De kracht van goede project­or­ga­ni­satie

Hager's Service & Compe­tence Center neemt je zorgen uit handen

Verdeel­sys­temen zijn het hart van je elektrische infrastructuur. Zeker bij grotere tech­nisch complexe projecten wil je een ervaren partner naast je hebben staan die advi­seert, bege­leidt en helpt in elke fase van je project. Daar zit precies de kracht van onze projec­ten­or­ga­ni­satie.

knx gebouwautomatisering

Ons Service & Compe­tence Center
regelt het voor je

De spil in jouw project

Van aanvraag tot en met uitvoe­ring en nazorg bieden de speci­a­listen van het Hager Service & Compe­tence Center duide­lijk­heid en zeker­heid. Steeds op zoek naar de juiste oplossing, eerlijk advies, heldere commu­ni­catie, brede en diep­gaande kennis, een pro-actieve houding en altijd bereik­baar of fysiek aanwezig op het project. Dit zijn de kenmerken die zorgen voor een proces dat staat als een huis, maar dat flexibel is waar nodig.

 

Wij zijn er voor jou 

Ons Service & Compe­tence Center is een stuwende kracht in jouw project. Het bestaat uit een hecht team van account­ma­na­gers, sales engi­neers, tech­nisch speci­a­listen en project­lei­ders. Vanaf de eerste aanvraag gaan ze samen met jou op zoek naar de beste oplossing. Uitge­breide kennis en korte lijnen zorgen ervoor dat de juiste specialist snel antwoord geeft op jouw vragen. Hier­door kunnen projecten sneller van start en lopen ze goed door. Vlug schakelen, daar gaat het om. Ook gedu­rende het project: als je onver­hoopt tegen een probleem aanloopt dan komen we het op locatie oplossen. Niet eerst een afspraak via een servi­ce­af­de­ling en dan maar wachten. Nee, concrete hulp is snel onderweg.

 

Onze project­leider: coör­di­neert en orga­ni­seert

Onze project­lei­ders doen er alles aan om tijdens het project continu duide­lijk­heid en zeker­heid te bieden. Dat begint al op het moment dat je een moge­lijke opdracht bij ons neer­legt. De account­ma­nager, sales engi­neers en tech­nisch speci­a­listen geven op basis van je aanvraag snel duide­lijk­heid over de moge­lijk­heden en wat de beste oplossing is. De project­leider geeft advies en denkt nu al na over moge­lijke trans­porten en het inhuizen van hoofd­ver­de­lers. Later in het traject is de project­leider je aanspreek­punt op de bouw en de spin in het web die zorgt voor duide­lijke afstem­ming en zeker­heid biedt over de voort­gang. Altijd bereik­baar voor vragen en aanwezig bij alle sleu­tel­mo­menten van een project.

 

#1 Advies en
budget­te­ring

Snel inzicht in wat er daad­wer­ke­lijk kan

  • Kenmer­kend voor onze manier van werken is dat we al heel snel antwoord geven op je eerste vragen. Missen we iets of is iets niet duide­lijk? Dan hoor je dat direct van ons, zodat je zelf ook snel kunt schakelen.

  • Onze tech­nisch speci­a­listen gaan aan de slag met een voor­lopig ontwerp dat volgens ons de perfecte en markt­con­forme oplossing is die past binnen het budget.

  • Grotere en complexe vraag­stukken worden besproken met alle tech­nisch speci­a­listen en sales engi­neers, zodat we opti­maal gebruik maken van elkaars kennis.

  • Daar­naast hanteren we het vierogen­prin­cipe, waarbij een ontwerp altijd wordt nage­lopen door een tweede tech­nisch specialist: een check of het ontwerp misschien nog ergens net iets slimmer kan.

draadloos koppelen

Exper­tise en oplos­sings­ge­richt­heid

Geeft je de zeker­heid dat je de beste oplossing voor jouw project krijgt 

We zorgen dat je de oplossing krijgt die voor jou opti­maal is, ook als dat buiten ons eigen port­folio valt. Onze project­lei­ders zijn hier veelal bij betrokken.


In deze begin­fase van het project denken we al na over het inhuizen van de verdeler en bijvoor­beeld de speci­fieke uitda­gingen rondom rail­ko­ker­pro­jecten. Bij complexe vraag­stukken gaan we kijken op locatie. Dit alles biedt jou al vroeg in het proces de zeker­heid dat je project ook daad­wer­ke­lijk kan worden uitge­voerd.


#2 Ontwerp­fase

Func­ti­o­neel ontwerp: luis­teren en door­vragen

Door kort schakelen tussen de opdracht­gever en onze sales engi­neers halen we snel boven water wat er mogelijk nog mist in het func­ti­o­neel ontwerp. Nu staat alles in het teken van goed luis­teren en door­vragen over wat de exacte opdracht is. We kijken wie van onze tech­nisch speci­a­listen het ontwerp het beste uit kan werken. Een offer­te­aan­vraag is binnen een dag inge­pland en na maxi­maal negen dagen ontvang je jouw offerte. De project­leider bespreekt het tech­nisch ontwerp het liefst met je aan tafel; zo houden we de lijnen lekker kort.


