Elektrische totaal­op­los­sing Noord/Zuidlijn

Ontwerp, advies en uitvoe­ring in ener­gie­dis­tri­butie

Een ambi­tieus project. En immens. Jaren­lang werkten we mee aan de reali­satie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. We verzorgden in nauwe samen­wer­king met de project­part­ners de volledige elektrische infrastructuur voor acht metro­sta­tions, onder­steu­nende gebouwen en een bussta­tion. Van ontwerp tot advies en uitvoe­ring.

Metrostation-elektrische-infrastructuur

"We gingen de uitda­ging aan en voldeden binnen de plan­ning aan alle eisen. Super."
ed kooijmans hager

Ed Kooi­j­mans

Account­ma­nager Hager

Acht projecten in een: de metro­sta­tions van de Noord/Zuidlijn

Elk metro­sta­tion is natuur­lijk een project op zich. In de uitvoe­ring bleek al snel dat het geen kwestie was van een infrastructuur en verdeel­sys­teem ontwerpen, en vervol­gens kopi­ëren. We ontwierpen, ontwik­kelden, we voerden uit, coör­di­neerden en dachten mee. In totaal werkten we vijf jaar aan deze enorme klus, maar het resul­taat mag er zijn. We verzorgden het complete laag­span­ningstra­ject. We kozen daarbij voor Unimes-hoofd­ver­de­lers, Univers-onder­ver­de­lers, een rail­ko­ker­sys­teem en UPS-nood­stroom­voor­zie­ning. Dat laatste was een essen­tiële toevoe­ging aan de infrastructuur, want zo blijft goede verlich­ting op alle stations geborgd bij even­tuele span­nings­uitval. 

 

Goed project­ma­na­ge­ment

Abe de Jong is project­ma­nager bij Hager en was vijf jaar lang mini­maal eens per week in Amsterdam te vinden. Abe: “Een jaar voordat de eerste leve­ring plaats­vond, zaten we al elke week om tafel met het project­team om mee te denken. De engi­nee­ring was nog niet compleet uitge­dacht. Omdat er veel betrok­kenen waren, kwamen er ook veel verschil­lende meningen op tafel. Juist door de nauwe samen­wer­king kwamen we geza­men­lijk tot ideeën en oplossingen. In de loop van het project is het nodige veran­derd en op zijn kop gegooid. Goed project­ma­na­ge­ment vanuit ons als leve­ran­cier is dan heel belang­rijk. Ik kon de vragen die ontstonden mee terug­nemen naar Hager en met mijn collega’s zorgen voor een goed antwoord.”

 

Verlich­tings­in­stal­latie met KNX-auto­ma­ti­se­ring 

Het bleef niet alleen bij de elek­tro­tech­ni­sche installatie. Aanvul­lend verzorgden we ook advies en engi­nee­ring van de verlich­tings­in­stal­latie voor alle stations, inclu­sief arma­tuur­de­fect­mel­ding. Samen met onze partner Frame Domotica program­meerden we ook het KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem, waarmee de verlich­ting slim en op afstand bestuurd kan worden.  

 

Niet stan­daard

Er zaten allerlei leuke elementen in dit project die geza­men­lijk uitge­werkt werden, zoals RAMS-data (reli­a­bi­lity, avai­la­bi­lity, main­tai­na­bi­lity and safety) die uit de installatie aange­le­verd moet worden voor o.a. onder­houds­doel­einden. Ook aspecten als selec­ti­vi­teits­be­re­ke­ningen en brand­vei­lig­heid werden meege­nomen in de uitwer­king. Het was zeker geen kwestie van één verdeel­sys­teem bouwen en kopi­ëren voor acht stations. Ed Kooi­j­mans: “Onze oplossing moesten we afstemmen met de verschil­lende project­lei­ders van de stations, die ieder hun eigen visie en project­deel­ver­ant­woor­de­lijk­heid hebben. Door een complete verdeler te bouwen, en alle project­lei­ders, werk­voor­be­rei­ders en de opdracht­gever geza­men­lijk uit te nodigen voor een visuele inspectie in Den Bosch, konden we de feed­back bundelen en kregen we commit­ment voor onze verta­ling van het PvE.”

 

De verdelers werden gebouwd door de eigen paneel­bouw­af­de­ling van Hager in Coevorden. Uiter­aard loop je bij een project van deze omvang tegen uitda­gingen aan. Zo was de oorspron­ke­lijke plan­ning om de instal­la­ties voor de acht stations na elkaar in te regelen en af te bouwen. Uitein­de­lijk kwamen alle stations min of meer gelijk­tijdig. Door meer capa­ci­teit op te schakelen, lukte het om aan de strakke plan­ning te voldoen en op tijd te leveren.

 

Tunnel­voer­tuig voor de inhui­zing

Vanuit Hager Coevorden werd per station de volledige coör­di­natie gedaan, inclu­sief een FAT en trans­port naar de locatie. Trans­port en inhui­zing waren bij dit project bijzonder. Abe: “Vanaf een centraal punt werden alle materialen op een flatbed geplaatst en dit tunnel­voer­tuig reed dan via de tunnel­buizen naar de plaats van bestem­ming. Aange­komen bij het station moesten de verdelers van het flatbed op het perron gehesen worden en vandaar verder naar de tech­ni­sche ruimte, die soms weer een verdie­ping hoger lag.

 

Niet stoppen bij enkel de elektrische infrastructuur

Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn is Hager verant­woor­de­lijk voor de service en het onder­houd aan de elektrische infrastructuur. “De komende jaren contro­leren wij onder meer alle hoofd­ver­de­lers in het project”, vertelt Martwin de Man, Service Manager bij Hager. “Naast het mecha­ni­sche en elektrische onder­houd aan de vermo­gens­au­to­maten contro­leren wij peri­o­diek het bevei­li­gings­re­lais. Ook kijken we of de hoofd­ver­de­lers nog aan de regel­ge­ving voldoen en of de teke­ningen/schema’s, afdek­kingen en IP-waardes nog actueel zijn. Om een juiste verlich­tings­be­stu­ring en -beheer te borgen, volgt GVB Amsterdam diverse trai­ningen. Zodat het gemeen­te­ver­voers­be­drijf opti­maal inzicht krijgt in de werking van de installatie en de hande­lingen die bij even­tuele storingen of uitbrei­dingen verricht moeten worden. Vanzelf­spre­kend leveren wij hierbij de nodige ondersteuning.”

Tijdens de onder­houd- en beheer­fase wordt Hager met diverse uitda­gingen gecon­fron­teerd, verwacht De Man. “De Noord/Zuidlijn bevindt zich in hartje Amsterdam. Boven­dien moeten de werk­zaam­heden ’s nachts worden uitge­voerd, wat vraagt om een goede werk­voor­be­rei­ding en afstem­ming met het GVB en een opti­male focus op veilig­heid. Als orga­ni­satie hebben we hier ruim erva­ring mee. We zien de onder­houd- en beheer­fase dan ook vol vertrouwen tege­moet.”

 

Lees meerInklappen
project noordzuidlijn

De feiten achter 
de Noord/Zuidlijn Amsterdam

Feiten:

Bouw­tijd: 15 jaar

Geopend sinds 2018

9,7 kilo­meter lang waarvan 7,1 kilo­meter onder­gronds

8 stations, 1 bussta­tion

185.000 reizi­gers per dag


In samen­wer­king met:

Gemeente Amsterdam

VIA Noord/​Zuidlijn, een handels­naam van Visser & Smit Bouw, een Volker­Wes­sels onder­ne­ming

Frame DomoticaEen succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In onder andere deze projecten vind je
een Hager-hoofd­ver­deel­sys­teem

project openlucht museum arnhem

Nieuwe ontvangst­ge­bouw van het Open­lucht­mu­seum in Arnhem

project aka

Verdeler in trafo­huis voor Fries­land­cam­pina in Gerkes­klooster

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht