Ener­gie­ver­de­ling


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over ener­gie­ver­de­lers verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Welke kamrail/door­ver­bin­dings­rail kan ik toepassen bij mijn componenten?

Hier­voor hebben we de keuze­hulp door­ver­bin­dings­rails gemaakt.

 

 

Wanneer is het plaatsen van eind­kapjes op de kamrail in een verdeler gewenst?

Eind­kapjes worden hoofd­za­ke­lijk geplaatst om in een verdeler een aanraak­vei­lige omge­ving te creëren en om te voor­komen dat er span­nings­over­slag plaats­vindt.

Vanuit de norm: In de NEN1010 wordt voor eisen van basis­be­scher­ming (rubriek 413.2) van elektrisch mate­rieel verwezen naar bijlage 41.A of dit moet voldoen aan de bescher­mings­maat­regel volgens rubriek 412. Voor de kamrail komt het er op neer dat deze aanraak­veilig moet zijn (IP2X).

Vanuit het product: Na het bestellen van het origi­nele product kan deze zonder eind­kapjes worden geïn­stal­leerd. Het product voldoet aan de laag­span­nings­richt­lijn (2014/35/EU) en is in origi­nele vorm aanraak­veilig en er is voldoende afstand tussen de onder­linge gelei­ders, waar­door geen span­nings­over­slag kan plaats­vinden. Het plaatsen van eind­kapjes is dan niet nodig.

Het inkorten van de kamrail: In de prak­tijk wordt de kamrail regel­matig inge­kort. Ook hier blijven dan de richt­lijnen uit bijlage 41.A en rubriek 412 van de NEN1010 van kracht. Dit houdt in, dat het koper en het kunst­stof op een vakkun­dige manier moeten worden inge­kort, waarbij het koper niet toevallig aan te raken mag zijn (IP2X). Na het inkorten van de kamrail kunnen we niet meer garan­deren dat de kamrail aanraak­veilig en span­nings­over­slag­veilig is en advi­seren wij om eind­kapjes te plaatsen.

 

 

Wat is het aandraai­mo­ment van mijn component?

Het aandraai­mo­ment is terug te vinden in de e-catalogus in de datas­heet of op het component zelf.

 

 

Mag ik bij de CDA240G meer­dere aderen onder 1 klem plaatsen?

Ja, mits deze beide 6 mm2 zijn.

 

 

Wat voor een aard­lek­scha­ke­laar kan ik het best gebruiken bij het toepassen van een frequen­tie­re­ge­laar?

Een klasse B aard­lek­scha­ke­laar. Deze is onge­voelig voor fout­stromen veroor­zaakt door omvor­mers en rege­laars.

 

 

Mag ik een instal­la­tie­au­to­maat gebruiken als hoofd­scha­ke­laar?

De hoofd­scha­ke­laar moet voldoen aan een aantal voor­waarden: de installatie moet met één hande­ling uitge­scha­keld kunnen worden en moet alle actieve delen van de desbe­tref­fende stroom­ke­tens doel­tref­fend onder­breken. De overige voor­waarden staan beschreven in de NEN1010.

 

 

Wij gebruiken hulp­con­tact ESC080 t.b.v. de magneet­scha­ke­laars en de modu­laire last­schei­ders. Hoe moet ik deze monteren?

Er zitten 3 rode palletjes aan de rech­ter­zijde van de ESC080. Een van deze rode palletjes komt overeen met het te koppelen component. De andere twee zijn over­bodig en kunnen verwij­derd worden door deze eruit te trekken. Zie ook onze how-to-video.

 

 

Maakt het uit of ik voeding van een aard­lek­scha­ke­laar boven of onder aansluit?

Nee, het maakt niet uit. Je kunt - behalve bij de klasse B aard­lek­scha­ke­laars - de voeding zowel boven als onder aansluiten. Klasse B aard­lek­scha­ke­laars zijn rich­tings­ge­voelig.

 

 

Zijn Hager instal­la­tie­au­to­maten geschikt voor 127 V-AC?

Ja, instal­la­tie­au­to­maten zijn geschikt voor 127 V-AC.

 

 

Kan ik een 1-fase aansluiting door middel van ct/stroom­trafo indi­rect meten met mijn ener­gie­meter of kWh-meter?

Wij hebben enkel voor 3-fasen indi­recte ener­gie­me­ters/kWh-meters in het assor­ti­ment.

 

 

Welke stroom­trafo heb ik nodig voor ener­gie­meter ERC300C?

De gemeten stroom moet omgezet worden naar 0 - 5 A. Hier­voor gebruik je, afhan­ke­lijk van het vermogen dat je meet, de SRA...5. Bijvoor­beeld de SRA01005 die een stroom van 100 A omzet naar een secun­daire stroom van 0 - 5 A in verhou­ding tot de gemeten primaire stroom. Je hebt dan 3 stuks nodig (1 x per fase).

 

 

Geeft mijn ener­gie­meter ECP180 ook cumu­la­tieve waarden weer?

Nee, deze meter geeft enkel de losse waarden weer.

 

 

Mijn 3-fase ener­gie­meter geeft een PHASE SEQ error. Wat is er aan de hand?

Dit bete­kent dat je fasen niet in de juiste volg­orde aange­sloten zijn. Contro­leer de volg­orde van de aange­sloten fasen.

 

 

Mogen kWh-meters onder­ste­boven gemon­teerd worden?

Ja, dit heeft geen invloed op de metingen.

 

 

Moet ik bij een fornuis­groep beide fasen tege­lijk schakelen?

Ja, bij een fornuis­groep is het verplicht beide fasen tege­lijk te schakelen.

 

 

Hebben jullie een fornuis­groep ook als aard­lek­au­to­maat?

Nee, deze bestaat alleen als instal­la­tie­au­to­maat.

 

 

Kan ik een 4-polige aard­lek­au­to­maat gebruiken als fornuis­groep door de fase aan te sluiten op pool 2 en 3 en de nul aan te sluiten op pool 1 en 4?

Bij deze confi­gu­ratie werkt de test-knop niet naar behoren. Als twee verschil­lende fasen worden gebruikt, werkt de test­knop naar behoren.

 

 

Welke aard­lek­au­to­maat kan ik gebruiken in pv-instal­la­ties?

Aard­lek­au­to­maat AFA916H is geschikt voor gebruik in pv-instal­la­ties. Deze 300 mA C-kar. 6 kA aard­lek­au­to­maat is niet exclu­sief voor pv-instal­la­ties, maar kan in elke installatie worden ingezet op basis van de geldende normen. De vraag naar dit product is ontstaan vanuit pv-instal­la­teurs. In de NEN1010 en NPR5310 staat beschreven welke aard­lek­au­to­maat in welke situ­atie moet worden gekozen. Dat kan een type A of B zijn en ook het aantal mA kan verschil­lend zijn. Alles is afhan­ke­lijk van de specificaties van de pv-installatie en in het bijzonder de omvor­mers die zijn gekozen. Tip: vraag het HEB boekje aan.

 

 

Ik gebruik door­ver­bin­dings­rail KBN663A bij de 1 module brede auto­maten. Hoe moet ik de voeding aansluiten?

Als je de door­ver­bindrail KBN663A gebruikt, heb je altijd aansluit­klem KF83D nodig om de voeding aan te kunnen sluiten.

 

 

Zijn bij de L7..M last­scheider de (smelt)patronen inbe­grepen?

Nee, deze zijn niet inbe­grepen.

 

 

Kan ik D01 smelt­pa­tronen gebruiken in de L7..M last­scheider-serie?

Ja, gebruik hier­voor redu­ceer­klem LE14M

 

 

Kan ik D01 smelt­pa­tro­nen­ge­bruiken in de L066M verti­cale patroon­last­scheider?

Ja, dit is mogelijk in combi­natie met redu­ceer­ring LE063H.

 

 

Kan ik cilin­dri­sche zeke­ringen gebruiken in de L066M verti­cale patroon­last­scheider?

Ja, dit is mogelijk in combi­natie met redu­ceer­ring LE063H.

 

 

Ik gebruik de D0 zeke­rings­houder L7..M en de zeke­ringen liggen los in de houder. Is er een oplossing?

De D0 zeke­rings­hou­ders zijn stan­daard voor D02 zeke­ringen. Wil je de klei­nere D01 zeke­ringen gebruiken dan heb je een redu­ceer­klem in combi­natie met de juiste D0-pashuls nodig. Artikel LE14M in combi­natie met LE18Px.

 

 

Kan ik met een magneet­scha­ke­laar schakelen ten opzichte van de bestu­ring van de netbe­heerder?

Nee, dit wordt gedaan middels een TF-relais (Toon­Fre­quent). Deze hebben we niet in het assor­ti­ment.

 

 

Mogen magneet­scha­ke­laars onder­ste­boven gemon­teerd worden? 

Nee, dat mag niet. Dit heeft invloed op de aantrek­kracht van de contacten.

 

 

Waarom houdt mijn program­ma­klok geen instel­lingen meer vast na stroom­uitval?

De gangre­serve (5 jaar) van het product is verlopen. Met behulp van een program­ma­sleutel kun je eenvoudig de programmering opslaan op een externe locatie.

 

 

Hoe stel ik scha­kel­tijden in op een mecha­ni­sche program­ma­klok?

Voor het programmeren van de scha­kel­tijden en het instellen van de juiste tijd bekijk je de how-to-video.

 

 

De program­meer­soft­ware t.b.v. de digi­tale klokken wordt niet juist weer­ge­geven. Ik kan geen selec­ties maken of teksten lezen.

De software is ontworpen om in een vast kader met een tekst­grootte van 100% te func­ti­o­neren. Als op de pc of laptop een grotere tekst­grootte is inge­steld, zoals 125%, ontstaat dit probleem. Zet je tekst­grootte terug op 100%.

 

 

Wat is bij de stroom­trafo van de serie SR... de ingang en de uitgang?

De ingang is aange­geven met de letter K (S1) en de uitgang is aange­geven met de letter L (S2).

 

 

Zijn er in Vector-verdelers voor­zie­ningen aanwezig voor de aard­be­vei­li­ging?

Ja, in Vector zijn voor­zie­ningen aanwezig voor aard­be­vei­li­ging.

 

 

Hoeveel buis­in­voer­stukken kan ik plaatsen op mijn Vega-verdeler?

Je kunt maxi­maal 3 buis­in­voer­stukken plaatsen op een Vega-verdeler.

 

 

Is het mogelijk om in Vega-verdelers een aard­blok bij te plaatsen?

Ja, afhan­ke­lijk van de grootte van de verdeler is dit de KN..E, opti­o­neel in combi­natie met een VZ708N.

 

 

Kan ik een data-aansluiting maken in een een Vision-verdeler?

Ja, gebruik hier­voor patchmo­dule TN002S.

 

 

Waarom is het uitnemen van de stekker uit het Witty-laad­sta­tion erg zwaar?

Mogelijk is de vergren­del­motor bescha­digd. Deze garan­deert de verbin­ding bij belas­ting en is erg belang­rijk. De vergren­de­ling dient volgens de norm aanwezig te zijn.

 

 

Is het mogelijk het verbruik van mijn Witty-laad­sta­tion uit te lezen?

Dit is geen stan­daard­func­ti­o­na­li­teit. Om dit toch te doen kun je een ener­gie­meter plaatsen in de voedende lijn.

 

 
Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder