Huis- en gebouwautomatisering


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over huis- en gebouwautomatisering, KNX-automatisering en domotica verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Co­vi­va

Tip: kijk ook de how-to video's

Krijg ik een push-mel­ding van mijn Co­vi­va-app als mijn TG510A rook­mel­der af­gaat?

Dat kun je in­stel­len met be­hulp van Co­vi­gram­men. Stel de rook­mel­der in als trig­ger en stel bij ac­ti­on in "send no­ti­fi­ca­ti­on".

 

 

Als ik mijn Co­vi­va-in­stal­la­tie kop­pel aan mijn Goog­le Home ver­dwijnt deze kop­pe­ling na eni­ge tijd

Dit pro­bleem kan voor­ko­men als je je Goog­le Home kop­pelt met een an­de­re kop­pe­ling dan "Ha­ger Co­vi­va". In de lijst met kop­pe­lin­gen staan na­me­lijk ook "ber­ker Co­vi­va" en "Ha­ger Dom­ovea". Dit zijn on­juis­te kop­pe­lin­gen en deze ver­dwij­nen na eni­ge tijd. Kop­pel je Co­vi­va-in­stal­la­tie met be­hulp van de "Ha­ger Co­vi­va"-op­tie om het pro­bleem te ver­hel­pen.

 
 

Wat zijn de mi­ni­ma­le ver­eis­ten voor Co­vi­va?

Om Co­vi­va te kun­nen ge­brui­ken, heeft je klant een smartpho­ne of ta­blet (iOS ver­sie 8 of ho­ger, An­droid ver­sie 4 of ho­ger), een sta­bie­le in­ter­net­ver­bin­ding, een vrije LAN poort op zijn/haar rou­ter (of ge­bruik de op­ti­o­ne­le wifi-don­gel) en stroom no­dig. Down­load de app in de App Store (iOS) of via Google Play (Android)

 
 

Wat is het draad­lo­ze be­reik van Co­vi­va?

Het draad­loos be­reik is bin­nens­huis on­ge­veer 30 m en bui­ten 100 m, af­han­ke­lijk van lo­ka­le om­stan­dig­he­den. Plaats de Co­vi­va-Smart­box bij voor­keur op de meest cen­tra­le plaats in de wo­ning. Het is ook mo­ge­lijk om het sig­naal te ver­ster­ken om gro­te­re af­stan­den te be­ha­len. Be­kijk de how-to-vi­deo's om te zien hoe je Co­vi­va aan­sluit.

 

 

Hoe be­vei­ligt Co­vi­va de data?

De per­soon­lij­ke data van je klant en hoe zijn/haar huis wordt ge­bruikt, wordt lo­kaal op­ge­sla­gen op de Co­vi­va-Smart­box en bij­voor­beeld niet on­li­ne in de cloud be­waard. Wan­neer je klant via de Co­vi­va-app een ap­pa­raat be­dient, wordt dit com­man­do ver­sleu­teld (be­vei­ligd) ver­stuurd. Alle data is en blijft van jouw klant al­leen.

 

 

Wat zijn co­vi­gram­men in Co­vi­va?

Co­vi­gram­men zor­gen er­voor dat je ver­schil­len­de smartho­mecom­po­nen­ten kunt com­bi­ne­ren. Hier­door kun­nen zo­wel jij als je klant via de Co­vi­va-app ei­gen sce­na­ri­o’s ma­ken die met een druk van een vin­ger wor­den ge­ac­ti­veerd.

 

 

Kan Co­vi­va of­fli­ne ge­bruikt wor­den?

Je klant kan Co­vi­va ge­brui­ken op een thuis­net­werk zon­der in­ter­net­ver­bin­ding. Al­leen tij­dens de in­stal­la­tie heb je een in­ter­net­ver­bin­ding no­dig om de Co­vi­va-Smart­box te re­gis­te­ren.

 

 

Heb ik per se een my­Ha­ger-ac­count no­dig voor Co­vi­va?

Zo­wel jij als je klant heb­ben een my­Ha­ger-ac­count no­dig voor Co­vi­va. Jij hebt een in­stal­la­teurs­ac­count no­dig om een in­stal­la­tie aan te kun­nen ma­ken, om com­po­nen­ten aan de in­stal­la­tie toe te voe­gen en om de in­stal­la­tie over te dra­gen aan je klant. Je klant heeft een ge­brui­kers­ac­count no­dig. Hier­mee wordt deze hoofd­ge­brui­ker van de in­stal­la­tie en kan hij/zij an­de­re ge­brui­kers aan­ma­ken. Deze heb­ben geen my­Ha­ger-ac­count no­dig. De hoofd­ge­brui­ker kan jou als in­stal­la­teur op­nieuw toe­gang ver­le­nen tot de in­stal­la­tie, bij­voor­beeld om la­ter ex­tra com­po­nen­ten toe te voe­gen. De hoofd­ge­brui­ker kan na­me­lijk al­leen maar een Ne­tat­mo-weer­sta­ti­on toe­voe­gen. Alle ge­brui­kers kun­nen de in­stal­la­tie be­die­nen en co­vi­gram­men aan­ma­ken.

 

 

Waar­om zijn er meer­de­re ge­bruiks­ty­pes in Co­vi­va?

De hoofd­ge­brui­ker kan stan­daardge­brui­kers aan­ma­ken. Deze krij­gen een ei­gen in­log en wacht­woord. Zo kan je bij­voor­beeld ie­mand die op je huis past tij­de­lijk toe­gang ge­ven tot de in­stal­la­tie zon­der dat je daar­bij je ei­gen in­log­ge­ge­vens weg­geeft. Ver­der kan een hoofd­ge­brui­ker re­stric­ties op­leg­gen wat een spe­ci­fie­ke ge­brui­ker wel en niet kan be­die­nen.

 

 

Ik krijg de melding dat er een update voor Coviva is, maar ik krijg een down­lo­ad­fout wanneer ik de update probeer uit te voeren.

Voer een netwerk-reset uit door de reset­knop op de achter­zijde van de smartho­mebox meer dan 5 seconden in te drukken. Als de led blauw gaat knip­peren, laat je de toets los en druk je deze ter beves­ti­ging opnieuw in. Bij een succes­volle reset gaat de blauwe led snel knip­peren. Log uit uit de app. Log opnieuw in en voer dan de update uit.

 

 

Dom­ovea, KNX Easy en ETS

Tip: kijk ook de how-to video's

Kan ik via Dom­ovea mijn KNX-in­stal­la­tie pro­gram­me­ren?

In de nieu­we Dom­ovea-ser­vers (TJA470 en TJA670) is een Easy-pro­gram­meer­mo­ge­lijk­heid stan­daard in­ge­bouwd.

 

 

Kan ik mijn Dom­ovea-scherm in­stel­len, zo­dat het niet in de slaap­stand gaat?

Ja, dit is mo­ge­lijk via de An­droid-in­stel­lin­gen van het scherm. Ge­bruik hier­voor de stan­daard pin­co­de (8273) bij het ont­gren­de­len. Ga ver­vol­gens naar in­stel­lin­gen en stel bij dis­play/weer­ga­ve de tijd in op "nooit".

 

 

Ik ga een Easy-in­stal­la­tie naar een ETS-in­stal­la­tie om­zet­ten. Kan ik mijn Easy-in­stal­la­tie in ETS im­por­te­ren?

Ja, op KNX.org kan je de EASY to ETS tool down­lo­a­den.

 

 

Waar­om geeft ETS een .Net Fra­me­work-fout­mel­ding bij het in­stal­le­ren van mijn com­po­nent?

Dit is een va­ker voor­ko­men­de fout­mel­ding. Het .Net Fram­ework in Win­dows 10 moet ge­ac­ti­veerd wor­den. Ge­bruik toets­com­bi­na­tie: Win­dows key + R en type daar­na "op­ti­on­al­fea­tu­res.exe" en druk op en­ter. Zoek in de daar­op­vol­gen­de lijst ".NET Fra­me­work 3.5 (in­clu­des .NET 2.0 and 3.0)" en vink deze aan. Klik ver­vol­gens op OK en door­loop de in­stal­la­tie. Start na de in­stal­la­tie je com­pu­ter op­nieuw op. Het pro­bleem zou nu ver­hol­pen moe­ten zijn.

 

 

Is het mo­ge­lijk om met KNX Easy mijn gas­me­ter uit te le­zen?

Ja, ge­bruik hier­voor de TXE773 (3-ka­naals knx puls ga­te­way) of de TXE771 in combi­natie met Dom­ovea.

 

 

Welk com­po­nent kan ik ge­brui­ken om mijn HVAC met ana­lo­ge in­gang (1-10 V) met KNX te stu­ren?

Hier­voor kun je de TY­F684 ge­brui­ken. De TY­F684 be­schikt over vier on­af­han­ke­lij­ke ana­lo­ge uit­gan­gen.

 

 

IoT-con­trol­ler

Kan ik een TJA560 IoT-con­trol­ler ge­brui­ken voor vi­su­a­li­sa­tie?

Nee, de TJA560 is en­kel om de kop­pe­ling te ma­ken tus­sen ver­schil­len­de dien­sten. Voor vi­su­a­li­sa­tie kun je ge­bruik ma­ken van een TJA451 (Dom­ovea Start­pak­ket). In ver­sie V2 van Dom­ovea (na­jaar 2020; TJA470 en TJA670) is de IoT-con­trol­ler in­ge­bouwd.

 

 

Mijn TJA560 IoT-ga­te­way start niet meer op na span­nings­uit­val

Ont­kop­pel de TJA560 voor 24 uur van de voe­ding. Start hem daar­na op­nieuw op.

 

 

Ik heb geen ver­bin­ding met de KNX-bus via de IoT-con­trol­ler

Con­tro­leer of de Skill ge­ac­ti­veerd is. Con­tro­leer of het fy­sie­ke adres ge­de­fi­ni­eerd en in­ge­voerd is. In dat ge­val brandt de KNX led op de voor­zij­de van de con­trol­ler groen. Het van­af fa­briek in­ge­stel­de fy­sie­ke adres is al­leen een voor­beeld.

 

 

Hoe moet je een KNX-pro­ject im­por­te­ren in de IoT-con­trol­ler?

Con­tro­leer het for­maat van het be­stand: -> ETS 4-5: “.knx­proj” (ons ad­vies: voor­keurs­for­maat voor ex­port) -> ETS 3-5: “.esf” (let op: dim- en rol­luik­ob­jec­ten wor­den niet al­tijd mee geëxpor­teerd). Zorg er­voor dat in de be­stands­naam geen spa­ties of spe­ci­a­le te­kens aan­we­zig zijn.

 

 

Hoe moet ik een cloud-dienst in de IoT-con­trol­ler ac­ti­ve­ren?

Voor­waar­de is een ac­tief my­Ha­ger-ac­count. Con­tro­leer de ge­brui­kers­ge­ge­vens op my­Ha­ger. Con­tro­leer de net­werk­ver­bin­ding en net­werk­in­stel­lin­gen. De scha­ke­laar op de IoT-con­trol­ler moet op “on­li­ne” staan.

 

 

Een ex­ter­ne aan­bie­der (IFTTT, Ama­zon, Ne­tat­mo) is niet te ac­ti­ve­ren in de IoT-con­trol­ler

Con­tro­leer de ge­brui­kers­ge­ge­vens van de be­wus­te aan­bie­der. Func­ti­o­neert de lo­gin niet, zoek dan con­tact met de aan­bie­der.

 

 

KNX-groepsadres­sen zijn niet zicht­baar in de IoT-con­trol­ler

Van­we­ge data- en be­drijfs­ze­ker­heid staan KNX-groepsadres­sen al­leen lo­kaal ter be­schik­king. Scè­nes en hand­ma­tig toe­ge­voeg­de KNX-com­po­nen­ten kun­nen via de cloud-dienst op­ge­roe­pen wor­den. Zorg dat groepsadres­sen die via de me­dia­k­op­pe­laar lo­pen het ken­merk “niet fil­te­ren” heb­ben.

 

 

Scè­nes en com­po­nen­ten zijn niet be­schik­baar in de IoT-con­trol­ler

Con­tro­leer de con­nec­tie met my­Ha­ger. Wor­den de ge­brui­kers­ge­ge­vens op my­Ha­ger ver­an­derd, dan moet de cloud­dienst van de IoT-con­trol­ler op­nieuw ge­ac­ti­veerd wor­den. Start de IoT-Con­trol­ler, na ac­ti­ve­ring van de my­Ha­ger-dienst, op­nieuw op.

 

 

Een IoT-skill func­ti­o­neert niet in de IoT-con­trol­ler

Con­tro­leer of de skill ge­ac­ti­veerd is. Wordt de skill reeds lo­kaal ge­bruikt en be­diend (tool of app van de aan­bie­der)? Nee? Neem con­tact op met de aan­bie­der. Ja? Neem con­tact met ons op. Con­tro­leer de be­reik­baar­heid van het pro­duct in het net­werk of de net­werk­in­stel­lin­gen.

 

 

Hoe moet ik in­stel­lin­gen, tek­sten of sor­te­rin­gen van een IoT-skill ver­an­de­ren?

Neem de in­stel­ling van het pro­duct van de aan­bie­der over. De IoT-con­trol­ler laadt alle in­for­ma­tie di­rect uit het ap­pa­raat van de ex­ter­ne aan­bie­der.

 

 

Hoe kan ik een ap­pa­raat zoe­ken (bijv. So­nos-spea­ker of Phi­lips Hue-lamp) in de IoT-con­trol­ler?

Con­tro­leer de be­reik­baar­heid van het ap­pa­raat in het net­werk of de net­werk­in­stel­lin­gen. Be­denk dat de au­to­ma­ti­sche zoek­func­tie tot 60 se­con­den kan du­ren. Ge­bruik de app van de fa­bri­kant om het ap­pa­raat aan het net­werk te kop­pe­len en de daar­aan ge­kop­pel­de ap­pa­ra­ten en dien­sten (lam­pen, strea­ming dien­sten) te con­fi­gu­re­ren. 

 

 

Hoe­veel ap­pa­ra­ten kun je kop­pe­len aan de IoT-con­trol­ler?

Phi­lips Hue: een brid­ge met max. 50 Hue-lam­pen
So­nos: max. 32 ap­pa­ra­ten
Ama­zon Echo: max. 12 ap­pa­ra­ten

 

 

Hoe kan ik mijn IoT-con­trol­ler via de app vin­den?

Con­tro­leer de net­werk­ver­bin­din­gen en in­stel­lin­gen. Con­tro­leer daar­bij de stand van de scha­ke­laar “PC-Auto” en de led aan de voor­zij­de. Zorg er­voor dat de IoT-con­trol­ler op “On­li­ne” staat (keu­ze­scha­ke­laar aan de voor­zij­de). Als al­ter­na­tief is de hand­ma­ti­ge in­voer van het IP-adres in de brow­ser mo­ge­lijk. 

 

 

Ik ben mijn ge­brui­kers­naam en/of wacht­woord voor de IoT-con­trol­ler ver­ge­ten

Scha­kel de IoT-con­trol­ler op “Of­fli­ne” (keu­ze­scha­ke­laar aan de voor­zij­de) en laadt de con­fi­gu­ra­tie­si­te op­nieuw in de brow­ser. In de offline-modus is de wacht­woord­sbe­scher­ming ge­de­ac­ti­veerd. Via 'In­stel­lin­gen' kan een nieuw wacht­woord aan­ge­maakt wor­den.

 

 

Is er een stan­daard in­ge­steld ad­min-wacht­woord voor de IoT-con­trol­ler?

Het stan­daard in­ge­stel­de wacht­woord is leeg.

 

 

Kan ik met de IoT-con­trol­ler push-be­rich­ten ver­zen­den?

Con­tro­leer of het smart ap­pa­raat in de in­stel­lin­gen van de IoT-con­trol­ler be­schik­baar is. De IoT-app op het smart ap­pa­raat is een voor­waar­de – au­to­ma­ti­sche kop­pe­ling van smart ap­pa­raat en IoT-con­trol­ler.

 

 

Hoe krijg ik de IoT-con­trol­lerapp op de Ap­ple Watch?

Con­tro­leer in de app 'Ap­ple Watch' (op de iP­ho­ne) of de IoT-app ge­ïn­stal­leerd is.

 

 

Kan ik de ener­gie van mijn PV-in­stal­la­tie me­ten met KNX?

Ja, ge­bruik hier­voor een onze KNX ener­gie­me­ters TE331. Je kunt ook een van onze con­ven­ti­o­ne­le ener­gie­me­ters in com­bi­na­tie met een TX­F121 KNX in­ter­fa­ce voor ener­gie­me­ters ge­brui­ken.

 

 

Mijn ap­pli­ca­tie­mo­du­le/bus­aan­kop­pe­laar werkt niet

Kijk na of de ar­ti­kel­num­mers van de ap­pli­ca­tie­mo­du­le en bus­aan­kop­pe­laar met het­zelf­de num­mer be­gin­nen. Voor bus­aan­kop­pe­laar 75040001 ge­bruik je op­zet­mo­du­les met ar­ti­kel­num­mers be­gin­nend met 75. Voor bus­aan­kop­pe­laar 80040001 ge­bruik je mo­du­les waar­van het ar­ti­kel­num­mer be­gint met 8016 of 8014.

 

 

Kan ik de TXA663A ook ge­brui­ken om led te dim­men?

Ja, de TXA663A kan ook led dim­men.

 

 

Kan ik mijn rol­lui­ken be­die­nen met een af­stands­be­die­ning?

Ja, dit is mo­ge­lijk met een TRM692G rol­luik­ac­tor in com­bi­na­tie met een TU418 af­stands­be­die­ning.

 

 

Heeft de Ha­ger KNX-bus­ka­bel TG0xx een CPR-clas­si­fi­ca­tie?

Ja, er zijn twee nieu­we ka­bels toe­ge­voegd met CPR-clas­si­fi­ca­tie: TGZ181 en TGZ185.

 

 

Hoe kan ik met KNX tot 100 A di­rect ener­gie me­ten?

Ge­bruik hier­voor een TFX212 KNX-in­ter­fa­ce voor ener­gie­me­ters in com­bi­na­tie met een van onze ener­gie­me­ters (met uit­zon­de­ring van: ECM140D, ECR140D).

 

 

Waar­om krijg ik een "Fal­con" fout­mel­ding?

Deze fout­mel­ding komt vaak voor bij ou­de­re ver­sies van ETS. Kijk na wel­ke ver­sie je hebt, maak een bac­kup en voer een up­da­te uit naar de laat­ste ver­sie.

 

 

Wat is het mas­ter­wacht­woord van mijn WDIxxx touchpa­nel?

Het mas­ter­wacht­woord voor het WDI... touch­pa­nel is stan­daard 8273.

 

 

Mijn TY­A670D is na span­nings­uit­val de pro­gram­me­ring ver­lo­ren

Dit is een be­kend pro­bleem. Neem tijdens kantoor­uren con­tact op met Ha­ger Sup­port voor on­der­steu­ning: 073-6428584.

 

 

Rook­mel­ders, be­we­gings­mel­ders, tijd­scha­kel­klok­ken

Tip: kijk ook de how-to video's

Mijn rook­mel­der TG511A geeft om de 60 se­con­den een piep­sig­naal. Wat be­te­kent dit?

Dit is een sig­naal voor een sto­ring in de voe­ding. Con­tro­leer of de voe­ding van het ap­pa­raat on­der­bro­ken is. Als de voe­ding her­steld is kun je hem re­set­ten door de "1" knop ~30 se­con­den in­ge­drukt te hou­den.

 

 

Mijn rook­mel­der geeft een alarm, maar er is geen brand of rook

Rook­mel­ders heb­ben na ver­loop van tijd te ma­ken met ver­vui­ling door stof en vuil. We laten in deze video zien hoe je deze het bes­te kunt rei­ni­gen.

 

 

Mag ik mijn rook­mel­der mon­te­ren op een schuin pla­fond?

Ja, dit mag met in­acht­ne­ming van een aan­tal voor­waar­den. Deze voor­waar­den vind je te­rug in de in­stal­la­tie­hand­lei­ding.

 

 

Ik heb mijn rook­mel­der op een hol pla­fond ge­mon­teerd en krijg vaak een vals alarm

Rook­mel­ders heb­ben na ver­loop van tijd te ma­ken met ver­vui­ling door stof en vuil. Zorg dat ga­ten in het pla­fond op de plek van de rook­mel­der af­ge­slo­ten wor­den.

 

 

Op mijn TG501A brandt geen groe­ne led

De groe­ne led is om aan te ge­ven dat er 230 V net­voe­ding aan­we­zig is. Kijk na of de mel­der op de juis­te ma­nier op de sok­kel is ge­plaatst (klik). Kijk na of de voe­ding on­der­bro­ken is.

 

 

Mag ik mijn TG5xxx rook­mel­der ver­ti­caal plaat­sen?

Nee, bij ver­ti­ca­le plaat­sing is de lucht­door­stroom sub-op­ti­maal waar­door we de juis­te de­tec­tie niet kun­nen ga­ran­de­ren.

 

 

Heeft de EE804A be­we­gings­mel­der een dier­vrije zone?

Nee, de EE804A heeft geen dier­vrije zone.

 

 

Ik kan niet alle Blue­tooth-pro­gram­meer­ba­re tijd­scha­kel­klok­ken in mijn pro­ject be­na­de­ren, som­mi­gen zijn ver­dwe­nen

De-­in­stal­leer de Ha­ger Mood-app en ver­wij­der hand­ma­tig de Blue­tooth-kop­pe­ling met de tijd­scha­kel­klok­ken van je te­le­foon. In­stal­leer de app op­nieuw en maak ver­bin­ding met de Blue­tooth-klok­ken. Het kan zijn dat je app aan­geeft dat je soft­wa­re in klok moet up­da­ten. Doe deze up­da­te al­tijd om la­ter pro­ble­men met de ver­bin­ding te voor­ko­men.

 

 
Heb je ad­vies of hulp no­dig?

We hel­pen je graag ver­der

Naar de contactpagina