Elektrische totaaloplossing Noord/Zuidlijn

Ontwerp, advies en uitvoering in energiedistributie

Een ambitieus project. En immens. Jarenlang werkten we mee aan de realisatie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. We verzorgden in nauwe samenwerking met de projectpartners de volledige elektrische infrastructuur voor acht metrostations, ondersteunende gebouwen en een busstation. Van ontwerp tot advies en uitvoering.

Metrostation-elektrische-infrastructuur

"We gingen de uitdaging aan en voldeden binnen de planning aan alle eisen. Super."
ed kooijmans hager

Ed Kooi­j­mans

Account­ma­nager Hager

Acht projecten in een: de metrostations van de Noord/Zuidlijn

Elk metro­sta­tion is natuur­lijk een project op zich. In de uitvoe­ring bleek al snel dat het geen kwestie was van een infra­struc­tuur en verdeel­sys­teem ontwerpen, en vervol­gens kopi­ëren. We ontwierpen, ontwik­kelden, we voerden uit, coör­di­neerden en dachten mee. In totaal werkten we vijf jaar aan deze enorme klus, maar het resul­taat mag er zijn. We verzorgden het complete laag­span­ningstra­ject. We kozen daarbij voor Unimes-hoofd­ver­de­lers, Univers-onder­ver­de­lers, een rail­ko­ker­sys­teem en UPS-nood­stroom­voor­zie­ning. Dat laatste was een essen­tiële toevoe­ging aan de infra­struc­tuur, want zo blijft goede verlich­ting op alle stations geborgd bij even­tuele span­nings­uitval. 

 

Goed project­ma­na­ge­ment

Abe de Jong is project­ma­nager bij Hager en was vijf jaar lang mini­maal eens per week in Amsterdam te vinden. Abe: “Een jaar voordat de eerste leve­ring plaats­vond, zaten we al elke week om tafel met het project­team om mee te denken. De engi­nee­ring was nog niet compleet uitge­dacht. Omdat er veel betrok­kenen waren, kwamen er ook veel verschil­lende meningen op tafel. Juist door de nauwe samen­wer­king kwamen we geza­men­lijk tot ideeën en oplos­singen. In de loop van het project is het nodige veran­derd en op zijn kop gegooid. Goed project­ma­na­ge­ment vanuit ons als leve­ran­cier is dan heel belang­rijk. Ik kon de vragen die ontstonden mee terug­nemen naar Hager en met mijn colle­ga’s zorgen voor een goed antwoord.”

 

Verlichtingsinstallatie met KNX-automatisering 

Het bleef niet alleen bij de elek­tro­tech­ni­sche installatie. Aanvul­lend verzorgden we ook advies en engi­nee­ring van de verlich­tings­in­stal­latie voor alle stations, inclu­sief arma­tuur­de­fect­mel­ding. Samen met onze partner Frame Domotica program­meerden we ook het KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem, waarmee de verlich­ting slim en op afstand bestuurd kan worden.  

 

Niet standaard

Er zaten allerlei leuke elementen in dit project die geza­men­lijk uitge­werkt werden, zoals RAMS-data (reli­a­bi­lity, avai­la­bi­lity, main­tai­na­bi­lity and safety) die uit de installatie aange­le­verd moet worden voor o.a. onder­houds­doel­einden. Ook aspecten als selec­ti­vi­teits­be­re­ke­ningen en brand­vei­lig­heid werden meege­nomen in de uitwer­king. Het was zeker geen kwestie van één verdeel­sys­teem bouwen en kopi­ëren voor acht stations. Ed Kooi­j­mans: “Onze oplossing moesten we afstemmen met de verschil­lende project­lei­ders van de stations, die ieder hun eigen visie en project­deel­ver­ant­woor­de­lijk­heid hebben. Door een complete verdeler te bouwen, en alle project­lei­ders, werk­voor­be­rei­ders en de opdracht­gever geza­men­lijk uit te nodigen voor een visuele inspectie in Den Bosch, konden we de feed­back bundelen en kregen we commit­ment voor onze verta­ling van het PvE.”

