Opti­male verdeel­tech­niek Prinses Máxima Centrum

Betrouw­bare ener­gie­voor­zie­ning
Het grootste centrum voor kinder­on­co­logie van Europa staat in Utrecht. Samen met verschil­lende tech­ni­sche partijen reali­seerden we een totaal­op­los­sing wat betreft de ener­gie­dis­tri­butie. Die moest van opti­male kwali­teit zijn om daad­wer­ke­lijk bij te kunnen dragen aan het welzijn van de pati­ënten in dit bijzon­dere behan­del­cen­trum.

prinses-maxima-centrum-medisch-centrum-verdeeltechniek

"De hoofd­ver­deler – die het elek­tro­tech­ni­sche hart van het gebouw vormt – wordt gevoed door het Hager-rail­ko­ker­sys­teem." 
frits van kooten

Frits van Kooten

Bouw­plaats­ma­nager instal­la­tie­tech­niek HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties

Ontdek meer over 
het tech­ni­sche hart van het Prinses Máxima Centrum


Voor­uit­stre­vende, betrouw­bare tech­no­logie

Het centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht werd in 2018 opge­le­verd en bestaat uit 5 verdie­pingen. In het centrum bevindt zich de meest voor­aan­staande tech­niek om de kwali­teit van leven van jonge kanker­pa­ti­ënten te verbe­teren. Om die tech­no­logie opti­maal te laten pres­teren is een slim ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem nodig en een slim instal­la­tie­plan. Het elek­tro­ni­sche ‘brein’ van de tech­ni­sche instal­la­ties bevindt zich op de vijfde verdie­ping in de tech­nie­kruimte. De hoofd­ver­deler voedt de verschil­lende ruimtes in het kinder­zie­ken­huis via ons rail­ko­ker­sys­teem. Zo ook de MRI-ontdek­kings­ruimte bijvoor­beeld: daar leren kinderen hoe een MRI-onder­zoek in zijn werk gaat. 


Vanaf een vroeg stadium betrokken bij verdeel­tech­niek

Pro Liberis, een samen­wer­king tussen HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties, Kropman Instal­la­tie­tech­niek en Visser & Smit Bouw, ontwik­kelde het ontwerp en verzorgde de aanleg van de complete elek­tro­tech­ni­sche installatie. Van glas­vezel tot de verlich­ting. Om al die energie in goede banen te leiden, deden ze al in een vroeg stadium een beroep op onze kennis en exper­tise. Wij ontwik­kelden het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem: de hoofd­ver­deler, 180 onder­ver­de­lers en het bijbe­ho­rende rail­ko­ker­sys­teem dat 45.000 m2 aan opper­vlak van elek­tri­ci­teit voor­ziet. Daar kwam behoor­lijk wat reken­werk bij kijken om te zien hoeveel vermogen waar naartoe geleid moest worden. Inmid­dels is het centrum geopend en we zijn bijzonder trots op deze bijdrage aan dit bijzon­dere centrum. 

 

Lees meerInklappen
project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum
in feiten

Cijfers:

45.000 m2 aan opper­vlak

1 hoofd­ver­deler 
1 rail­ko­ker­sys­teem

180 onder­ver­de­lers


In samen­wer­king met:

Prinses Máxima Centrum

HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties

Kropman Instal­la­tie­tech­niek

Visser & Smit BouwMeer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?


In deze zorg­in­stel­lingen vind je
een Hager-installatie

project ijsselland onderhoud

Peri­o­diek preven­tief onder­houd bij IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

project saxenburgh

PLC-bestu­ring voor Saxen­burgh Medisch Centrum Harden­berg

project meander

Engi­nee­ring tijdens het project Meander Medisch Centrum Amers­foort