Zien we je op één van onze events?

Onze evene­men­ten­ka­lender
We vinden het leuk en belang­rijk om in nauw contact te staan met onze klanten. Dat doen we onder andere door op verschil­lende plekken in het land events te orga­ni­seren, om kennis te delen, om samen­wer­king in de regio te stimu­leren en natuur­lijk voor ontspan­ning en gezel­lig­heid.

hager live evenement update rondvraag

hager live evenement update rotterdam

Hager
Update

Samen trends verkennen en kansen pakken

Hager Update is een inter­ac­tieve kennissessie, waarin we samen kijken we naar tech­ni­sche trends en daarbij de vraag stellen: ‘Wat is de impact van deze ontwik­ke­lingen op onze branche en de dage­lijkse prak­tijk?’ Je doet kennis op over een onder­werp dat kansen biedt en kunt van gedachten wisselen met collega's uit de branche. Meld je aan voor de nieuws­brief om op de hoogte te blijven van nieuwe events. 

hager live evenement update gastspreker

Hager
Update

Samen trends verkennen en kansen pakken

Hager Update is een inter­ac­tieve kennissessie, waarin we samen kijken we naar tech­ni­sche trends en daarbij de vraag stellen: ‘Wat is de impact van deze ontwik­ke­lingen op onze branche en de dage­lijkse prak­tijk?’ Je doet kennis op over een onder­werp dat kansen biedt en kunt van gedachten wisselen met collega's uit de branche. Meld je aan voor de nieuws­brief om op de hoogte te blijven van nieuwe events.


hager live evenement cafe

Hager
Café

Elkaar op infor­mele manier ontmoeten in de buurt

Kom een drankje doen met diverse Hager-collega's en vakge­noten. Bij jou in de buurt ontmoeten we elkaar in een gezel­lige omge­ving. We wisselen het laatste nieuws uit en praten over wat jou bezig­houdt in je vak. Pak nieuwe kansen voor samen­wer­king in de regio of kom gewoon voor een ontspannen avond. Nieuwe café-avonden kondigen we aan via de nieuws­brief.

hager live evenement cafe

Hager
Café

Elkaar op infor­mele manier ontmoeten in de buurt

Kom een drankje doen met diverse Hager-collega's en vakge­noten. Bij jou in de buurt ontmoeten we elkaar in een gezel­lige omge­ving. We wisselen het laatste nieuws uit en praten over wat jou bezig­houdt in je vak. Pak nieuwe kansen voor samen­wer­king in de regio of kom gewoon voor een ontspannen avond. Nieuwe café-avonden kondigen we aan via de nieuws­brief.


Hager
Experience

Een leuk familie-uitje voor harde werkers

Als echt fami­lie­be­drijf bieden we onze rela­ties graag een familie-uitje! De Hager Experience is een exclu­sief uitje om samen met je gezin van te genieten. Wij ontvangen jullie graag op een verras­sende locatie. Kom, ontspan en geniet met elkaar. Meld je aan voor onze nieuws­brief om op de hoogte te blijven van nieuwe events. 

hager live evenement experience

Training voor
iedereen

Word een expert

Om effi­ciënt en goed te kunnen werken met onze systemen en software bieden we trai­ningen aan, op locatie of in de vorm van een webinar. Kijk in de trai­nings­ka­lender en schrijf je direct in.

knx training

Speciale events

Meedenken over product­ont­wik­ke­lingen?

We orga­ni­seren regel­matig speciale events, bijvoor­beeld een co-crea­tie­sessie om samen aan een product­ont­wik­ke­ling te werken. Heb je even­tueel inte­resse om mee te denken? Geef het aan bij jouw Hager contact­per­soon!