Trai­ningen voor tech­nisch professionals

Je kunt bij ons terecht voor een compleet oplei­dings­pro­gramma. Al jaren inves­teert Hager flink in het ontwik­kelen en aanbieden van trai­ningen. Wij delen onze kennis graag met je. Natuur­lijk het liefst persoon­lijk, maar we passen ons aan de situ­atie aan. Ook via webinars kun je bij ons je kennis vergroten.

hager kennisartikel training

Prak­ti­sche training in  
jouw vakge­bied

De meeste onder­werpen trainen we binnen één dag

Inves­teer iets van je tijd om een training bij ons te volgen en profi­teer daarna van meer gemak bij het plannen, ontwerpen en monteren. We zorgen voor een prak­ti­sche training die op jouw dage­lijks werk is toege­spitst.

 

hager kennisartikel training energiedistributie

Ener­gie­dis­tri­butie

Je wilt veilige en betrouw­bare verdeel­sys­temen produ­ceren die voldoen aan de laatste normen en richt­lijnen. Wij helpen je met systeem- en ontwerp­trai­ningen voor verdelers van 63 tot 6300 A en trai­ningen Ther­mo­dy­na­mica en Moderne belas­tingen.

training gebouwautomatisering

Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring & Schakelmateriaal

Gebouwen en woningen worden steeds intel­li­genter door onder andere gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Wij bieden trai­ningen voor 'conven­ti­o­neel schakelen en besturen', maar ook voor KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Wij zijn een gecer­ti­fi­ceerd KNX oplei­dings­cen­trum voor deze open wereld­stan­daard.

wandgoot

Kabel­ma­na­ge­ment

Het is altijd een uitda­ging om energie- en data-aanslui­tingen op de juiste plek te krijgen. Met de juiste kennis over (maat­werk)moge­lijk­heden via de wand of vanuit plafond en vloer kun je een goede afwe­ging maken en weet je tijdens het hele bouw­proces waar je op moet letten.Trainen is onze passie!

Kom prak­ti­sche kennis opdoen

Trai­ners en werk­wijze
Je krijgt bij ons prak­tijk­ge­richt les in een kleine groep. Onze enthou­si­aste trai­ners zijn tech­nisch speci­a­listen in hun eigen vakge­bied en hebben goede didac­ti­sche kennis en vaar­dig­heden. Hier­door zijn onze trai­ningen leer­zaam en direct toepas­baar in de prak­tijk, maar vooral plezierig om te volgen. Naast een theo­re­ti­sche basis geloven wij vooral in doen. Daarom zul je ook veel zelf aan de slag gaan in prak­ti­sche work­shops.

Faci­li­teiten
De trai­ningen vinden plaats in onze goed uitge­ruste trai­nings- en prak­tijk­lo­kalen in Den Bosch. Tijdens de trai­ningsdag zorgen we ook voor koffie, thee, fris en een goed verzorgde lunch.

 


Online training

Waar en wanneer het jou uitkomt

Handig! Een webinar volgen, waarbij je live uitleg krijgt van onze trainer en direct je vragen kunt stellen. Kijk naar het aanbod webinars en meld je direct aan.  

hager kennisartikel webinars

Infor­ma­tie­ses­sies normen

Up-to-date rondom de NEN1010-norm

Veran­dert er iets in de norm? Dan orga­ni­seren wij (online) sessies waarin we je bijpraten. We praten je bij over de wijzi­gingen in de NEN1010 en wat dit voor jou als installateur bete­kent. 

nen-dagen hager training

Zien hoe het werkt?

Kijk eens bij de How-to video's voor een demonstratie programmeren en instal­leren door onze experts.

Heb je een vraag?

We helpen je graag. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen in het menu Support voor prak­ti­sche tips en hulp.


Trai­ningen
op maat

Afge­stemd op jouw situ­atie en wensen 

Voor grotere groepen mede­wer­kers van instal­la­tie­be­drijven of elek­tro­tech­ni­sche groot­han­de­laren orga­ni­seren we graag een training op maat op basis van keuze­mo­dules.
Ook voor paneel­bouw- en domo­ti­ca­part­ners orga­ni­seren we regel­matig speciale sessies om het maxi­male uit onze producten en systemen te kunnen halen.

Neem contact op met jouw vaste contact­per­soon als je speciale wensen hebt. We bespreken graag de moge­lijk­heden.

training op maat

beursstand hager

Evenementen en beurzen

We ontmoeten je graag op een van de beurzen waar we aanwezig zijn of bij een van onze evenementen. Je bent altijd welkom voor een goed gesprek over onze producten en ons vak. In de agenda zie je waar en wanneer je ons kunt tegen­komen. 

hager live evenement update netwerken

Evenementen en beurzen

We ontmoeten je graag op een van de beurzen waar we aanwezig zijn of bij een van onze evenementen. Je bent altijd welkom voor een goed gesprek over onze producten en ons vak. In de agenda zie je waar en wanneer je ons kunt tegen­komen.