Onder­houds­vrien­de­lijke ener­gie­ver­deler voor museum

KNX-componenten ingebouwd in onderverdelers

Onderhoudsvriendelijk door een doordachte installatie en intelligent door geïntegreerde KNX-componenten. We ontwikkelden en plaatsten de energieverdelers in het gloednieuwe entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Dat biedt nu ruimte aan de Canon van Nederland.

Onderhoudsvriendelijke-energieverdeler


Het nieuwe entreegebouw van 
het Openluchtmuseum in feiten

Feiten:

1 hoofd­ver­deler

9 onder­ver­de­lers

Geïn­te­greerde KNX-compo­nenten 


In samen­wer­king met:

Neder­lands Open­lucht­mu­seum Arnhem

Heij­mans

Mecanoo Archi­tecten


KNX-componenten ingebouwd in onderverdelers

Het entree­ge­bouw van het Open­lucht­mu­seum in Arnhem was aan vernieu­wing toe. Het souter­rain van het pand is omge­bouwd tot vier museaal gecon­di­ti­o­neerde ruimten voor de Canon van Nederland. Ook de begane grond werd aange­pakt. Niet alleen de ruimten werden verbouwd, ook de instal­la­ties werden vervangen. Heij­mans nam de verbou­wing voor z’n reke­ning en klopte bij ons aan om de instal­la­tie­sche­ma’s uit te werken tot een ontwerp voor de verdeel­in­rich­ting, door te rekenen en de bijbe­ho­rende verdelers te reali­seren. Ook werd er een nieuw trafo-station geplaatst. 


Geïntegreerde KNX-componenten in onderverdelers
Bij het ontwerp van het nieuwe ener­gie­ver­deel­sys­teem van het entree­ge­bouw hielden we uiter­aard reke­ning met de beschik­bare ruimte, kort­sluit­stromen en gewenste zeke­rings­waarden. De hoofd­ver­deler bouwden we in ons Service & Compe­tence Center in Coevorden. De negen onder­ver­de­lers werden gebouwd door een Hager-gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouwer in ons netwerk. Die inte­greerde KNX-compo­nenten in de verdelers. Dankzij die slimme onder­delen wordt de ledver­lich­ting in het gebouw intel­li­gent aange­stuurd. Dat kan ook op afstand. 


Onderhoudsvriendelijke energieverdeler dankzij uitrijdbare functie
Om tech­nisch onder­houd aan de installatie zo makkelijk mogelijk te maken, zorgden we voor uitrijd­bare vermo­gens­au­to­maten. En, in het geval van cala­mi­teiten kunnen de scha­ke­laars los van elkaar vrij­ge­scha­keld worden, zonder de hele verdeler stil te leggen. Ook dát maakt het nieuwe ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem zeer gebruiks­vrien­de­lijk. 

Lees meerInklappen
project openlucht museum arnhem

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Downloaden en lezen

  • Artikel Installatie & Bouw Openluchtmuseum

    pdf231,32 KB

In deze gebouwen zorgen onze systemen voor de juiste sfeer

Van muziekpodia en museum tot autoshowrooms: met onze oplossingen creëer je de juiste sfeer. We lichten een aantal mooie projecten graag voor je uit. 

project volvo showroom

Showroom Volvo in Hengelo

project tivoli vredenburg

TivoliVredenburg Utrecht

project communicatiemuseum den haag

Museum voor Communicatie in Den Haag