Productgroepafbeelding KNX | Hager NL
Productgroepafbeelding Licht­be­stu­ring en scha­kel­ac­to­ren | Hager NL

Licht­be­stu­ring en scha­kel­ac­to­ren Licht­be­stu­ring en scha­kel­ac­to­ren

Het juis­te licht is be­lang­rijk voor het wel­be­ha­gen van mens en dier. Je cre­ëert het juis­te licht in kan­to­ren, scho­len, win­kels en wo­nin­gen.

Productgroepafbeelding Ja­loe­zie­be­stu­ring | Hager NL

Ja­loe­zie­be­stu­ring Ja­loe­zie­be­stu­ring

Ja­loe­zi­ën, rol­lui­ken en zon­we­ring be­spa­ren ener­gie en ge­ven je ex­tra com­fort, door­dat ze in ge­bou­wen de toe­voer van zon­licht, warm­te en kou­de re­ge­len.

Productgroepafbeelding Kli­maat­re­ge­ling | Hager NL

Kli­maat­re­ge­ling Kli­maat­re­ge­ling

Voor elke ac­ti­vi­teit maak je het juis­te bin­nen­kli­maat. Ver­war­men, koe­len en ven­ti­le­ren wordt ener­gie­zui­nig per ruim­te op de ac­ti­vi­tei­ten af­ge­stemd.

Productgroepafbeelding Ener­gie­me­ting | Hager NL

Ener­gie­me­ting Ener­gie­me­ting

Je kunt ener­gie be­spa­ren door in­zicht te ge­ven in het ver­bruik. Dom­o­ti­ca meet, re­gelt en be­spaart met be­houd van com­fort.

Productgroepafbeelding Be­die­nin­gen | Hager NL

Be­die­nin­gen Be­die­nin­gen

Func­ties be­die­nen zo­als jij het wilt. Stan­daar­d, de­sign of mo­biel met een af­stands­be­die­ning.

Productgroepafbeelding IoT & Gra­fi­sche be­stu­ring | Hager NL

IoT & Gra­fi­sche be­stu­ring IoT & Gra­fi­sche be­stu­ring

Jouw ge­bouw vei­lig be­stu­ren en au­to­ma­ti­se­ren met je stem, te­le­foon, ta­blet, com­pu­ter­beeld­scherm en kop­pe­len aan an­de­re ap­pa­ra­ten via in­ter­net.

Productgroepafbeelding Sys­teem­mo­du­les | Hager NL

Sys­teem­mo­du­les Sys­teem­mo­du­les

Sys­teem­mo­du­les vor­men de on­zicht­ba­re ba­sis van je dom­o­ti­ca-in­stal­la­tie in je ver­de­ler en je me­ter­kast.

Productgroepafbeelding Ove­ri­ge mo­du­les, ka­bels en toe­be­ho­ren | Hager NL

Ove­ri­ge mo­du­les, ka­bels en toe­be­ho­ren Ove­ri­ge mo­du­les, ka­bels en toe­be­ho­ren

Spe­ci­a­le mo­du­les en toe­be­ho­ren die je hel­pen om de dom­o­ti­ca-in­stal­la­tie te op­ti­ma­li­se­ren.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Functieoverzicht bewegingsmelders

  Tabel om juiste bewegingsmelder te vinden

  PDF
  253 KB
 • Functieoverzicht schakelactoren

  Tabel om juiste schakelactor te vinden

  PDF
  263 KB
 • Introductie systeem tebis KNX

  Technische bijlage tebis KNX

  PDF
  3 MB
 • Hager KNX-systeemoverzicht

  PDF
  7 MB
 • Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

  Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

  PDF
  233 KB
 • KNX-programmeermethodes

  Programmeren op maat: keuze uit drie methodes

  PDF
  640 KB
 • Functieoverzicht dimactoren

  Tabel om juiste dimactor te vinden

  PDF
  100 KB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • Functieoverzicht bewegingsmelders

  Tabel om juiste bewegingsmelder te vinden

  PDF
  253 KB
 • Functieoverzicht schakelactoren

  Tabel om juiste schakelactor te vinden

  PDF
  263 KB
 • Introductie systeem tebis KNX

  Technische bijlage tebis KNX

  PDF
  3 MB
 • Hager KNX-systeemoverzicht

  PDF
  7 MB
 • Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

  Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

  PDF
  233 KB
 • KNX-programmeermethodes

  Programmeren op maat: keuze uit drie methodes

  PDF
  640 KB
 • Functieoverzicht dimactoren

  Tabel om juiste dimactor te vinden

  PDF
  100 KB
Weitere Downloads

Automatisering op basis van wereldstandaard KNX

Met het toenemen van het aantal elektrische verbruikers wordt de wens deze comfortabel te besturen steeds groter: licht, verwarming, koeling, ventilatie, zonwering, gordijnen, etc. Hager levert KNX-gebouwautomatisering op maat: Quicklink drukknopprogrammering, KNX Easy in combinatie met Domovea visualisatie of System mode voor de meest uitgebreide installaties. Voor ieder project het juiste systeem.