Installatie-upgrade voor museum na reno­vatie

Nieuwe verdeel­in­rich­ting voor Commu­ni­ca­tie­mu­seum Den Haag 

Een reno­vatie is het perfecte moment om je ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem te opti­ma­li­seren. Dat dacht ook het Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag. Het voor­ma­lige PTT Museum werd omge­to­verd tot een hyper­mo­derne plek. Om dat te reali­seren was er instal­la­tie­tech­nisch een behoor­lijke upgrade nodig. Voor het nieuwe verdeel­sys­teem van het museum kwamen wij om de hoek kijken.

Verdeelsysteem-museum

"Hager beschikt over hoog­waar­dige producten en een uitste­kende back­of­fice waar we altijd een beroep op kunnen doen."
project communicatiemuseum den haag
Wim Ippel
Specialist engi­neer BAM Bouw & Tech­niek


Museum
in feiten

Feiten:

Nieuw ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem

Nieuw data­com­mu­ni­ca­tie­sys­teem

Intel­li­gente verlich­ting


In samen­wer­king met:

Museum voor Commu­ni­catie Den Haag

BAM Bouw & Tech­niekNieuw verdeel­sys­teem tijdens reno­vatie

Bijna alle instal­la­ties zijn vervangen tijdens de ingrij­pende reno­vatie van het Haagse museum. BAM Bouw & Tech­niek maakte het instal­la­tie­ont­werp en het voor­lopig ontwerp voor de nieuwe verdeel­in­rich­ting van het museum. Daarin gaf het bouw­be­drijf ook het gewenste aantal kasten, eind­groepen en relais­scha­ke­lingen aan. Wij werkten het ontwerp tot in de puntjes uit. Rekenden alles door conform huidige wet- en regel­ge­ving en hielden reke­ning met ruimte, kort­sluit­stromen en piek­be­las­tingen. Dat leverde een nieuwe hoofd­ver­deler op, inclu­sief 14 onder­ver­de­lers, die voor installatie een Factory Accep­tance Test onder­gingen. 

 

Vernieu­wend, maar ook duur­zaam
Naast een nieuw ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem in het museum werd ook slimme verlich­ting geïn­stal­leerd. Licht­dim­ming, -effecten en –kleuren worden nu intel­li­gent gere­geld. Aanwe­zig­heids­mel­ders detec­teren of er iemand is. Zo nee? Dan wordt de verlich­ting uitge­scha­keld en worden ener­gie­kosten bespaard. En de data­com­mu­ni­catie-installatie in het gebouw? Ook die is vernieuwd. Kan ook niet anders als je hét museum voor commu­ni­catie bent.

 

Lees meerInklappen
project communicatiemuseum den haag

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Meer lezen

  • Artikel Installatie & Bouw: Museum voor Communicatie Den Haag

    pdf504,37 KB

In deze gebouwen zorgen onze systemen
voor de juiste sfeer

Van muziek­podia tot musea: met onze oplossingen creëer je de juiste sfeer. We lichten een aantal mooie projecten graag voor je uit. 

project openlucht museum arnhem

Neder­lands Open­lucht­mu­seum in Arnhem

Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht