Ener­gie­ma­na­ge­ment

Ener­gie­me­ting en ener­gie­mo­ni­to­ring

EPC, BENG, het Kli­maat­ak­koord: ener­gie­be­spa­ring is be­lang­rijk en over­he­den stel­len steeds meer ei­sen. Be­spa­ren be­gint bij het in­zich­te­lijk ma­ken van ener­gie­ver­bruik. Met onze oplossingen voor energiemanagement denken we daar graag in mee.

 

energiemanagement oplossingen

Oplossingen voor energiemanagement:
kosten­ef­fec­tief en eenvoudig in gebruik

De bes­te ma­nier om ener­gie te be­spa­ren? Energiemanagement! Naast slim­me op­los­sin­gen die zui­nig met ener­gie om­sprin­gen, doe je dat door ener­gie­ver­bruik te me­ten en door die re­sul­ta­ten op een hel­de­re ma­nier in­zich­te­lijk te ma­ken voor de ge­brui­ker via een in­ter­fa­ce. Die ziet zo di­rect wat er be­ter en dus duur­za­mer kan.


Wat we in ie­der ge­val ze­ker we­ten: ge­bou­wen en wo­nin­gen van nu en in de toe­komst zul­len nog kos­ten­ef­fec­tie­ver, duur­za­mer en ef­fi­ciënter moe­ten pres­te­ren op het ge­bied van ener­gie­ver­bruik. Onze ener­giema­na­ge­ment­sys­te­men dra­gen daar­aan bij. Die zijn door ons ont­wik­keld met het oog op wet- en re­gel­ge­ving en op­ti­ma­le pres­ta­ties, zon­der af­breuk te doen aan ge­brui­kers­ge­mak, com­fort en vei­lig­heid. 

 

Minimale configuratie, maximaal gebruiksgemak

Con­tro­le­ren, mo­ni­to­ren, be­he­ren en ver­ta­len naar een hel­der over­zicht: onze op­los­sin­gen voor ener­giema­na­ge­ment zor­gen voor ab­so­lu­te trans­pa­ran­tie in ener­gie­ver­bruik en hel­pen ge­brui­kers van een ge­bouw, kan­toor of wo­ning duur­za­mer te wer­ken, le­ven en wo­nen. Onze sys­te­men ken­mer­ken zich door ge­bruiks­ge­mak en zijn een­vou­dig te con­fi­gu­re­ren naar de wens van de ge­brui­ker. Naast het sti­mu­le­ren van zui­nig ener­gie­ge­bruik, helpt ons ener­giema­na­ge­ment­sys­teem ook om ener­gie­kos­ten te ver­min­de­ren en het voor­komt de­fec­ten en sys­teem­uit­val aan je e- en w-in­stal­la­tie. Bo­ven­dien zijn onze op­los­sin­gen zo flexi­bel dat ze mak­ke­lijk aan te pas­sen of uit te brei­den zijn in de toe­komst. Ide­aal als de wet­ge­ving ver­an­dert of stren­ger wordt. 


Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


Rendement verhogen met KNX-automatisering

Volvo Harrie Arendsen realiseerde de meest duur­zame show­room

Derksen Instal­la­tie­tech­niek ontwierp een duur­zame installatie: verdelers, warm­te­pompen, 443 zonne­pa­nelen, led-verlich­tings­plan, daglicht­re­ge­ling en een balansventi­la­tie­sys­teem. Alle­maal aange­stuurd door KNX-gebouwauto­ma­ti­se­ring – gere­a­li­seerd door system inte­grator Domo­ti­ca4­life – om het rende­ment te verhogen. Specialist in inte­graal ener­giema­na­ge­ment Van Beek heeft met ErbisTV de ener­gie­pres­ta­ties van dit duur­zame project inzich­te­lijk en actueel zicht­baar gemaakt voor bezoe­kers en perso­neel.

project volvo showroom

Onze oplossingen in energiemanagement:
duurzaam, efficiënt en betrouwbaar

Ontdek hoe onze oplossingen zorgen voor transparantie in energieverbruik. Jouw klanten werken, leven en wonen duurzamer, zonder in te leveren op comfort, gebruiksgemak en veiligheid.

hager product: energiemeter ECA300C

Energiemeters

Energie besparen = eerst energie meten. Brede serie energiemeters met diverse communicatiemogelijkheden.

Ontdek de voordelen

hager-product: splitcore trafo RT00635A

Splitcore trafo's

Voor indirecte meting in een bestaande energieverdeler is het deelbare stroomtrafo een ideale oplossing.

Lees er meer over

hager-product: tijdschakelklok EGN200

Tijdschakelklokken

Automatisch beheersen van verbruik doe je gemakkelijk in elke installatie met een tijdschakelklok. 

Alles over de tijdschakelklokken

hager product: multimeter M102E

Multimeters

Multimeters met communicatie maken verbruik inzichtelijk. Modulair of paneel-inbouw.

Producten in de e-catalogus


Ken­nis­blog:
energiebesparing door systeemintegratie

Dui­de­lijk ener­gie­ma­na­ge­ment be­gint vol­gens onze smart home-ex­pert Wer­ner Roovers bij sys­teem­in­te­gra­tie. In zijn blog op het Dom­o­ti­ca-plat­form ver­telt hij hoe wo­nin­gei­ge­na­ren met slim­me in­te­gra­tie van hun E- en W-in­stal­la­tie en KNX-au­to­ma­ti­se­ring nog duur­za­mer kun­nen wo­nen. 

Lees het expertblog
projectoplossingen voor woningen

Ad­vies nodig?
Wij zijn er

Behoefte aan vrijblijvend advies voor jouw project? Neem gerust contact op. We koppelen je graag aan onze specialist voor energiemanagement om samen naar jouw situatie te kijken. 

Stuur onze sales-collega's een bericht
over hager

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de bes­te op­los­sing

Van metro tot museum

Al tien­tal­len ja­ren le­ve­ren we onze bij­dra­ge aan uit­da­gen­de pro­jec­ten door heel Ne­der­land. Een aan­tal bij­zon­de­re ca­ses lich­ten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-automatisering voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laagspanningsinstallatie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofdverdeler in Museum voor Communicatie in Den Haag