Elek­tro­tech­ni­sche oplossingen voor zieken­huizen

Betrouw­bare installatie voor de zorg

Nergens is betrouw­baar­heid en bedrijfs­ze­ker­heid zo van belang als in de zorg. Onze elek­tro­tech­ni­sche oplossingen voor zieken­huizen en zorg­in­stel­lingen maken we op maat. Op ons kun je vertrouwen.

elektrotechnische installatie zorg ziekenhuis

Veilige elek­tro­tech­ni­sche oplossingen
bij complexe zorg­pro­jecten

Een betrouw­bare installatie voor zieken­huizen en medi­sche centra

Belang­rijk voor een zieken­huis, zorg­in­stel­ling of medisch centrum is dat ze altijd kunnen vertrouwen op hun appa­ra­tuur en elek­tro­tech­ni­sche oplossingen. De tech­ni­sche installatie vormt het hart van een gebouw. Voor de veilig­heid van perso­neel en pati­ënten is het extra van belang dat deze opti­maal werkt; 24/​​​​7. Boven­dien moet een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem klaar zijn voor de zorg van de toekomst. Dat vraagt om een systeem dat effi­ciënt, duur­zaam, intel­li­gent en connected is. Wij helpen je om een betrouw­bare en schaal­bare elektrische infrastructuur te reali­seren. In elke fase van het project zijn wij je aanspreek­punt: van de hoofd­ver­deler tot de wand­con­tact­dozen. Na ople­ve­ring kunnen wij ook het peri­o­dieke onder­houd voor onze reke­ning nemen.


Onze elek­tro­tech­ni­sche oplossingen voor zieken­huizen en zorg­in­stel­lingen voldoen aan alle veilig­heids­eisen, bieden flexi­bi­li­teit over de hele levens­cy­clus van een gebouw en zijn duur­zaam. Boven­dien is het mogelijk hernieuw­bare ener­gie­bronnen tegen lagere kosten te inte­greren. Het uitgangs­punt van elke oplossing? Zorg­vuldig ontworpen details. Van design tot constructie en installatie.


Vertrouw op onze decen­nia­lange erva­ring in elek­tro­tech­niek. Ben je al een project gestart of zit je nog in de oriën­ta­tie­fase? We staan je graag bij met advies en ondersteuning.Zorg­in­stel­lingen in alle beno­digd­heden voorzien

Bied hoge meer­waarde aan je opdracht­gever door te kiezen uit ons uitge­breide aanbod aan inno­va­tieve oplossingen.

 • Hoog­waar­dige producten voor room solutions, ener­gie­dis­tri­butie, ener­giema­na­ge­ment en kabel­ma­na­ge­ment
 • Op maat gemaakte oplossingen
 • Service en onder­houd door onze experts om bedrijfs­ze­ker­heid en conti­nu­ï­teit te behouden
 • Eén partner voor je hele project, inclu­sief uitge­breide ondersteuning

Klik op een van de oplossingen om er meer over te lezen

 1. Ener­gie­dis­tri­butie

  Hoog­waar­dige ener­gie­pres­ta­ties, betrouw­baar, instal­la­tie­gemak en eenvoudig uit te breiden: onze ener­gie­ver­deel­sys­temen en -oplossingen voor de zorg, maken van elk zieken­huis, zorg­in­stel­ling of medisch centrum een veilige en comfor­ta­bele plek. Voor zowel pati­ënten en mede­wer­kers. Ons uitge­breide aanbod omvat alles wat je nodig hebt voor een modern gebouw. Van verdeel­sys­temen tot schakelmateriaal en van data­dis­tri­butie tot laad­sta­tions voor elektrische voer­tuigen.


  Onze jaren­lange exper­tise in het ontwerpen en maken van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen en onder­houd daarvan, maken van ons een betrouw­bare partner. Daar­naast voldoen onze systemen aan de hoogste veilig­heids­eisen. 

  project prinses maxima centrum
 2. Ener­giema­na­ge­ment

  Een zorg­in­stel­ling of zieken­huis vraagt veel van een elek­tro­tech­ni­sche installatie. Onze ener­giema­na­ge­ment­op­los­singen zorgen voor trans­pa­rantie in ener­gie­ver­bruik en helpen werk­ne­mers en pati­ënten duur­zamer gebruik te maken van de voor­zie­ningen. Zonder afbreuk te doen aan hun veilig­heid en het niveau van de dienst­ver­le­ning.

  Met onze zorg­op­los­singen contro­leer, monitor en beheer je het ener­gie­ge­bruik zo effi­ciënt mogelijk, terwijl iedereen die op dat moment in een zieken­huis of zorg­in­stel­ling verblijft, dat zo comfor­tabel mogelijk kan doen. 

  projectoplossingen energiemanagement
 3. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer werk­ne­mers en pati­ënten het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor een moderne zorg­in­stel­ling en helpen je de ruimte flexibel in te delen.

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten: wij reali­seren iedere wens.  projectoplossingen kabelmanagement wand in maatwerkkleur
 4. Room solutions

  Een zieken­huis of zorg­in­stel­ling moet opti­maal comfort, gemak en veilig­heid bieden aan het perso­neel en aan pati­ënten en hun bezoe­kers. Onze gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­op­los­singen voldoen aan de hoogste eisen en gaan boven­dien slim om met energie. Niemand in de buurt? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Raam­be­kle­ding gaat auto­ma­tisch open en dicht, afhan­ke­lijk van de hoeveel­heid daglicht. En ons schakelmateriaal? Dat is uiter­mate toege­rust om die complexe tech­no­logie te herbergen.


  Opti­ma­li­seer de inrich­ting van ruimtes, zorg dat pati­ënten zo comfor­tabel mogelijk kunnen verblijven en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. 

  project bravis domovea receptie

Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Meer over onze
oplossingen

Een breed aanbod inno­va­tieve oplossingen van hoge kwali­teit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe tech­no­lo­gieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Oplossingen van groot tot klein, van woon­huis tot zieken­huis en elk gebouw­type daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Slimme oplossingen om verbruik inzich­te­lijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Betrouw­bare huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor veilig­heid en maxi­maal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en func­ti­o­neel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waar­dige designs en opti­maal monta­ge­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maat­werk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wand­goot of je eigen scha­ke­laar

Ontdek onze kracht


project saxenburgh

Laat je inspi­reren door Saxen­burgh Medisch Centrum

Voor het Saxen­burgh Medisch Centrum in Harden­berg legden we samen met onze partners de complete elek­tro­tech­ni­sche zorg­in­fra­struc­tuur aan.

project bravis verlichting kamer

Laat je inspi­reren door Bravis Moeder&Kind Centrum

Perfecte, maar onop­val­lende tech­niek: samen met onze partners reali­seerden we een veilig en comfor­tabel verblijf voor aanstaande ouders in het Bravis Moeder&Kind Centrum in Bergen op Zoom.

project prinses maxima centrum

Laat je inspi­reren door Prinses Máxima Centrum

De afde­ling kinder­on­co­logie van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voor­zagen we samen met onze partners van state-of-the-art ener­gie­dis­tri­butie.