Onder­houds­vrien­de­lijke ener­gie­ver­deler voor museum

KNX-componenten inge­bouwd in onder­ver­de­lers

Onder­houds­vrien­de­lijk door een door­dachte installatie en intel­li­gent door geïn­te­greerde KNX-componenten. We ontwik­kelden en plaat­sten de ener­gie­ver­de­lers in het gloed­nieuwe entree­ge­bouw van het Neder­lands Open­lucht­mu­seum Arnhem. Dat biedt nu ruimte aan de Canon van Nederland.

Onderhoudsvriendelijke-energieverdeler


Het nieuwe entree­ge­bouw van 
het Open­lucht­mu­seum in feiten

Feiten:

1 hoofd­ver­deler

9 onder­ver­de­lers

Geïn­te­greerde KNX-componenten 


In samen­wer­king met:

Neder­lands Open­lucht­mu­seum Arnhem

Heij­mans

Mecanoo Archi­tecten


KNX-componenten inge­bouwd in onder­ver­de­lers

Het entree­ge­bouw van het Open­lucht­mu­seum in Arnhem was aan vernieu­wing toe. Het souter­rain van het pand is omge­bouwd tot vier museaal gecon­di­ti­o­neerde ruimten voor de Canon van Nederland. Ook de begane grond werd aange­pakt. Niet alleen de ruimten werden verbouwd, ook de instal­la­ties werden vervangen. Heij­mans nam de verbou­wing voor z’n reke­ning en klopte bij ons aan om de instal­la­tie­schema’s uit te werken tot een ontwerp voor de verdeel­in­rich­ting, door te rekenen en de bijbe­ho­rende verdelers te reali­seren. Ook werd er een nieuw trafo-station geplaatst. 


Geïn­te­greerde KNX-componenten in onder­ver­de­lers
Bij het ontwerp van het nieuwe ener­gie­ver­deel­sys­teem van het entree­ge­bouw hielden we uiter­aard reke­ning met de beschik­bare ruimte, kort­sluit­stromen en gewenste zeke­rings­waarden. De hoofd­ver­deler bouwden we in ons Service & Compe­tence Center in Coevorden. De negen onder­ver­de­lers werden gebouwd door een Hager-gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouwer in ons netwerk. Die inte­greerde KNX-componenten in de verdelers. Dankzij die slimme onder­delen wordt de ledver­lich­ting in het gebouw intel­li­gent aange­stuurd. Dat kan ook op afstand. 


Onder­houds­vrien­de­lijke ener­gie­ver­deler dankzij uitrijd­bare functie
Om tech­nisch onder­houd aan de installatie zo makkelijk mogelijk te maken, zorgden we voor uitrijd­bare vermo­gens­au­to­maten. En, in het geval van cala­mi­teiten kunnen de scha­ke­laars los van elkaar vrij­ge­scha­keld worden, zonder de hele verdeler stil te leggen. Ook dát maakt het nieuwe ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem zeer gebruiks­vrien­de­lijk. 

Lees meerInklappen
project openlucht museum arnhem

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Down­lo­aden en lezen

  • Artikel Installatie & Bouw Openluchtmuseum

    pdf231,32 KB

In deze gebouwen zorgen onze systemen voor de juiste sfeer

Van muziek­podia en museum tot auto­show­rooms: met onze oplossingen creëer je de juiste sfeer. We lichten een aantal mooie projecten graag voor je uit. 

project volvo showroom

Show­room Volvo in Hengelo

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

project communicatiemuseum den haag

Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag