Geavan­ceerde oplossing voor nieuw­bouw zieken­huis

Betrouw­bare stroom­voor­zie­ning voor Saxen­burgh Medisch Centrum

Het nieuwe Saxen­burgh Medisch Centrum is een compact en duur­zaam gebouw. Het zieken­huis in Harden­berg werd voorzien van een geavan­ceerde en vooral ener­gie­be­spa­rende installatie. Daar­naast hebben we samen met HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties ook gezorgd dat de installatie uiterst betrouw­baar is, zodat onge­acht de omstan­dig­heden, de werk­zaam­heden in het zieken­huis altijd door kunnen gaan.

energiebesparende-installatie-ziekenhuis

"Een uitste­kende pres­tatie van het project­team van Hager, dat hier­voor een grote pluim verdient."

Hennie van Hunnen

Tech­nisch inspec­teur bij HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties


De totaal­op­los­sing voor
Saxen­burgh Medisch Centrum

In cijfers:

10kV-aansluiting

3 trafo’s

1 nood­stroom­ag­gre­gaat

Unimes ener­gie­ver­de­lers

Onder­ver­de­lers

PLC-aansluiting

KNX-bestu­ring


In samen­wer­king met:

Saxen­burg Medisch Centrum

IAA Archi­tecten Enschede

Dura Vermeer

Goossen Te Pas Bouw

HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties


We verzorgden een PLC-bestu­ring

Het voor­ma­lige Röpcke-Zweers Zieken­huis in Harden­berg voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De verant­woor­de­lijke Saxen­burgh Groep koos daarom voor nieuw­bouw. Samen met IAA Archi­tecten, Dura Vermeer, Goossen Te Pas Bouw en HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties, werkten we mee aan de bouw van een compact en vooral duur­zaam gebouw. Van de klimaat­in­stal­la­ties tot de ener­gie­voor­zie­ning, toegangs­con­trole, data- en bevei­li­gings­in­stal­la­ties: alle instal­la­ties zijn gericht op ener­gie­be­spa­ring en herge­bruik van energie. Dat geldt ook voor meet- en regel­tech­niek.

 

Een opti­male stroom­ver­bin­ding
Een zieken­huis vraagt enorm veel stroom en energie. Om het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem te reali­seren werd daarom een 10kV-aansluiting aange­legd en er werden drie trafo’s geplaatst. De nood­stroom­ag­gre­graat in de bestaande ener­gie­cen­trale van het voor­ma­lige medisch centrum werd herge­bruikt en verbonden met de nieuwe installatie. Daar­naast werden zowel in de nieuw­bouw als het ener­gie­huis onze hoofd­ver­de­lers geïn­stal­leerd. Een uitda­ging, want beide gebouwen liggen 300 meter uit elkaar. Voor een opti­male verbin­ding kozen we voor weber.unimes hoofd­ver­de­lers. Die hebben een geau­to­ma­ti­seerde en geïn­te­greerde PLC-bestu­ring.

 

KNX-bestu­ring voor nog meer betrouw­baar­heid
De ener­gie­ver­de­lers commu­ni­ceren via glas­vezel. Mocht die kabel kapot gaan, dan worden scha­ke­lingen bevroren. Valt de netspan­ning weg, dan zorgt de PLC-bestu­ring dat de nood­ag­gre­gaat binnen 15 seconden alle cruciale instal­la­ties weer van span­ning voor­ziet. Ook de KNX-bestu­ring - die geïn­te­greerd is in de onder­ver­de­lers - helpt daarbij. KNX-auto­ma­ti­se­ring maakt niet alleen verlich­tings­stu­ring mogelijk, het zorgt dat bij het terug­komen van netspan­ning na uitval, ook alle niet-prefe­rente instal­la­ties weer worden opge­start. 

 

Uitge­breid testen voor inbe­drijf­stel­ling
Voordat alle instal­la­ties in bedrijf werden gesteld, werd in onze fabriek in Coevorden een Factory Accep­tance Test gedaan. Na installatie volgden een Site Accep­tance Test van de nood­ag­gre­gaat en een Inte­grale Site Accep­tance Test van de complete ener­gie­voor­zie­ning. Die tests verliepen zonder problemen. En dat schept extra veel vertrouwen in deze geavan­ceerde ener­gie­voor­zie­ning. 

Lees meerInklappen
project saxenburgh installatie

Meer weten over onze oplossingen voor zieken­huizen?


Meer lezen

  • Artikel Installatie en Bouw Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg

    pdf178,13 KB

In deze zorg­in­stel­lingen vind je
een Hager-installatie

project ijsselland onderhoud

Onder­houd aan installatie IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

project meander

Hechte samen­wer­king bij Meander Medisch Centrum Amers­foort

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht