Dé stan­daard voor ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring: KNX

Automatiseer met een open standaard: KNX

KNX is de enige wereld­wijd erkende én open stan­daard voor woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. KNX is een communicatieprotocol dat je kan gebruiken om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. Het protocol laat appa­raten en instal­la­ties van zo'n 400 fabri­kanten met elkaar 'pra­ten'. KNX koppelt ze eenvoudig aan elkaar met de snelle en slim te programmeren software.

knx gebouwautomatisering

Gebouwau­to­ma­ti­se­ring
met kwa­li­teit van KNX

Ga voor de ze­ker­heid van de KNX-we­reld­stan­daard

Wil je een wo­ning of ge­bouw au­to­ma­ti­se­ren? Met een keu­ze voor KNX als com­mu­ni­ca­tie­pro­to­col zit je goed. Je kiest dan voor kwa­li­teit én voor de toe­komst­be­sten­dig­heid van je dom­o­ti­ca-in­stal­la­tie. Dank­zij de open stan­daard waar meer dan 400 ont­wik­ke­laars en fa­bri­kan­ten ge­bruik van ma­ken, weet je dat je verzekerd bent van slim­me ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring die ja­ren­lang mee­gaat. Zelfs als een smart home-ap­pa­raat niet meer ge­maakt wordt of een fa­bri­kant fail­liet gaat, maakt KNX de com­mu­ni­ca­tie tus­sen de aan­ge­slo­ten ap­pa­ra­ten op jouw au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem mo­ge­lijk.  

 

De betrouwbaarheid van gebouwautomatisering met KNX

Het KNX-pro­to­col kent een cen­tra­le kwa­li­teits­bor­ging. De KNX-stan­daard en de KNX-pro­duct­cer­ti­fi­ce­ring wor­den be­heerd door de KNX-as­so­ci­a­tie in Brus­sel, waar de groot­ste fa­bri­kan­ten ver­te­gen­woor­digd zijn in de com­mis­sies. Het KNX-pro­to­col is ge­borgd in di­ver­se in­ter­na­ti­o­na­le en Eu­ro­pe­se nor­men zo­als ISO/IEC 14543-3, CE­NE­LEC EN 50090 en EN 13321-1. Daar­om staat KNX voor kwa­li­teit en be­trouw­baar­heid. Kort­om: je bent er ze­ker van dat wan­neer je kiest voor KNX, jouw ge­bouw of wo­ning toe­komst­be­sten­dig is. On­ge­acht wat voor in­no­va­ties op het ge­bied van smart buil­dings de toe­komst brengt. 

 

Drie pro­gram­meer­me­tho­den

KNX is ge­schikt voor elk type pro­jec­t. Van heel klein tot heel groot. Voor klei­ne, een­vou­di­ge op­los­sin­gen in wo­nin­gen, prak­tijk­ruim­tes, win­kels en MKB, maar ook voor zeer gro­te in­stal­la­ties in uti­li­teits­ge­bou­wen, zo­als kan­to­ren, win­kel­cen­tra, zie­ken­hui­zen, the­a­ters, sport­com­plexen en scho­len. Om­dat we hou­den van over­zich­te­lijk en toe­gan­ke­lijk, zijn onze pro­duc­ten en op­los­sin­gen op drie ma­nie­ren te pro­gram­me­ren:

  • Quicklink-drukknopprogrammering

  • KNX Easy-programmering

  • ETS-programmering


Quic­k­link-druk­knop-
pro­gram­me­ring

Een paar producten koppelen zonder software 

Bij Quic­k­link-pro­duc­ten is de soft­wa­re om te kop­pe­len al in­ge­bouwd en met be­hulp van ge­kleur­de lamp­jes en twee knop­jes kun je een­vou­dig de juis­te func­tie kie­zen.

Ontdek Quicklink
draadloos koppelen

Easy is voor 
iedereen

Een easy in­stal­la­tie past overal

De pro­gram­meer­me­tho­de KNX Easy van Ha­ger is in­ge­bouwd in onze Dom­ovea-mo­du­le die je sim­pel aan­sluit in de me­ter­kast. Pro­duc­ten kop­pe­len werkt gra­fisch via het beeld­scherm van je com­pu­ter of ta­blet en heeft wei­nig uit­leg no­dig. Easy is ge­bruiks­vrien­de­lijk, maar biedt wel veel mo­ge­lijk­he­den. Denk aan au­to­ma­ti­sche sfeer- en vei­lig­heids­ver­lich­ting, zon­we­ring en ener­gie­be­spa­ring. Met onze trai­ning kan ie­der­een snel zelf met Easy aan de slag.

 

Kies je voor Easy? Dan kies je voor eenvoud

Ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid staat met Easy-pro­gram­me­ring voor­op. Je kan een­vou­dig via een smartpho­ne met de Dom­ovea-app voor­keu­ren in­stel­len. Ko­men er ex­tra ap­pa­ra­ten bij? Geen pro­bleem. Van IP-ca­me­ra's tot stem­be­die­ning als Ama­zon Alexa en Goog­le As­sis­tant: het kan al­le­maal.

Ontdek Hager Domovea
hager product: domovea tablet

Oplos­singen voor
complexe projecten

Grote gebouwen en uitgebreide wensen

Com­plexe pro­jec­ten vra­gen om ste­vi­ge soft­wa­re. Gro­te kan­toor­ge­bou­wen met hon­der­den bu­reaus, lo­gis­tie­ke pan­den waar dag en nacht ge­werkt wordt of een the­a­ter met in­ge­wik­kel­de ei­sen? De ETS5-soft­wa­re biedt je alle mogelijkheden. ETS-pro­gram­me­ring vraagt meer tech­ni­sche ken­nis en er­va­ring, maar het re­sul­taat is al­tijd in­druk­wek­kend. Le­ren hoe je ge­a­van­ceer­de func­ties en in­stel­lin­gen pro­gram­meert? We ge­ven re­gel­ma­tig de officiële KNX-ge­cer­ti­fi­ceer­de trai­nin­gen voor be­gin­ners en ge­vor­der­den. Schrijf je in en we lei­den je op tot dom­o­ti­ca-ex­pert!

Officiële KNX-basisopleiding
projectoplossingen voor system integrators

Werk aan uitdagende projecten 

Alles uit KNX halen?

Klaar voor meer auto­ma­ti­se­rings­pro­jecten? Tijdens de of­fi­ciële KNX-op­lei­ding be­haal je bij ons het KNX-cer­ti­fi­caat. Daar­voor leg je een offi­cieel KNX-exa­men af. Met het KNX-cer­ti­fi­caat kun je aan je klan­ten la­ten zien dat je over de juis­te ken­nis be­schikt om een be­trouw­baar KNX-pro­ject te reali­seren. 


Heb je eenmaal je certi­fi­ce­ring behaald? Dan blijven wij beschik­baar als aanspreek­punt voor al je vragen rondom gebouw­au­to­ma­ti­se­ring met KNX, terwijl jij prak­tijk­er­va­ring opdoet. Onze KNX-help­desk staat voor je klaar en we orga­ni­seren ook re­gel­ma­tig ken­nis­bij­een­kom­sten. Heb je ge­noeg praktijker­va­ring opge­daan en wil je ver­der? Be­spreek dan of Ha­ger Dom­o­ti­ca­part­ner wor­den iets voor je is. Ons aanbod aan
KNX-oplossingen

KNX: voor heel klein tot heel groot

Wij heb­ben voor ie­der pro­ject een uit­ge­breid pak­ket pro­duc­ten en op­los­sin­gen, waar­bij je deels zelf je fa­vo­rie­te pro­gram­meer­me­tho­de kunt kie­zen.

 

Renovatie is geen probleem

Voor re­no­va­tie­pro­jec­ten heb­ben we een groep pro­duc­ten die een­vou­dig de be­staan­de scha­ke­laars kan ver­van­gen zon­der wij­zi­gin­gen te ma­ken in de in­stal­la­tie­be­dra­ding. Com­mu­ni­ca­tie en pro­gram­me­ring van de pro­duc­ten gaat draad­loos. Deze tech­niek maakt het mo­ge­lijk om met Easy-pro­gram­me­ring in één och­tend een dom­o­ti­ca-ba­sis­in­stal­la­tie van een wo­ning op te le­ve­ren in­clu­sief vi­su­a­li­sa­tie.

 

Uitbreiden is altijd mogelijk

Voor nieu­we ge­bou­wen en gro­te­re in­stal­la­ties heb­ben we an­de­re ty­pen KNX-scha­ke­laars en KNX-scha­kel­mo­du­les voor in de me­ter­kast. Deze pro­duc­ten com­mu­ni­ce­ren via een KNX-bus­ka­bel en zijn via een me­dia­k­op­pe­laar naad­loos te com­bi­ne­ren met draad­lo­ze pro­duc­ten.

hager kennisartikel knx programmeermethoden schema

Hulp no­dig met gebouwautomatisering?

Wij staan klaar voor je

KNX is we­reld­wijd ge­or­ga­ni­see­rd en heeft lo­ka­le com­mu­ni­ties zo­als KNX Nederland met het platform Smart Inside. Le­den wis­se­len daar in­for­ma­tie uit tij­dens bij­een­kom­sten en via di­ver­se plat­forms. Ui­ter­aard kun je ook bij ons te­recht: 


hager kennisartikel training volgen

Volg een training

Vergroot je kennis en je markt

Met de komst van steeds meer smart apparaten en smart oplossingen is het een goed idee je kennis op het gebied van domotica en KNX te vergroten en je markt uit te breiden? Bij ons kun je diverse opleidingen volgen en zo een domotica-expert worden.

Ontdek KNX Easy en de krachtige Domovea visualisatie

Meer over Domovea