Alles-in-één oplossing voor ener­gie­op­slag

Maxi­male onaf­han­ke­lijk­heid met de Home Power Station

De Home Power Station is de krach­tigste huis­ener­gie­cen­trale op de markt, ontworpen voor grotere woningen met een jaar­ver­bruik vanaf zo’n 8000 kWh. Deze alles-in-één oplossing biedt je ruime accu­ca­pa­ci­teit, voldoende vermogen en de moge­lijk­heid om tot 50 zonne­pa­nelen direct aan te sluiten. Zo maak je opti­maal gebruik van de door jouzelf opge­wekte energie en zo zet je deze slim in voor onder meer elektrische verwar­ming en het laden van je elektrische auto.

onafhankelijk van het energienet

Je eigen energie-opslag­sys­teem 
geeft vrij­heid en bespaart

Breed verkrijg­baar, bewezen oplossing

De Home Power Station is breed verkrijg­baar via gecer­ti­fi­ceerde en getrainde instal­la­teurs. Hager staat garant voor een betrouw­baar systeem en goede beschik­baar­heid. De oplossing heeft zich bewezen met ruim 40.000 stuks reeds geïn­stal­leerd in Duits­land. 

Onaf­han­ke­lijk

Met de Home Power Station kun je tot 85% onaf­han­ke­lijk zijn van het net. Je maakt maxi­maal gebruik van de energie die je zelf opwekt. Dat is extra gunstig als in de nabije toekomst de salde­rings­re­ge­ling wegvalt en je veel minder vergoe­ding krijgt voor over­tollig opge­wekte stroom. Met een ener­gie­op­slag­cen­trale kan je beno­digde stroom­aan­slui­ting ook kleiner zijn, wat behoor­lijk op de jaar­lijkse contract­kosten bespaart.

Nood­stroom

Bij het wegvallen van de netspan­ning zorgt de Home Power Station in nood­stroom-modus ervoor dat de woning van stroom wordt voorzien. Afhan­ke­lijk van de accu­ca­pa­ci­teit, de zon en je verbruik kan dat uren aanhouden. Je verlich­ting, computer, koffie­au­to­maat, toegangshek en bevei­li­ging blijven func­ti­o­neren. Veilig en comfor­tabel.

Capa­ci­teit

Het basis­sys­teem heeft 13 of 19,5 kWh aan accu­ca­pa­ci­teit. Dat is verge­lijk­baar met een gemid­deld dagver­bruik aan stroom. Als de behoefte groter is, kan de accu met een extra module uitge­breid worden naar 39 kWh. De slimme bestu­ring van de PRO-versie kan met behulp van arti­fi­cial intel­li­gence voor­spellen wanneer norma­liter stroom opge­wekt en verbruikt wordt.


Home Power Station zien op de Vakbeurs Energie?

Maak kennis met de Home Power Station tijdens de Vakbeurs Energie op 12, 13 en 14 oktober in de Braban­t­hallen!


Verhoog je zonne-ener­gie­ren­de­ment

PV direct aansluiten en met hoge effi­ci­ency gebruiken

In de Home Power Station zit een PV inverter van 15 kWp waar 50 zonne­pa­nelen recht­streeks op aange­sloten worden (uitbreid­baar naar 30 kWp).
De (hybride) inverter vervalt volledig. Door de inte­gratie zal de opge­wekte PV energie met een maxi­maal rende­ment in de accu’s worden opge­slagen. Dit lijkt misschien maar een paar procent op te leveren, maar dit kan oplopen tot een jaar­lijkse bespa­ring van 500 kWh, gelijk aan 200 kg CO2 bespa­ring op je carbon foot­print. Alle beetjes helpen!


Opti­male controle met Net balan­cing

Het Net Balan­cing System is een unieke functionaliteit van de Home Power Station. De bestu­ring bewaakt met hoge nauw­keu­rig­heid en snel­heid de gevraagde stroom van de netaan­slui­ting en zorgt dat de maxi­male stroom nooit over­schreden wordt. De netaan­slui­ting wordt zo nooit over­be­last, ook al ben je bijvoor­beeld 2 elektrische auto’s aan het opladen. En het Net Balan­cing System doet meer. Het zal de drie fasen van de netaan­slui­ting continu zo compen­seren dat deze even­veel belast worden. Hiermee kun je maxi­maal gebruik maken van de geboden netca­pa­ci­teit wanneer dat toch even moet.


Energie-opslag­sys­teem met het hoogste vermogen in de markt

9 kW continu en 12 kW piek­ver­mogen uit de accu's

De Home Power Station kan 9 kW continu en tot 12 kW piek­ver­mogen uit alleen de accu’s leveren. Dit is het hoogste in de markt. Waarom is dit belang­rijk? Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het verbruik kan zijn, voordat er stroom uit het net nodig is. Bij een stroom­uitval ’s nachts als de zonne­pa­nelen niet meehelpen, kan er dus nog steeds mini­maal 9 kW aan verbruik gevoed worden. Alles wat er meer nodig is, zal door de bestu­ring uitge­scha­keld of terug­ge­re­geld worden. 


Meer weten?

Bel ons gerust als je meer wilt weten over de Home Power Station of stuur een mail en wij nemen contact met je op.


Opti­male laad­snel­heid
voor je elektrische auto('s)

Volledig te contro­leren voor maxi­male opbrengst

De Home Power Station werkt perfect samen met je zonne­pa­nelen en je auto­lader. Zo profi­teer je maxi­maal van je eigen opge­wekte vermogen.

Hager how-to

Directe aanstu­ring

De Home Power Station kan maxi­maal zeven auto­la­ders aansturen. Niet alleen aan of uit als dat nodig is, maar ook het laad­ver­mogen (tot 22 kW) kan zeer nauw­keurig gere­geld worden. Dit is nu beschik­baar voor een paar gese­lec­teerde types, maar dit zal verder uitge­breid gaan worden. In normaal bedrijf zal de slimme bestu­ring ervoor zorgen dat de auto’s zo opge­laden worden dat er maxi­maal gebruik gemaakt wordt van de PV-opbrengst aange­vuld met de accu.

Hager documentatie

Ook plannen en prio­ri­teren

Er zijn een aantal zoge­naamde load balan­cing systemen op de markt. Deze zorgen ervoor dat de maxi­male stroom uit het net niet over­schreden wordt en verdeelt vervol­gens de beschik­bare stroom over de auto­la­ders. Uiter­aard doet de S10 PRO dit ook, maar in combi­natie met het net balan­cing systeem en ener­giema­na­ge­ment laden de auto’s veel sneller op.

Ener­giema­na­ge­ment via de app

Het display van de Home Power Station toont de actuele status van het systeem. Via de App kun je invloed uitoe­fenen op het laad­proces. Zo kun je het moment en de snel­heid van laden per auto instellen en aanpassen. Dit geeft flexi­bi­li­teit en controle over het ‘tanken’ van je stroom.Meer weten over onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment?