Productgroepafbeelding Mo­du­lair scha­ke­len en be­vei­li­gen | Hager NL
Productgroepafbeelding In­stal­la­tie­au­to­ma­ten | Hager NL

In­stal­la­tie­au­to­ma­ten Installatieautomaten

On­der­schei­dend in gro­te ver­schei­den­heid en kwa­li­teit. Be­schik­baar van 0,5 t/m 125 A, met B-/C-/D-­ka­rak­te­ris­tiek en ge­schikt voor kort­sluit­stro­men van 4,5 t/m 15 kA.

Productgroepafbeelding Aard­lek­au­to­ma­ten HACO | Hager NL

Aard­lek­au­to­ma­ten HACO Aard­lek­au­to­ma­ten HACO

Aard­lek­au­to­ma­ten (HA­CO) be­vei­li­gen te­gen kort­slui­ting, over­stroom en lek­stroom. Een com­bi­na­tie van in­stal­la­tie­au­to­maat en aard­lek­scha­ke­laar in één com­po­nent.

Productgroepafbeelding Aard­lek­scha­ke­laars | Hager NL

Aard­lek­scha­ke­laars Aard­lek­scha­ke­laars

Be­vei­li­gen mens en dier te­gen lek­stro­men in de in­stal­la­tie. Voor ie­de­re toe­pas­sing biedt Ha­ger een pas­sen­de aard­lek­scha­ke­laar om vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Productgroepafbeelding Blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­ging | Hager NL

Blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­ging Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Over­span­nin­gen kun­nen zo­wel bij per­so­nen als goe­de­ren gro­te scha­de ver­oor­za­ken. Onze blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­gin­gen bie­den een be­trouw­ba­re be­scher­ming hier­voor.

Productgroepafbeelding Mo­tor­be­vei­li­gings­scha­ke­laars | Hager NL

Mo­tor­be­vei­li­gings­scha­ke­laars Motorbeveiligingsschakelaars

Een reeks van mo­tor­be­vei­li­gings­scha­ke­laars voor 0,1 t/m 32 A.

Productgroepafbeelding Door­ver­bin­dings­rails | Hager NL

Door­ver­bin­dings­rails Doorverbindingsrails

Door­ver­bin­dings­rails voor in­stal­la­tie­au­to­ma­ten, aard­lek­scha­ke­laars, aard­lek­au­to­ma­ten en over­span­nings­be­vei­li­gin­gen. ­Keu­ze­hulp door­ver­bin­dings­rails

Productgroepafbeelding Com­po­nen­ten voor PV-in­stal­la­ties (p­ho­to­vol­taic) | Hager NL

Com­po­nen­ten voor PV-in­stal­la­ties (p­ho­to­vol­taic) Com­po­nen­ten voor PV-in­stal­la­ties (p­ho­to­vol­taic)

Ha­ger biedt di­ver­se com­po­nen­ten voor in­stal­la­ties rond­om de­cen­tra­le ener­gie­op­wek­king, zo­als zon­ne-­ener­gie.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Keuzehulp

  doorverbindingsrails

  PDF
  873 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • Keuzehulp

  doorverbindingsrails

  PDF
  873 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Modulaire componenten voor schakelen en beveiligen

Een breed pakket modulaire componenten maakt je schakel- en verdeelinrichting compleet. Met onze modulaire componenten, zoals installatieautomaten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten en overspanningsbeveiligingen, breng je betrouwbaarheid en veiligheid in de installatie. Het design van de componenten geeft een net en rustig uiterlijk in de verdeler. Slimme eigenschappen, zoals quickconnect-aansluittechniek, removability en quickbusbar maken het werk lichter. De componenten hebben hetzelfde frisse design, waarvan het transparant blauwe frontlabel een fraai en functioneel element is.