Dé stan­daard voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: KNX

Auto­ma­ti­seer met een open stan­daard: KNX

KNX is de enige wereld­wijd erkende én open stan­daard voor woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. KNX is een commu­ni­ca­tie­pro­tocol dat je kan gebruiken om instal­la­ties en appa­raten te auto­ma­ti­seren en te koppelen. Het protocol laat appa­raten en instal­la­ties van zo'n 400 fabri­kanten met elkaar 'praten'. KNX koppelt ze eenvoudig aan elkaar met de snelle en slim te programmeren software.

knx gebouwautomatisering

Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
met kwali­teit van KNX

Ga voor de zeker­heid van de KNX-wereld­stan­daard

Wil je een woning of gebouw auto­ma­ti­seren? Met een keuze voor KNX als commu­ni­ca­tie­pro­tocol zit je goed. Je kiest dan voor kwali­teit én voor de toekomst­be­sten­dig­heid van je domotica-installatie. Dankzij de open stan­daard waar meer dan 400 ontwik­ke­laars en fabri­kanten gebruik van maken, weet je dat je verze­kerd bent van slimme gebouw­au­to­ma­ti­se­ring die jaren­lang meegaat. Zelfs als een smart home-apparaat niet meer gemaakt wordt of een fabri­kant fail­liet gaat, maakt KNX de commu­ni­catie tussen de aange­sloten appa­raten op jouw auto­ma­ti­se­rings­sys­teem mogelijk.  

 

De betrouw­baar­heid van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring met KNX

Het KNX-protocol kent een centrale kwali­teits­bor­ging. De KNX-stan­daard en de KNX-product­cer­ti­fi­ce­ring worden beheerd door de KNX-asso­ci­atie in Brussel, waar de grootste fabri­kanten verte­gen­woor­digd zijn in de commis­sies. Het KNX-protocol is geborgd in diverse inter­na­ti­o­nale en Euro­pese normen zoals ISO/IEC 14543-3, CENELEC EN 50090 en EN 13321-1. Daarom staat KNX voor kwali­teit en betrouw­baar­heid. Kortom: je bent er zeker van dat wanneer je kiest voor KNX, jouw gebouw of woning toekomst­be­stendig is. Onge­acht wat voor inno­va­ties op het gebied van smart buil­dings de toekomst brengt. 

 

Drie program­meer­me­thoden

KNX is geschikt voor elk type project. Van heel klein tot heel groot. Voor kleine, eenvou­dige oplossingen in woningen, prak­tijk­ruimtes, winkels en MKB, maar ook voor zeer grote instal­la­ties in utili­teits­ge­bouwen, zoals kantoren, winkel­centra, zieken­huizen, thea­ters, sport­com­plexen en scholen. Omdat we houden van over­zich­te­lijk en toegan­ke­lijk, zijn onze producten en oplossingen op drie manieren te programmeren:

  • Quic­k­link-druk­knop­pro­gram­me­ring

  • KNX Easy-programmering

  • ETS-programmering


Quic­k­link-drukknop-
programmering

Een paar producten koppelen zonder software 

Bij Quic­k­link-producten is de software om te koppelen al inge­bouwd en met behulp van gekleurde lampjes en twee knopjes kun je eenvoudig de juiste functie kiezen.

draadloos koppelen

Easy is voor 
iedereen

Een easy installatie past overal

De program­meer­me­thode KNX Easy van Hager is inge­bouwd in onze Domovea-module die je simpel aansluit in de meter­kast. Producten koppelen werkt grafisch via het beeld­scherm van je computer of tablet en heeft weinig uitleg nodig. Easy is gebruiks­vrien­de­lijk, maar biedt wel veel moge­lijk­heden. Denk aan auto­ma­ti­sche sfeer- en veilig­heids­ver­lich­ting, zonwe­ring en ener­gie­be­spa­ring. Met onze training kan iedereen snel zelf met Easy aan de slag.

