Huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring, KNX-auto­ma­ti­se­ring en domotica verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Coviva

Tip: kijk ook de how-to video's

Krijg ik een push-melding van mijn Coviva-app als mijn TG510A rook­melder afgaat?

Dat kun je instellen met behulp van Covigrammen. Stel de rook­melder in als trigger en stel bij action in "send noti­fi­ca­tion".

 

 

Als ik mijn Coviva-installatie koppel aan mijn Google Home verdwijnt deze koppe­ling na enige tijd

Dit probleem kan voor­komen als je je Google Home koppelt met een andere koppe­ling dan "Hager Coviva". In de lijst met koppe­lingen staan name­lijk ook "berker Coviva" en "Hager Domovea". Dit zijn onjuiste koppe­lingen en deze verdwijnen na enige tijd. Koppel je Coviva-installatie met behulp van de "Hager Coviva"-optie om het probleem te verhelpen.

 
 

Wat zijn de mini­male vereisten voor Coviva?

Om Coviva te kunnen gebruiken, heeft je klant een smartphone of tablet (iOS versie 8 of hoger, Android versie 4 of hoger), een stabiele inter­net­ver­bin­ding, een vrije LAN poort op zijn/haar router (of gebruik de opti­o­nele wifi-dongel) en stroom nodig. Down­load de app in de App Store (iOS) of via Google Play (Android)

 
 

Wat is het draadloze bereik van Coviva?

Het draad­loos bereik is binnens­huis onge­veer 30 m en buiten 100 m, afhan­ke­lijk van lokale omstan­dig­heden. Plaats de Coviva-Smartbox bij voor­keur op de meest centrale plaats in de woning. Het is ook mogelijk om het signaal te versterken om grotere afstanden te behalen. Bekijk de how-to-video's om te zien hoe je Coviva aansluit.

 

 

Hoe bevei­ligt Coviva de data?

De persoon­lijke data van je klant en hoe zijn/haar huis wordt gebruikt, wordt lokaal opge­slagen op de Coviva-Smartbox en bijvoor­beeld niet online in de cloud bewaard. Wanneer je klant via de Coviva-app een apparaat bedient, wordt dit commando versleu­teld (bevei­ligd) verstuurd. Alle data is en blijft van jouw klant alleen.

 

 

Wat zijn covigrammen in Coviva?

Covigrammen zorgen ervoor dat je verschil­lende smartho­me­com­po­nenten kunt combi­neren. Hier­door kunnen zowel jij als je klant via de Coviva-app eigen scenario’s maken die met een druk van een vinger worden geac­ti­veerd.

 

 

Kan Coviva offline gebruikt worden?

Je klant kan Coviva gebruiken op een thuis­net­werk zonder inter­net­ver­bin­ding. Alleen tijdens de installatie heb je een inter­net­ver­bin­ding nodig om de Coviva-Smartbox te regis­teren.

 

 

Heb ik per se een myHager-account nodig voor Coviva?

Zowel jij als je klant hebben een myHager-account nodig voor Coviva. Jij hebt een instal­la­teurs­ac­count nodig om een installatie aan te kunnen maken, om componenten aan de installatie toe te voegen en om de installatie over te dragen aan je klant. Je klant heeft een gebrui­kers­ac­count nodig. Hiermee wordt deze hoofd­ge­bruiker van de installatie en kan hij/zij andere gebrui­kers aanmaken. Deze hebben geen myHager-account nodig. De hoofd­ge­bruiker kan jou als installateur opnieuw toegang verlenen tot de installatie, bijvoor­beeld om later extra componenten toe te voegen. De hoofd­ge­bruiker kan name­lijk alleen maar een Netatmo-weer­sta­tion toevoegen. Alle gebrui­kers kunnen de installatie bedienen en covigrammen aanmaken.

 

 

Waarom zijn er meer­dere gebruiks­types in Coviva?

De hoofd­ge­bruiker kan stan­daard­ge­brui­kers aanmaken. Deze krijgen een eigen inlog en wacht­woord. Zo kan je bijvoor­beeld iemand die op je huis past tijde­lijk toegang geven tot de installatie zonder dat je daarbij je eigen inlog­ge­ge­vens weggeeft. Verder kan een hoofd­ge­bruiker restric­ties opleggen wat een speci­fieke gebruiker wel en niet kan bedienen.

 

 

Ik krijg de melding dat er een update voor Coviva is, maar ik krijg een down­lo­ad­fout wanneer ik de update probeer uit te voeren.

Voer een netwerk-reset uit door de reset­knop op de achter­zijde van de smartho­mebox meer dan 5 seconden in te drukken. Als de led blauw gaat knip­peren, laat je de toets los en druk je deze ter beves­ti­ging opnieuw in. Bij een succes­volle reset gaat de blauwe led snel knip­peren. Log uit uit de app. Log opnieuw in en voer dan de update uit.

 

 

Domovea, KNX Easy en ETS

Tip: kijk ook de how-to video's

Kan ik via Domovea mijn KNX-installatie programmeren?

In de nieuwe Domovea-servers (TJA470 en TJA670) is een Easy-program­meer­mo­ge­lijk­heid stan­daard inge­bouwd.

 

 

Kan ik mijn Domovea-scherm instellen, zodat het niet in de slaap­stand gaat?

Ja, dit is mogelijk via de Android-instel­lingen van het scherm. Gebruik hier­voor de stan­daard pincode (8273) bij het ontgren­delen. Ga vervol­gens naar instel­lingen en stel bij display/weer­gave de tijd in op "nooit".

 

 

Ik ga een Easy-installatie naar een ETS-installatie omzetten. Kan ik mijn Easy-installatie in ETS impor­teren?

Ja, op KNX.org kan je de EASY to ETS tool down­lo­aden.

 

 

Waarom geeft ETS een .Net Frame­work-fout­mel­ding bij het instal­leren van mijn component?

Dit is een vaker voor­ko­mende fout­mel­ding. Het .Net Frame­work in Windows 10 moet geac­ti­veerd worden. Gebruik toets­com­bi­natie: Windows key + R en type daarna "opti­on­al­fea­tures.exe" en druk op enter. Zoek in de daar­op­vol­gende lijst ".NET Frame­work 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)" en vink deze aan. Klik vervol­gens op OK en door­loop de installatie. Start na de installatie je computer opnieuw op. Het probleem zou nu verholpen moeten zijn.

 

 

Is het mogelijk om met KNX Easy mijn gasmeter uit te lezen?

Ja, gebruik hier­voor de TXE773 (3-kanaals knx puls gateway) of de TXE771 in combi­natie met Domovea.

 

 

Welk component kan ik gebruiken om mijn HVAC met analoge ingang (1-10 V) met KNX te sturen?

Hier­voor kun je de TYF684 gebruiken. De TYF684 beschikt over vier onaf­han­ke­lijke analoge uitgangen.

 

 

IoT-controller

Kan ik een TJA560 IoT-controller gebruiken voor visualisatie?

Nee, de TJA560 is enkel om de koppe­ling te maken tussen verschil­lende dien­sten. Voor visualisatie kun je gebruik maken van een TJA451 (Domovea Start­pakket). In versie V2 van Domovea (najaar 2020; TJA470 en TJA670) is de IoT-controller inge­bouwd.

 

 

Mijn TJA560 IoT-gateway start niet meer op na span­nings­uitval

Ontkoppel de TJA560 voor 24 uur van de voeding. Start hem daarna opnieuw op.

 

 

Ik heb geen verbin­ding met de KNX-bus via de IoT-controller

Contro­leer of de Skill geac­ti­veerd is. Contro­leer of het fysieke adres gede­fi­ni­eerd en inge­voerd is. In dat geval brandt de KNX led op de voor­zijde van de controller groen. Het vanaf fabriek inge­stelde fysieke adres is alleen een voor­beeld.

 

 

Hoe moet je een KNX-project impor­teren in de IoT-controller?

Contro­leer het formaat van het bestand: -> ETS 4-5: “.knxproj” (ons advies: voor­keurs­for­maat voor export) -> ETS 3-5: “.esf” (let op: dim- en rolluik­ob­jecten worden niet altijd mee geëx­por­teerd). Zorg ervoor dat in de bestands­naam geen spaties of speciale tekens aanwezig zijn.

 

 

Hoe moet ik een cloud-dienst in de IoT-controller acti­veren?

Voor­waarde is een actief myHager-account. Contro­leer de gebrui­kers­ge­ge­vens op myHager. Contro­leer de netwerk­ver­bin­ding en netwerk­in­stel­lingen. De scha­ke­laar op de IoT-controller moet op “online” staan.

 

 

Een externe aanbieder (IFTTT, Amazon, Netatmo) is niet te acti­veren in de IoT-controller

Contro­leer de gebrui­kers­ge­ge­vens van de bewuste aanbieder. Func­ti­o­neert de login niet, zoek dan contact met de aanbieder.

