Ener­giema­na­ge­ment

Ener­gie­me­ting en ener­gie­mo­ni­to­ring

EPC, BENG, het Klimaat­ak­koord: ener­gie­be­spa­ring is belang­rijk en over­heden stellen steeds meer eisen. Besparen begint bij het inzich­te­lijk maken van ener­gie­ver­bruik. Met onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment denken we daar graag in mee.

 

energiemanagement oplossingen

Oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment:
kosten­ef­fec­tief en eenvoudig in gebruik

De beste manier om energie te besparen? Ener­giema­na­ge­ment! Naast slimme oplossingen die zuinig met energie omspringen, doe je dat door ener­gie­ver­bruik te meten en door die resul­taten op een heldere manier inzich­te­lijk te maken voor de gebruiker via een inter­face. Die ziet zo direct wat er beter en dus duur­zamer kan.


Wat we in ieder geval zeker weten: gebouwen en woningen van nu en in de toekomst zullen nog kosten­ef­fec­tiever, duur­zamer en effi­ci­ënter moeten pres­teren op het gebied van ener­gie­ver­bruik. Onze ener­giema­na­ge­ment­sys­temen dragen daaraan bij. Die zijn door ons ontwik­keld met het oog op wet- en regel­ge­ving en opti­male pres­ta­ties, zonder afbreuk te doen aan gebrui­kers­gemak, comfort en veilig­heid. 

 

Mini­male confi­gu­ratie, maxi­maal gebruiks­gemak

Contro­leren, moni­toren, beheren en vertalen naar een helder over­zicht: onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment zorgen voor abso­lute trans­pa­rantie in ener­gie­ver­bruik en helpen gebrui­kers van een gebouw, kantoor of woning duur­zamer te werken, leven en wonen. Onze systemen kenmerken zich door gebruiks­gemak en zijn eenvoudig te confi­gu­reren naar de wens van de gebruiker. Naast het stimu­leren van zuinig ener­gie­ge­bruik, helpt ons ener­giema­na­ge­ment­sys­teem ook om ener­gie­kosten te vermin­deren en het voor­komt defecten en systeem­uitval aan je e- en w-installatie. Boven­dien zijn onze oplossingen zo flexibel dat ze makkelijk aan te passen of uit te breiden zijn in de toekomst. Ideaal als de wetge­ving veran­dert of strenger wordt. 


Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


Rende­ment verhogen met KNX-auto­ma­ti­se­ring

Volvo Harrie Arendsen reali­seerde de meest duur­zame show­room

Derksen Instal­la­tie­tech­niek ontwierp een duur­zame installatie: verdelers, warm­te­pompen, 443 zonne­pa­nelen, led-verlich­tings­plan, daglicht­re­ge­ling en een balans­ven­ti­la­tie­sys­teem. Alle­maal aange­stuurd door KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring – gere­a­li­seerd door system inte­grator Domo­ti­ca4­life – om het rende­ment te verhogen. Specialist in inte­graal ener­giema­na­ge­ment Van Beek heeft met ErbisTV de ener­gie­pres­ta­ties van dit duur­zame project inzich­te­lijk en actueel zicht­baar gemaakt voor bezoe­kers en perso­neel.

project volvo showroom

Onze oplossingen in ener­giema­na­ge­ment:
duur­zaam, effi­ciënt en betrouw­baar

Ontdek hoe onze oplossingen zorgen voor trans­pa­rantie in ener­gie­ver­bruik. Jouw klanten werken, leven en wonen duur­zamer, zonder in te leveren op comfort, gebruiks­gemak en veilig­heid.

hager product: energiemeter ECA300C

Ener­gie­me­ters

Energie besparen = eerst energie meten. Brede serie ener­gie­me­ters met diverse commu­ni­ca­tie­mo­ge­lijk­heden.

Ontdek de voor­delen

hager-product: splitcore trafo RT00635A

Splitcore trafo's

Voor indi­recte meting in een bestaande ener­gie­ver­deler is het deel­bare stroom­trafo een ideale oplossing.

Lees er meer over

hager-product: tijdschakelklok EGN200

Tijd­scha­kel­klokken

Auto­ma­tisch beheersen van verbruik doe je gemak­ke­lijk in elke installatie met een tijd­scha­kel­klok. 

Alles over de tijd­scha­kel­klokken

hager product: multimeter M102E

Multi­me­ters

Multi­me­ters met commu­ni­catie maken verbruik inzich­te­lijk. Modulair of paneel-inbouw.

Producten in de e-catalogus


Kennis­blog:
ener­gie­be­spa­ring door systeem­in­te­gratie

Duide­lijk ener­giema­na­ge­ment begint volgens onze smart home-expert Werner Roovers bij systeem­in­te­gratie. In zijn blog op het Domotica-plat­form vertelt hij hoe woningei­ge­naren met slimme inte­gratie van hun E- en W-installatie en KNX-auto­ma­ti­se­ring nog duur­zamer kunnen wonen. 

projectoplossingen voor woningen

Advies nodig?
Wij zijn er

Behoefte aan vrij­blij­vend advies voor jouw project? Neem gerust contact op. We koppelen je graag aan onze specialist voor ener­giema­na­ge­ment om samen naar jouw situ­atie te kijken. 

over hager

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag