Unibar H rail­ko­ker­sys­teem:
bespaar ruimte

Het meest effi­ci­ënte rail­ko­ker­sys­teem

Snelle, kosten- en ruim­te­be­spa­rende ener­gie­ver­de­ling naar verschil­lende ruimtes: dat is Unibar H. Ons rail­ko­ker­sys­teem gaat lang mee en garan­deert een flexibele en veilige ener­gie­dis­tri­butie.


unibar railkokersysteem

Een effi­ciënt en betrouw­baar rail­ko­ker­sys­teem

Unibar H: eenvoudig en veilig trans­port van energie

Energie eenvoudig, veilig en kosten- en ruim­te­be­spa­rend trans­por­teren en verdelen door een gebouw. Deze vier eigen­schappen hebben we vere­nigd in ons Unibar H rail­ko­ker­sys­teem. Van trans­for­mator naar de hoofd­ver­deler en vervol­gens door het hele gebouw: de compacte constructie van Unibar H bespaart je enorm veel ruimte bij ener­gie­dis­tri­butie. Dat uit zich met name bij de aanleg in schachten en bij rich­tings­ver­an­de­ringen. Vooral omdat de buig­ra­dius - zoals bij de toepas­sing van kabels - geen rol speelt. 

 

Toekomst­be­stendig en gega­ran­deerd monta­ge­gemak

Wanneer je kiest voor een rail­ko­ker­sys­teem, kies je voor kosten­ef­fi­ci­ëntie en instal­la­tie­gemak. Een railkoker leg je door zijn flexi­bi­li­teit eenvoudig aan. Daar­door bespaar je op engi­nee­ring en montage. Niet alleen bij de aanleg, maar ook wanneer je in de toekomst iets wil aanpassen of het systeem wil uitbreiden. Dat is het andere voor­deel van Unibar H: het systeem is uiter­mate geschikt voor toekom­stige uitbrei­dingen. Sterker nog, aftak­een­heden tot 630 A kunnen zelfs onder span­ning in de aftak­punten worden gestoken. 

 

Veilig is ons rail­ko­ker­sys­teem ook. De veilig­heid is gega­ran­deerd door geteste kort­sluit­waarden tot 253 kA (Ipk) en een zeer lage vuur­be­las­ting. De geteste brand­we­rende door­voeren (EI120) zijn even­eens betrouw­baar.


Jouw project met rail­ko­ker­sys­teem

Ondersteuning, bere­ke­ningen, 3D-model­le­ring en advies

hager project boskalis railkoker

Project­ver­loop

Kies je tijdens je project voor een rail­ko­ker­sys­teem bij de Hager-verdeler? Dan kun je rekenen op onze volledige ondersteuning bij engi­nee­ring. Van het maken van BIM-modellen tot advies over de juiste toepas­sing en prak­ti­sche tips en tricks bij de aanleg van je systeem.
Lees ook het blog van onze collega over het verloop van rail­ko­ker­pro­jecten.

railkoker 3d modellering

3D-model­le­ring

We onder­steunen je bij het in 3D model­leren van de railkoker in het BIM-model. We houden reke­ning met de eigen­schappen en aanwe­zige bouw- en installatie-elementen als gas- en water­lei­dingen, lucht­be­han­de­lings­sys­temen en brand­schei­dingen. Ook helpen we je bij het analy­seren van aanlo­pers. Daar­voor gebruiken we Revit en Solid Works.

railkoker maatwerk

Maat­werk

Risico's en kleine afwij­kingen in de prak­tijk inven­ta­ri­seren we vooraf. Daarom werken we met passtukken, waar­voor we vooraf tijd incal­cu­leren. Het laatste stuk wordt inge­meten, gemaakt en gemon­teerd nadat alle andere elementen gemon­teerd zijn. Dit voor­komt verras­singen in budget en plan­ning en geeft een gega­ran­deerd resul­taat.


railkokersysteem hager unibar

Unibar H in de prak­tijk

Ons rail­ko­ker­sys­teem in het Boskalis-project

De bedrijfs­lo­catie van Boskalis in Papen­drecht is altijd in ontwik­ke­ling. Samen met onze partners reali­seerden we ontwerp, leve­ring en montage van een rail­ko­ker­sys­teem dat energie effi­ciënt trans­por­teert en verdeelt in een kantoor­ge­bouw op de Boskalis-campus met 500 werk­plekken. 

 


Wij staan je bij van A tot Z

Samen brengen we jouw project met rail­ko­ker­sys­teem naar een perfecte ople­ve­ring

In elke fase van jouw ener­gie­dis­tri­bu­tie­pro­ject kun je rekenen op onze hulp. Ook bij het advies, ontwerp, de uitvoe­ring en montage van het Unibar H-rail­ko­ker­sys­teem. Onze service omhelst ook het bestellen van de juiste componenten en de bijbe­ho­rende logis­tiek zoals het leveren van mate­ri­aal­lijsten en het trans­port naar de bouw­plaats.

 

Snelle en probleem­loze montage

En de montage? Ook daar hoef je je geen zorgen over te maken. Wij stemmen alles af met de elek­tro­tech­nisch installateur en onze vaste monta­ge­part­ners. Die zijn alle­maal bekend met Unibar H en werken volgens gede­tail­leerde werk­te­ke­ningen met duide­lijke code­ringen die op de elementen terug­komen. De montage van onze rail­ko­ker­sys­temen verloopt zo snel en probleem­loos.

 

Een veilig en betrouw­baar systeem bij ople­ve­ring

Ople­veren doen we volgens een vaste check­list. Aandraaien, fase-volg­orde, het testen en rappor­teren van kort­sluit­vast­heid en isola­tie­weer­stand: alles komt voorbij zodat jouw project gega­ran­deerd betrouw­baar en veilig wordt opge­le­verd aan de eind­ge­bruiker. 

 


Ontzor­ging:
Hager Services

Maak gebruik van onze exper­tise

Omvang­rijk project, speci­fieke omstan­dig­heden of gewoon hulp nodig op het gebied van ener­gie­dis­tri­butie? Van de ontwerp­fase tot en met de installatie én het nood­za­ke­lijke onder­houd daarna: wij ontzorgen je. We vertellen je graag meer over ons serv­ice­pakket.

hager services verdeleronderhoud

For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.