 

 

KNX-groepsadressen zijn niet zicht­baar in de IoT-controller

Vanwege data- en bedrijfs­ze­ker­heid staan KNX-groepsadressen alleen lokaal ter beschik­king. Scènes en hand­matig toege­voegde KNX-componenten kunnen via de cloud-dienst opge­roepen worden. Zorg dat groepsadressen die via de media­k­op­pe­laar lopen het kenmerk “niet filteren” hebben.

 

 

Scènes en componenten zijn niet beschik­baar in de IoT-controller

Contro­leer de connectie met myHager. Worden de gebrui­kers­ge­ge­vens op myHager veran­derd, dan moet de cloud­dienst van de IoT-controller opnieuw geac­ti­veerd worden. Start de IoT-Controller, na acti­ve­ring van de myHager-dienst, opnieuw op.

 

 

Een IoT-skill func­ti­o­neert niet in de IoT-controller

Contro­leer of de skill geac­ti­veerd is. Wordt de skill reeds lokaal gebruikt en bediend (tool of app van de aanbieder)? Nee? Neem contact op met de aanbieder. Ja? Neem contact met ons op. Contro­leer de bereik­baar­heid van het product in het netwerk of de netwerk­in­stel­lingen.

 

 

Hoe moet ik instel­lingen, teksten of sorte­ringen van een IoT-skill veran­deren?

Neem de instel­ling van het product van de aanbieder over. De IoT-controller laadt alle infor­matie direct uit het apparaat van de externe aanbieder.

 

 

Hoe kan ik een apparaat zoeken (bijv. Sonos-speaker of Philips Hue-lamp) in de IoT-controller?

Contro­leer de bereik­baar­heid van het apparaat in het netwerk of de netwerk­in­stel­lingen. Bedenk dat de auto­ma­ti­sche zoek­functie tot 60 seconden kan duren. Gebruik de app van de fabri­kant om het apparaat aan het netwerk te koppelen en de daaraan gekop­pelde appa­raten en dien­sten (lampen, strea­ming dien­sten) te confi­gu­reren. 

 

 

Hoeveel appa­raten kun je koppelen aan de IoT-controller?

Philips Hue: een bridge met max. 50 Hue-lampen
Sonos: max. 32 appa­raten
Amazon Echo: max. 12 appa­raten

 

 

Hoe kan ik mijn IoT-controller via de app vinden?

Contro­leer de netwerk­ver­bin­dingen en instel­lingen. Contro­leer daarbij de stand van de scha­ke­laar “PC-Auto” en de led aan de voor­zijde. Zorg ervoor dat de IoT-controller op “Online” staat (keuze­scha­ke­laar aan de voor­zijde). Als alter­na­tief is de hand­ma­tige invoer van het IP-adres in de browser mogelijk. 

 

 

Ik ben mijn gebrui­kers­naam en/of wacht­woord voor de IoT-controller vergeten

Schakel de IoT-controller op “Offline” (keuze­scha­ke­laar aan de voor­zijde) en laadt de confi­gu­ra­tie­site opnieuw in de browser. In de offline-modus is de wacht­woords­be­scher­ming gede­ac­ti­veerd. Via 'Instel­lingen' kan een nieuw wacht­woord aange­maakt worden.

 

 

Is er een stan­daard inge­steld admin-wacht­woord voor de IoT-controller?

Het stan­daard inge­stelde wacht­woord is leeg.

 

 

Kan ik met de IoT-controller push-berichten verzenden?

Contro­leer of het smart apparaat in de instel­lingen van de IoT-controller beschik­baar is. De IoT-app op het smart apparaat is een voor­waarde – auto­ma­ti­sche koppe­ling van smart apparaat en IoT-controller.

 

 

Hoe krijg ik de IoT-control­le­rapp op de Apple Watch?

Contro­leer in de app 'Apple Watch' (op de iPhone) of de IoT-app geïn­stal­leerd is.

 

 

Kan ik de energie van mijn PV-installatie meten met KNX?

Ja, gebruik hier­voor een onze KNX ener­gie­me­ters TE331. Je kunt ook een van onze conven­ti­o­nele ener­gie­me­ters in combi­natie met een TXF121 KNX inter­face voor ener­gie­me­ters gebruiken.

 

 

Mijn appli­ca­tie­mo­dule/busaan­kop­pe­laar werkt niet

Kijk na of de arti­kel­num­mers van de appli­ca­tie­mo­dule en busaan­kop­pe­laar met hetzelfde nummer beginnen. Voor busaan­kop­pe­laar 75040001 gebruik je opzet­mo­dules met arti­kel­num­mers begin­nend met 75. Voor busaan­kop­pe­laar 80040001 gebruik je modules waarvan het arti­kel­nummer begint met 8016 of 8014.

 

 

Kan ik de TXA663A ook gebruiken om led te dimmen?

Ja, de TXA663A kan ook led dimmen.

 

 

Kan ik mijn rolluiken bedienen met een afstands­be­die­ning?

Ja, dit is mogelijk met een TRM692G rolluik­actor in combi­natie met een TU418 afstands­be­die­ning.

 

 

Heeft de Hager KNX-buskabel TG0xx een CPR-clas­si­fi­catie?

Ja, er zijn twee nieuwe kabels toege­voegd met CPR-clas­si­fi­catie: TGZ181 en TGZ185.

 

 

Hoe kan ik met KNX tot 100 A direct energie meten?

Gebruik hier­voor een TFX212 KNX-inter­face voor ener­gie­me­ters in combi­natie met een van onze ener­gie­me­ters (met uitzon­de­ring van: ECM140D, ECR140D).

 

 

Waarom krijg ik een "Falcon" fout­mel­ding?

Deze fout­mel­ding komt vaak voor bij oudere versies van ETS. Kijk na welke versie je hebt, maak een backup en voer een update uit naar de laatste versie.

 

 

Wat is het master­wacht­woord van mijn WDIxxx touch­panel?

Het master­wacht­woord voor het WDI... touch­panel is stan­daard 8273.

 

 

Mijn TYA670D is na span­nings­uitval de programmering verloren

Dit is een bekend probleem. Neem tijdens kantoor­uren contact op met Hager Support voor ondersteuning: 073-6428584.

 

 

Rook­mel­ders, bewe­gings­mel­ders, tijd­scha­kel­klokken

Tip: kijk ook de how-to video's

Mijn rook­melder TG511A geeft om de 60 seconden een piep­sig­naal. Wat bete­kent dit?

Dit is een signaal voor een storing in de voeding. Contro­leer of de voeding van het apparaat onder­broken is. Als de voeding hersteld is kun je hem resetten door de "1" knop ~30 seconden inge­drukt te houden.

 

 

Mijn rook­melder geeft een alarm, maar er is geen brand of rook

Rook­mel­ders hebben na verloop van tijd te maken met vervui­ling door stof en vuil. We laten in deze video zien hoe je deze het beste kunt reinigen.

 

 

Mag ik mijn rook­melder monteren op een schuin plafond?

Ja, dit mag met inacht­ne­ming van een aantal voor­waarden. Deze voor­waarden vind je terug in de instal­la­tie­hand­lei­ding.

 

 

Ik heb mijn rook­melder op een hol plafond gemon­teerd en krijg vaak een vals alarm

Rook­mel­ders hebben na verloop van tijd te maken met vervui­ling door stof en vuil. Zorg dat gaten in het plafond op de plek van de rook­melder afge­sloten worden.

 

 

Op mijn TG501A brandt geen groene led

De groene led is om aan te geven dat er 230 V netvoe­ding aanwezig is. Kijk na of de melder op de juiste manier op de sokkel is geplaatst (klik). Kijk na of de voeding onder­broken is.

 

 

Mag ik mijn TG5xxx rook­melder verti­caal plaatsen?

Nee, bij verti­cale plaat­sing is de lucht­door­stroom sub-opti­maal waar­door we de juiste detectie niet kunnen garan­deren.

 

 

Heeft de EE804A bewe­gings­melder een dier­vrije zone?

Nee, de EE804A heeft geen dier­vrije zone.

 

 

Ik kan niet alle Bluetooth-program­meer­bare tijd­scha­kel­klokken in mijn project bena­deren, sommigen zijn verdwenen

De-instal­leer de Hager Mood-app en verwijder hand­matig de Bluetooth-koppe­ling met de tijd­scha­kel­klokken van je tele­foon. Instal­leer de app opnieuw en maak verbin­ding met de Bluetooth-klokken. Het kan zijn dat je app aangeeft dat je software in klok moet updaten. Doe deze update altijd om later problemen met de verbin­ding te voor­komen.

 

 
Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder