Blog: Een rail­ko­ker­pro­ject met Hager van A tot Z

Steeds vaker gekozen voor rail­ko­ker­sys­temen in utili­teits­ge­bouwen

En dat is niet zo gek. Voor je ener­gie­dis­tri­butie ga je voor een flexibel, kosten­ef­fi­ciënt, ruim­te­be­spa­rend en natuur­lijk ook veilig systeem. Een goed rail­ko­ker­sys­teem voldoet aan al deze eisen en is dus vaak een slimme keuze. We hebben ruime erva­ring in rail­ko­ker­pro­jecten. In dit blog vertel ik je hoe zo’n project er bij ons van A tot Z uitziet en hoe we zeker­heid bieden.

project boskalis railkoker

"Als je een goede start maakt met duide­lijke afspraken heb je daar het hele project plezier van."
martwin de man hager

Martwin de Man

Project­leider bij Hager


Zo verze­keren we
een goed eind­re­sul­taat

Eerst even kort terug naar de basis. Een rail­ko­ker­sys­teem, wat is dat ook alweer? Heel kort gezegd: een rail­ko­ker­sys­teem trans­por­teert energie eenvoudig van de trans­for­mator naar de hoofd­ver­deler en verdeelt de energie naar de onder­ver­de­lers. Een rail­ko­ker­sys­teem heeft verschil­lende voor­delen ten opzichte van kabels. Daar wil ik eerst even kort bij stil­staan. 

Voor­delen van een rail­ko­ker­sys­teem
Een belang­rijk voor­deel is de compacte constructie van rail­ko­ker­sys­temen. Op het moment dat je in een gebouw veel energie moet trans­por­teren, kun je kiezen tussen of heel veel kabels of een stukje railkoker. Met een railkoker kun je binnen dezelfde ruimte veel meer energie trans­por­teren dan met kabels. Dat is natuur­lijk erg inte­res­sant. Tech­niek is nodig in gebouwen, maar de tech­ni­sche schachten waar deze tech­niek door­heen loopt, levert de eige­naar van het pand simpel gezegd geen geld op. Dat kan hij niet gebruiken of verhuren. Dat maakt de compacte ener­gie­dis­tri­butie met rail­ko­kers natuur­lijk erg inte­res­sant. Als je dan ook nog bedenkt dat de initiële aanleg van een rail­ko­ker­sys­teem kosten­ef­fi­ci­ënter is en het systeem onder­houds­vrij, dan heb je het over een win-winsi­tu­atie. 

Boven­dien is de aanleg van een railkoker eenvou­diger dan van kabels. Het zijn klei­nere stukken die je makkelijk aan elkaar zet. Daar­naast is een railkoker flexi­beler, want je hoeft geen reke­ning te houden met de buig­ra­dius van de kabels. Ook een groot voor­deel is de uitbreid­baar­heid. Een kabel van 60 meter gaat nooit meer langer worden. Terwijl als je een railkoker hebt dan kun je daar op verder bouwen. Een kabel kun je kortom niet zomaar langer maken, een railkoker wel. Tot slot heeft een railkoker een grotere kort­sluit­vast­heid. Hier­door ligt de kort­sluit­stroom die op kan treden hoog. Dat maakt het een veilig en effectief systeem. Er zal door kort­slui­ting geen mecha­ni­sche schade of brand ontstaan in de railkoker. Nadat de bron van de kort­slui­ting is opge­lost, kan het hele systeem weer eenvoudig in werking treden. 


Advies- en ontwerp­fase: meedenken van breed naar gede­tail­leerd 
Oké, hoe ziet een rail­ko­ker­pro­ject via Hager er dan precies uit voor onze klanten? Op het moment dat je de opdracht bij ons neer­legt, begint het ontzorgen eigen­lijk al. Wij denken na over trans­porten, materialen, plan­ning, monta­ge­ploegen, noem maar op. Rail­ko­ker­pro­jecten beginnen met een stuk advi­se­ring. We kijken bijvoor­beeld wat voor materiaal nodig is en wat het span­nings­ver­lies over de railkoker is. Wij kunnen daar de nodige bere­ke­ningen voor maken. Daarna kijken we samen met de ontwerper van het gebouw hoe de railkoker in het gebouw komt. Voor deze ontwerp­fase stellen we een traject vast. Eerst trekken we een lijn hoe de railkoker er onge­veer uit komt te zien. Daarna gaan we gede­tail­leerder kijken welke materialen we daar­voor moeten bestellen en hoeveel ruimte je precies nodig hebt in de schacht. Daarin nemen we ook een stuk lucht mee, want je wilt het deurtje van een aftak­kast wel open kunnen doen. 

Samen in 3D
We werken tijdens dit hele proces in 3D, in een bouw­in­for­ma­tie­model. Via dit BIM-model contro­leren we continu of we tegen andere instal­la­ties aanlopen in de schacht. Deze ‘aanlo­pers’ zijn bijvoor­beeld wanneer een water­lei­ding en de railkoker op dezelfde plek komen te zitten. De andere disci­plines die aan het pand werken, zoals de ontwerper en de installateur kijken hier ook in mee vanuit hun eigen vakge­bied. Vanuit Hager leveren wij de exper­tise wat betreft de railkoker maar we zorgen er geza­men­lijk voor dat je de tech­niek er netjes in krijgt. Dat is echt een hele goede samen­wer­king waarbij Hager altijd denkt in oplossingen: als dit niet kan, wat dan wel?


"Via het bouw­in­for­ma­tie­model contro­leren we continu of we tegen andere instal­la­ties aanlopen in de schacht."

Uitvoe­ring en montage: vinger aan de pols

Na de ontwerp­fase is het tijd voor de uitvoe­ring en montage. Eerst bestellen we de beno­digde materialen aan de hand van het ontwerp. Om te zorgen dat dit goed gaat in de plan­ning stemmen we het af met de installateur. We maken een plan­ning voor de tijd, de materialen en het trans­port. Daarna beginnen we met een start­ge­sprek en managen we de verwach­tingen. Als je een goede start maakt met duide­lijke afspraken heb je daar het hele project plezier van. We houden continu de dialoog met de installateur op gang. We verzorgen boven­dien de afstem­ming tussen de installateur en een van onze vaste monta­ge­part­ners. Als mensen mij vragen wat mijn rol is tijdens een rail­ko­ker­pro­ject, zeg ik eigen­lijk altijd hetzelfde: zorgen dat alles vlek­ke­loos verloopt en er geen gedoe is. Eerlijk commu­ni­ceren met alle partijen en een vinger aan de pols houden, dat is belang­rijk.


Passtukken voor een perfect eind­re­sul­taat 

Om een perfect eind­re­sul­taat te verzorgen inven­ta­ri­seren we moge­lijke risico’s van tevoren. Daarom werken we bijvoor­beeld met passtukken. Op de bouw is een kleine afwij­king in de afme­ting geen uitzon­de­ring. Daar houden wij dus reke­ning mee in ons ontwerp én de plan­ning. Een stuk risi­co­be­heer­sing noemen we dat. Het laatste stuk produ­ceren we op het laatste moment en monteren dit nadat alle andere elementen al gemon­teerd zijn. Op die manier kunnen we flexibel met de installatie omgaan en kunnen we onvoor­ziene zaken opvangen. 

Het is mensen­werk 
Ik heb inmid­dels veel erva­ring als het gaat om rail­ko­ker­pro­jecten. Elk project heeft zo zijn eigen uitda­gingen. Zo zal ik het monteren van een railkoker op 23 meter hoogte niet zo snel meer vergeten. Maar hoe rela­tief eenvoudig of uitda­gend dan ook, we krijgen het altijd voor elkaar gebokst. 


Een rail­ko­ker­pro­ject is altijd mensen­werk. Onze taak bij Hager is ontzorgen tijdens projecten. Dat gaat alle kanten op en zit soms in de details. Als ik bijvoor­beeld zie dat iemand steeds zijn lees­bril op moet zetten om de teke­ning te lezen, zeg ik: “Zal ik hem de volgende keer groter printen?”. Ook vraag ik naar het weekend van de mannen. Dat zijn kleine dingen die het makkelijker of pret­tiger maken. Dat komt het project altijd ten goede. Hager staat posi­tief in ieder project en zorgt er altijd voor dat er een oplossing en ondersteuning komt. We hebben een hele open houding met elkaar: we moeten het samen doen en gaan het samen doen. “Nee” is geen antwoord en dat vind ik een hele mooie instel­ling.

 

Meer weten over onze oplossingen met railkoker?


Over
Martwin de Man

Martwin de Man werkt sinds 2004 bij Hager. Momen­teel is hij als project­leider verant­woor­de­lijk voor het uitvoeren van projecten en het verlenen van services voor de Hager port­folio's verde­ler­tech­niek, kabel­ma­na­ge­ment en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Daar­voor werkte hij bij ons als bij als sales­en­gi­neer en deed hij tech­nical support met name op het gebied van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring.
martwin de man hager