Ons aanbod MCCB's en ACB's: je installatie onder controle

Betrouw­bare vermo­gens­au­to­maten en -scha­ke­laars

Je verdeel­in­rich­ting wordt voorzien van een passende vermo­gens­au­to­maat van de hoogste kwali­teit. Ook voor service en onder­houd op deze systemen ben je bij ons aan het juiste adres.

terasaki vermogensautomaten

Veilig­heid & betrouw­baar­heid

Compleet aanbod van de hoogste kwali­teit

In grotere ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen zijn MCCB’s (moulded case circuit brea­kers) en ACB’s (air circuit brea­kers) onmis­bare onder­delen. Ons aanbod bestaat uit MCCB’s van de Hager h3 en h3+ series, tot en met 1600 A. Daar­naast voeren we het port­folio van Terasaki bestaande uit MCCB’s en ACB’s inclu­sief speci­a­lis­tisch onder­houd. Daar lees je verder op deze pagina meer over.


h3+ vermo­gens­au­to­maten

Compacte serie tot 630 A

Ons aanbod MCCB's van de h3+ serie bestaat uit meer dan 200 producten, die voor elke situ­atie een geschikte oplossing bieden. 

Hager h3+ sluit naad­loos aan op de normen en regel­ge­ving voor het beheer van ener­gie­ver­bruik in commer­ciële gebouwen.


Terasaki vermo­gens­au­to­maten en vermo­gens­scha­ke­laars

Uitste­kende pres­ta­ties bij hoge tempe­ra­turen

Ener­gie­dis­tri­butie moet veilig gebeuren. In elke situ­atie, bij elk project en in elk gebouw. De vermo­gens­au­to­maten van Terasaki worden geken­merkt door hoge kwali­teit. Daarom zijn we al jaren vaste partner in Nederland van het merk. En, daarom werken onze experts graag met deze componenten.

 

 

Tembreak 2: Door­dacht design en instal­la­tie­gemak

De TemBreak2-lijn van Terasaki gebruiken we bij een distri­butie-infrastructuur tot 1600 A. Deze producten bieden veel voor­deel in zowel tech­niek als in instal­la­tie­gemak. Ook zijn ze eenvoudig te onder­houden. De beste eigen­schap? De vermo­gens­au­to­maten en -scha­ke­laars pres­teren zelfs bij hoge tempe­ra­turen opti­maal. De MCCB's zijn 100 procent belast­baar tot 50 graden Celcius.

 

Uiter­aard komt de lijn van Terasaki met alle moge­lijke hulp­mid­delen om je verdeel­in­rich­ting compleet te maken. Alle­maal met door­dacht design dat het instal­la­tie­proces eenvou­diger maakt. Van draai­be­die­ningen tot klemaf­dek­kingen en van hulp- en alarm­con­tacten tot arbeids­schakel- en nulspan­nings­spoelen. Al deze toebe­horen vergroten de flexi­bi­li­teit van je ontwerp­proces en maakt het systeem ook wend­baar genoeg om in de toekomst aan te passen of uit te breiden.

 

 

Voor­delen van de TemBreak 2:

 • Uitge­rust met Direct Opening Action waar­door uitscha­ke­ling met de hand direct invloed heeft zonder tussen­komst van kwets­bare over­bren­gingen

 • Hulp­con­tacten, alarm­con­tacten en arbeids­stroom­uit­scha­kel­spoelen uit de serie 125 tot en met 630 A passen nu ook in de grotere MCCB’s tot en met 1600 A

 • De vermo­gens­au­to­maat met een nomi­nale waarde van 800 A is beschik­baar met een aantrek­ke­lijk ther­misch/magne­tisch pakket

 • De vermo­gens­au­to­maat met een nomi­nale waarde van 800 A is beschik­baar in een instel­bare elek­tro­ni­sche uitvoe­ring

 • De kort­sluit­vast­heid is, afhan­ke­lijk van het gekozen type tot 200 kA

 • De bouw­grootte van de 1000A-uitvoe­ring is dezelfde als die van de 800A-uitvoe­ring

 • De vermo­gens­au­to­maten kunnen aan de voor­zijde mecha­nisch gekop­peld worden

 • Mogelijk om een auto­ma­tisch omscha­kel­sys­teem te reali­seren voor op het front geplaatste motoren

 • Elek­tro­ni­sche unit kan voorzien worden van voor­sig­na­le­ring, nulbe­vei­li­ging, gene­ra­tor­be­vei­li­ging, meting of commu­ni­ca­tie­mo­ge­lijk­heden, al dan niet met lcd-scherm

 • Ook verkrijg­baar als vermo­gens­scha­ke­laar. We bieden zo een lijn Terasaki-vermo­gens­au­to­maten aan, die loopt van 125 tot en met 1600 A, en zowel beschik­baar is in 3-polige als 4-polige uitvoe­ring


Bekijk hoe onze onder­houds­ser­vice werkt

Onder­houd door de experts van Hager Services

Peri­o­diek mecha­nisch en elektrisch onder­houd aan de vermo­gens­au­to­maten van het IJssel­land Zieken­huis - uiter­aard met bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit - in beeld.

 


Maxi­maal vermogen bij mini­maal volume 
800 tot en met 6300 A 

Terasaki ACB's TemPower 2: een open vermo­gens­au­to­maat

Het unieke resul­taat van onder­zoek naar de behoeftes van paneel­bou­wers, advi­seurs, consul­tants en eind­ge­brui­kers: dát is de Terasaki TemPo­wer2 Air Circuit Brea­kers (ACB). Het is een van de kleinste open vermo­gens­au­to­maten in de markt met een zeer hoge kort­sluit­vast­heid (Icw) bij 1s. En, zoals je gewend bent van ons: de vermo­gens­au­to­maat is volgens de laatste normen ontworpen en beproefd. 

 

Uiter­aard staat kwali­teit, betrouw­baar­heid en veilig­heid voorop. De ACB heeft dan ook een zeer korte uitscha­kel­tijd bij kort­slui­ting. Daar­naast bevei­ligt en scha­kelt hij trans­for­ma­toren, gene­ra­toren, motoren en conden­sa­toren. Een echte alles­kunner dus.

 

 

Bekijk meer voor­delen van de TemPo­wer2 vermo­gens­au­to­maat:

 • Verkrijg­baar in 3 bouw­grootten: 2000 A, 4000 A en 6300 A

 • Zowel vast als uitrijd­baar te verkrijgen

 • Toe te passen in een inko­mend voedings­veld, afgaand voedings­veld of als koppel­scha­ke­laar

 • Voorzien van dubbele onder­bre­king waar­door de vlam­boog met 50 procent wordt gere­du­ceerd

 • Dubbele onder­bre­king zorgt voor minder slij­tage en een langere levens­duur

 • Diepte van circa 290 mm bij de vaste uitvoe­ring en 345 mm als uitrijd­bare versie

 • Verkrijg­baar met TemCurve waarin je selec­ti­vi­teits- en kort­sluit­be­re­ke­ningen kunt uitvoeren


Ontzor­ging:
Hager Services

Maak gebruik van onze exper­tise

Omvang­rijk project, speci­fieke omstan­dig­heden of gewoon hulp nodig op het gebied van ener­gie­dis­tri­butie? Van de ontwerp­fase tot en met de installatie én het nood­za­ke­lijke onder­houd daarna: wij ontzorgen je. We vertellen je graag meer over ons serv­ice­pakket.

hager services verdeleronderhoud

Bekijk onze brochures voor utiliteitsoplossingen