 

Kies je voor Easy? Dan kies je voor eenvoud

Gebruiks­vrien­de­lijk­heid staat met Easy-programmering voorop. Je kan eenvoudig via een smartphone met de Domovea-app voor­keuren instellen. Komen er extra appa­raten bij? Geen probleem. Van IP-camera's tot stem­be­die­ning als Amazon Alexa en Google Assis­tant: het kan alle­maal.

hager product: domovea tablet

Oplossingen voor
complexe projecten

Grote gebouwen en uitge­breide wensen

Complexe projecten vragen om stevige software. Grote kantoor­ge­bouwen met honderden bureaus, logis­tieke panden waar dag en nacht gewerkt wordt of een theater met inge­wik­kelde eisen? De ETS5-software biedt je alle moge­lijk­heden. ETS-programmering vraagt meer tech­ni­sche kennis en erva­ring, maar het resul­taat is altijd indruk­wek­kend. Leren hoe je geavan­ceerde func­ties en instel­lingen program­meert? We geven regel­matig de offi­ciële KNX-gecer­ti­fi­ceerde trai­ningen voor begin­ners en gevor­derden. Schrijf je in en we leiden je op tot domotica-expert!

projectoplossingen voor system integrators

Werk aan uitda­gende projecten 

Alles uit KNX halen?

Klaar voor meer auto­ma­ti­se­rings­pro­jecten? Tijdens de offi­ciële KNX-opleiding behaal je bij ons het KNX-certi­fi­caat. Daar­voor leg je een offi­cieel KNX-examen af. Met het KNX-certi­fi­caat kun je aan je klanten laten zien dat je over de juiste kennis beschikt om een betrouw­baar KNX-project te reali­seren. 


Heb je eenmaal je certi­fi­ce­ring behaald? Dan blijven wij beschik­baar als aanspreek­punt voor al je vragen rondom gebouw­au­to­ma­ti­se­ring met KNX, terwijl jij prak­tijk­er­va­ring opdoet. Onze KNX-help­desk staat voor je klaar en we orga­ni­seren ook regel­matig kennis­bij­een­kom­sten. Heb je genoeg prak­tijk­er­va­ring opge­daan en wil je verder? Bespreek dan of Hager Domoticapartner worden iets voor je is. Ons aanbod aan
KNX-oplossingen

KNX: voor heel klein tot heel groot

Wij hebben voor ieder project een uitge­breid pakket producten en oplossingen, waarbij je deels zelf je favo­riete program­meer­me­thode kunt kiezen.

 

Reno­vatie is geen probleem

Voor reno­va­tie­pro­jecten hebben we een groep producten die eenvoudig de bestaande scha­ke­laars kan vervangen zonder wijzi­gingen te maken in de instal­la­tie­be­dra­ding. Commu­ni­catie en programmering van de producten gaat draad­loos. Deze tech­niek maakt het mogelijk om met Easy-programmering in één ochtend een domotica-basis­in­stal­latie van een woning op te leveren inclu­sief visualisatie.

 

Uitbreiden is altijd mogelijk

Voor nieuwe gebouwen en grotere instal­la­ties hebben we andere typen KNX-scha­ke­laars en KNX-scha­kel­mo­dules voor in de meter­kast. Deze producten commu­ni­ceren via een KNX-buskabel en zijn via een media­k­op­pe­laar naad­loos te combi­neren met draadloze producten.

hager kennisartikel knx programmeermethoden schema

Hulp nodig met gebouw­au­to­ma­ti­se­ring?

Wij staan klaar voor je

KNX is wereld­wijd geor­ga­ni­seerd en heeft lokale commu­ni­ties zoals KNX Nederland met het plat­form Smart Inside. Leden wisselen daar infor­matie uit tijdens bijeen­kom­sten en via diverse plat­forms. Uiter­aard kun je ook bij ons terecht: 


hager kennisartikel training volgen

Volg een training

Vergroot je kennis en je markt

Met de komst van steeds meer smart appa­raten en smart oplossingen is het een goed idee je kennis op het gebied van domotica en KNX te vergroten en je markt uit te breiden? Bij ons kun je diverse oplei­dingen volgen en zo een domotica-expert worden.

Ontdek KNX Easy en de krach­tige Domovea visualisatie