Uitvoe­rings­ont­werp: flexi­bi­li­teit 

Alle karak­te­ris­tieken voor het verdeel­sys­teem zijn nu bekend. Onze project­lei­ders zijn altijd aange­haakt. De tech­nisch speci­a­listen kijken nogmaals naar de installatie. Laatste wijzi­gingen en adviezen worden gewoon meege­nomen. Snel­heid en flexi­bi­li­teit staan ook in deze fase voorop. 

projectoplossingen utiliteit amenwerking

#3 Assemblage

Via onze eigen werk­plaats of betrouw­bare paneel­bouw­part­ners

Is het defi­ni­tieve ontwerp akkoord, dan gaat de verdeler de werk­voor­be­rei­ding in. Het bouwen van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen tot 6300 A voeren we uit in onze eigen werk­plaats in Coevorden of gebeurt door onze gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouw­part­ners.
De tech­nisch specialist draagt alle specificaties over aan de werk­voor­be­reider in de werk­plaats en blijft betrokken voor een goede voort­gang van het bouw­proces. De project­leider houdt continu vinger aan de pols en houdt je op de hoogte van de voort­gang.

We leveren gega­ran­deerde kwali­teit omdat we zelf bouwen en dankzij de exper­tise van onze paneel­bou­wers. We hebben alles in eigen hand wat veel zeker­heid biedt op het gebied van plan­ning, snel­heid en flexi­bi­li­teit.

projectoplossingen voor paneelbouwers

Factory Accep­tance Test

Beleven wat je krijgt

De FAT is volgende kwali­teitstest die we doen. Tijdens deze FAT word je als opdracht­gever bij ons uitge­no­digd om de hoofd­ver­deler hele­maal door te nemen. Dat houdt eigen­lijk in dat we laten zien wat we gemaakt hebben en dat we het samen met jou (en even­tueel je opdracht­gever) hele­maal door­lopen. Zo heb jij de ultieme zeker­heid over wat je gaat krijgen. Alle func­ties van de verdeler worden uitge­breid getest en er is uiter­aard moge­lijk­heid om vragen te stellen en opmer­kingen door te geven. Dit alles wordt bege­leid door de project­leider.Gega­ran­deerd op de juiste plek

Het trans­por­teren en inhuizen van een hoofd­ver­deler is vakwerk

Nadat de verdeler door ons trans­port­klaar is gemaakt, wordt hij door onze gespe­ci­a­li­seerde partners naar de locatie gebracht en inge­huisd. Soms moet een verdeler vanaf grote hoogte een pand in; wij hebben partners die op dat gebied elke uitda­ging aankunnen. 

Ook hier houdt de project­leider continu vinger aan de pols. Van tevoren is de locatie uitvoerig door hem geïn­spec­teerd, zodat we tijdens het daad­wer­ke­lijke inhuizen niet tegen verras­singen aanlopen. Moge­lijk­heden op de bouw­plaats worden bekeken om het verti­cale trans­port perfect voor te bereiden. Is er bijvoor­beeld een bouw­kraan die we kunnen gebruiken? Dan scheelt dat tijd en geld en stemmen we dit af met project­leider en logis­tiek verant­woor­de­lijke op de bouw­plaats.

Onder bege­lei­ding van onze project­leider wordt de verdeler naar zijn uitein­de­lijke plek gebracht. Wij regelen het, jij hoeft nergens naar om te kijken. Wij zorgen er altijd voor dat de verdeler precies op de goede plek komt. 


#5 Inbe­drijf­stel­ling, confi­gu­ratie en Site Accep­tance Test

Je verdeel­sys­teem start­klaar

Nadat de verdeler op de juiste plek is gezet, komen de monteurs om de elektrische verbin­dingen te maken. We maken het in bedrijf stellen van de installatie zo makkelijk mogelijk voor je. De instel­waardes kloppen, het systeem is gemeten, de verdeler is start­klaar. Even­tuele ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­temen voorzien we van de juiste commu­ni­catie- en meet­waardes en instal­leren we.

Een hoofd­ver­deler is het klop­pende hart van de elektrische infrastructuur, het middel­punt van de installatie. Bij de complete afna­me­test, ook wel Site Accep­tence Test (SAT), blijven we daarom ook paraat en is de project­leider als vraag­baak aanwezig.

project icc rotterdam

#6 Na ople­ve­ring

We blijven aange­haakt

Ook nadat een project is opge­le­verd kunnen er nog wijzi­gingen optreden. Daarom blijven onze account­ma­na­gers, project­lei­ders en tech­nisch speci­a­listen in beeld en bereik­baar voor vraag­stukken. Is het dus nodig om na inbe­drijf­stel­ling wijzi­gingen door te voeren om de perfecte installatie te verkrijgen, dan zijn we er voor je.

Hager Services

We hebben vertrouwen in de kwali­teit van onze producten en de bedrijfs­ze­ker­heid ervan. Verde­ler­tech­niek houdt echter niet op bij het plaatsen van een installatie. Onder­houd is essentieel voor het kwali­ta­tief op peil houden ervan. Als het gaat over complexe hoofd­ver­de­lers is er soms extra exper­tise nodig.

Preven­tief onder­houd

Ook wil je zeker­heid dat, mocht er onver­hoopt iets mis gaan, de installatie snel weer werkt. Via Hager Services bieden we op dit gebied ondersteuning. Dat gaat van het uitvoeren van onder­houd aan de vermo­gens­au­to­maten tot het meedenken in upgrades en het waar­borgen van de veilig­heid bij een cala­mi­teit.

Spare parts service

We advi­seren ook graag over spare parts management. Tijdens het verde­leront­werp denken we hier al over na. Mocht er toch een cala­mi­teit plaats­vinden, is het name­lijk ook van belang dat je spare parts op voor­raad hebt, zodat je snel kunt wisselen. Via onze spare parts service helpen we je daarbij.

van de

Een succesvol project maken we samen. Weten wat de moge­lijk­heden zijn voor jouw project? Neem contact op! We denken graag met je mee.


Zeker met Hager

Samen­werken, samen mooie resul­taten behalen


In deze projecten zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofd­ver­deler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkel­cen­trum Winkelhof in Leider­dorp

Maat­werk installatie voor Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre


Meer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?