o­nale KNX-stan­daard en is daarom flexibel en veilig, ook voor de toekomst.

 

knx-gebouwautomatisering-schakelmateriaal

Hoge uitbreid­baar­heid

In Easy tot 255 draadloze KNX producten en 255 bedrade KNX appa­raten te koppelen. In System mode 'onbe­perkt'.

gebouwautomatisering-op-afstand

Veilige toegang op afstand

Met myHager is toegang op afstand altijd en overal mogelijk - goed bevei­ligd met een wacht­woord.

gebouwautomatisering-tablet

Bedie­nings­gemak met Domovea

Alle func­ties kunnen worden bediend via een KNX scha­ke­laar, tablet, smartphone, spraak of Apple Watch.

gebouwautomatisering-server

Eén server

Eén slimme module voor het besturen van KNX func­ties, IoT- en IFTTT-koppe­ling en eigen­tijdse visualisatie.

hager product: domovea app pilot

Inbe­drijf­stel­ling

'Hager Pilot' is de centrale app om Easy en Domovea te confi­gu­reren. Beschik­baar in de App Store en Google Play.


Einde­loze moge­lijk­heden

IoT-inte­gratie

 • Inte­greer IoT-appa­raten en bedien ze met de Domovea-app:
  - HUE
  - Amazon.echo
  - Google Assis­tent
  - SONOS
  - Netatmo
  - IFTTT
  - TADO
 • Bedien Domovea-appa­raten via IoT-commando's en logica
ifttt

IFTTT

If This Then That is een cloud-auto­ma­ti­se­rings­functie, waarmee IoT-appa­raten veilig gege­vens kunnen uitwis­selen en elkaar opdrachten kunnen geven. Zo kun je eenvoudig verschil­lende appa­raten en func­ties koppe­lingen en crea­tieve oplossingen maken voor je eigen life­style en bedrijfs­pro­cessen.
- Geofen­cing met IOS en Android
Agenda en afspraken software
Inst­agram, Twitter en Facebook
Spotify
Servi­ce­mel­dingen van huis­hou­de­lijke appa­raten

Laat de crea­ti­vi­teit de vrije loop. Zie www.ifttt.com voor meer infor­matie over IFTTT!

Remote access

 • Appa­raten bedienen en camera-obser­vatie als je buitens­huis bent
 • Onder­houd, programmeren en wijzigen op afstand voor de installateur
 • ETS over IP-secure verbin­ding voor de system inte­grator

Het is simpel en geeft een indruk van de moge­lijk­heden.


Domovea Basic of Domovea Expert?

Net als de wensen van jouw klanten, is het aanbod aan slimme tech­no­logie enorm divers. Om tege­moet te komen aan de behoeftes van jouw klanten, ontwik­kelden we twee sterke bouw­stenen: Domovea Basic & Domovea Expert.


Over­zicht van de func­ti­o­na­li­teiten in een oogop­slag

hager product: domovea basic expert tabel

Domovea onder­steunt zowel Easy als System Mode (ETS)

De keuze tussen Easy of ETS hangt af van je project en de wensen van je klant.

Zowel Domovea Basic als Domovea Expert zijn een prima basis voor al je KNX Easy en System Mode projecten. Met Domovea wordt succes behalen met domotica echt Easy!
Quicklink Easy en System KNX programmeren

Easy

De Domovea-modules zijn beiden stan­daard uitge­rust met inge­bouwde Easy-programmering. Het enige wat je nodig hebt is een beeld­scherm om via het netwerk met de module te commu­ni­ceren. De KNX-actoren en -sensoren worden na een druk op de zoek­knop inge­lezen en daarna worden de func­ties met de hand eenvoudig via een grafisch scherm met elkaar gekop­peld. Alle infor­matie van elk KNX-component is direct beschik­baar voor de Domovea-visualisatie, het aanmaken van de sequen­ties en koppe­ling met IoT. Om alles compleet te maken onder­steunt Domovea ONFIV IP-camera’s die gere­gi­streerd zijn op de offi­ciële ONFIV website.

Deze vorm van inte­gratie is uniek. Het bespaart jou veel program­meer­tijd en geeft je veel zeker­heid voor een prima eind­re­sul­taat. Met Domovea kan in een ochtend een complete domotica-installatie vanaf de basis worden opge­bouwd en opge­le­verd. Domovea is hier­door bij uitstek geschikt voor woningen, scholen, klei­nere kantoren, hotels en restau­rants.

System

Voor grotere projecten en grote gebouwen kan de inge­bouwde Easy-mode worden uitge­scha­keld en kan Domovea de gege­vens inlezen vanuit het KNX-programma ETS. Met Domovea en ETS kunnen grotere instal­la­ties worden voorzien van logica, IoT, camera’s en visualisatie. Domovea expert biedt de nodig extra’s voor ETS-projecten waarbij uitge­breide logica en een veilig beheer op afstand nood­za­ke­lijk is. Je kunt bij deze ETS-Domovea-projecten denken aan kantoren, zieken­huizen, school­com­plexen, thea­ters en grote hotels.

 

 

Down­load onze brochures

 • Brochure Domovea De centrale bouwsteen

  Gebouwautomatisering Domovea visualisatie - brochure

  2016

  pdf14,46 MB
 • Brochure Easy met Domovea

  Gebouwautomatisering Easy met Domovea - bro­chu­re

  2016

  pdf7,7 MB

Instruc­tie­video's

We hebben verschil­lende film­pjes voor je gemaakt die de werking van Domovea uitleggen. Ontdek hoe je kunt confi­gu­reren, leer hoe je de installatie maakt, producten aansluit en auto­ma­ti­se­ring instelt.

 

Tip: rechts­bo­venin de video­player kun je de play­list openen en door de video's scrollen.


Meer tools
en support

Ontwerpen, bestellen, monteren

Onze producten zijn ontwik­keld voor eenvou­dige montage en gebruiks­gemak. Om het je nog makkelijker te maken, zetten we hulp­mid­delen op een rij.

Hager how-to

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je onze producten het gemak­ke­lijkst instal­leert of program­meert.

Hager documentatie

Docu­men­tatie

Down­load de beschik­bare brochures van onze producten, voor jezelf of voor een presen­tatie aan jouw klant.

tools hager

Handige apps

We ontwik­kelen apps voor je om alle beno­digde infor­matie bij de hand te hebben. Bekijk onze apps en tools.


Bekijk Domovea in onze e-catalogus

domovea-ecatalogus

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Vragen?

Je kunt ons altijd bellen, mailen of appen als je vragen hebt over deze producten.