 

De verdelers werden gebouwd door de eigen paneel­bouw­af­de­ling van Hager in Coevorden. Uiter­aard loop je bij een project van deze omvang tegen uitda­gingen aan. Zo was de oorspron­ke­lijke plan­ning om de instal­la­ties voor de acht stations na elkaar in te regelen en af te bouwen. Uitein­de­lijk kwamen alle stations min of meer gelijk­tijdig. Door meer capa­ci­teit op te scha­kelen, lukte het om aan de strakke plan­ning te voldoen en op tijd te leveren.

 

Tunnelvoertuig voor de inhuizing

Vanuit Hager Coevorden werd per station de volledige coör­di­natie gedaan, inclu­sief een FAT en trans­port naar de locatie. Trans­port en inhui­zing waren bij dit project bijzonder. Abe: “Vanaf een centraal punt werden alle materialen op een flatbed geplaatst en dit tunnel­voer­tuig reed dan via de tunnel­buizen naar de plaats van bestem­ming. Aange­komen bij het station moesten de verdelers van het flatbed op het perron gehesen worden en vandaar verder naar de tech­ni­sche ruimte, die soms weer een verdie­ping hoger lag.

 

Niet stoppen bij enkel de elektrische infrastructuur

Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn is Hager verant­woor­de­lijk voor de service en het onder­houd aan de elektrische infra­struc­tuur. “De komende jaren contro­leren wij onder meer alle hoofd­ver­de­lers in het project”, vertelt Martwin de Man, Service Manager bij Hager. “Naast het mecha­ni­sche en elektrische onder­houd aan de vermo­gens­au­to­maten contro­leren wij peri­o­diek het bevei­li­gings­re­lais. Ook kijken we of de hoofd­ver­de­lers nog aan de regel­ge­ving voldoen en of de teke­ningen/sche­ma’s, afdek­kingen en IP-waardes nog actueel zijn. Om een juiste verlich­tings­be­stu­ring en -beheer te borgen, volgt GVB Amsterdam diverse trai­ningen. Zodat het gemeen­te­ver­voers­be­drijf opti­maal inzicht krijgt in de werking van de installatie en de hande­lingen die bij even­tuele storingen of uitbrei­dingen verricht moeten worden. Vanzelf­spre­kend leveren wij hierbij de nodige ondersteuning.”

Tijdens de onder­houd- en beheer­fase wordt Hager met diverse uitda­gingen gecon­fron­teerd, verwacht De Man. “De Noord/Zuidlijn bevindt zich in hartje Amsterdam. Boven­dien moeten de werk­zaam­heden ’s nachts worden uitge­voerd, wat vraagt om een goede werk­voor­be­rei­ding en afstem­ming met het GVB en een opti­male focus op veilig­heid. Als orga­ni­satie hebben we hier ruim erva­ring mee. We zien de onder­houd- en beheer­fase dan ook vol vertrouwen tege­moet.”

 

Lees meerInklappen
project noordzuidlijn

De feiten achter 
de Noord/Zuidlijn Amsterdam

Feiten:

Bouw­tijd: 15 jaar

Geopend sinds 2018

9,7 kilo­meter lang waarvan 7,1 kilo­meter onder­gronds

8 stations, 1 bussta­tion

185.000 reizi­gers per dag


In samen­wer­king met:

Gemeente Amsterdam

VIA Noord/​Zuidlijn, een handels­naam van Visser & Smit Bouw, een Volker­Wes­sels onder­ne­ming

Frame DomoticaFor you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In onder andere deze pro­jec­ten vind je
een Ha­ger-hoofdver­de­elsysteem

project openlucht museum arnhem

Nieuwe ontvangstgebouw van het Openluchtmuseum in Arnhem

project aka

Verdeler in trafohuis voor Frieslandcampina in Gerkesklooster

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht