Servi­ce­mel­dingen


Zo werkt onze proce­dure voor product­klachten en servi­ce­mel­dingen

Bij een profes­si­o­nele dienst­ver­le­ning hoort een juiste afhan­de­ling van inci­denten, zoals een defect, storing of klacht over één van onze producten of over een leve­ring.

 

Gekocht via de groothandel?

Heb je het product bij een groothandel gekocht? Neem dan contact op met je groothandel en laat hem het inci­dent bij ons melden. Lees in ieder geval ook de onder­staande toelich­ting, zodat we samen voor een snelle en passende oplossing kunnen zorgen.

 • Ben je domoticapartner of paneel­bouw­partner, dan kun je onder­staand formu­lier gebruiken. Vul altijd in welke groothandel betrokken is.

 • Ben je groothandel, vul dan op het formu­lier in wie de betrokken klant is. 

 • Voeg even­tueel een afbeel­ding of docu­ment toe om je melding te verdui­de­lijken.

 

 • Hoe meld ik een defect, storing of klacht en wat kan ik verwachten?

  Melden van een inci­dent:

  Een defect, storing of klacht melden kan 24 uur per dag via het formu­lier op deze pagina. Het inci­dent wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze regi­stratie per e-mail aan het gere­gi­streerde e-mail­adres verzonden. Alle verdere commu­ni­catie vindt plaats onder vermel­ding van het refe­ren­tie­nummer van het inci­dent, bijvoor­beeld om de status op te vragen.

  Om een inci­dent zo snel en effectief mogelijk te kunnen behan­delen, is het van belang dat de verstrekte infor­matie op het servi­ce­for­mu­lier zo juist en volledig mogelijk is. Maak, indien mogelijk, foto’s van het defecte product en van de labels op het product en op de verpak­king. Ook bij trans­port­schades zijn foto’s van de bescha­digde zending belang­rijk. Die mogen zeker niet ontbreken. Voor vragen over garantie en leve­rings­voor­waarden verwijzen wij je naar onze Alge­mene verkoop- en leve­rings­voor­waarden.

   

  Afhan­de­ling van een inci­dent:

  Inci­denten worden intern opge­volgd door een team van product­ex­perts die hun uiterste best doen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. We kennen echter geen vaste door­loop­tijd omdat de aard, samen­stel­ling en omge­ving waar het inci­dent zich heeft voor­ge­daan invloed hebben op de moge­lijke oorzaak en oplossing.

  Heb je gevraagd om een vervan­gend product? Dan zorgen wij er uiter­aard voor dat een vervan­gend product zo spoedig mogelijk wordt toege­stuurd. Daarbij vermelden we wel dat indien geen aanspraak gemaakt kan worden op een koste­loze vervan­ging van het product – in geval van een verlopen garan­tie­pe­riode – dit zoals gebrui­ke­lijk in reke­ning gebracht zal worden. Indien aanspraak gemaakt kan worden op credi­te­ring, dan vindt deze plaats na gegeven akkoord volgend op de beoor­de­ling en analyse van het inci­dent door Hager. Wij hanteren een coulant beleid bij vervan­ging van producten, maar zijn gehouden aan de adviezen gegeven binnen de rappor­tage van onze experts.

  Wanneer voor een inci­dent directe tech­ni­sche of func­ti­o­nele ondersteuning nood­za­ke­lijk is, kun je tijdens kantoor­uren bellen met een van onze product- en systeem­spe­ci­a­listen via tele­foon­nummer 073 642 85 84 (keuze 2). Onze product- en systeem­spe­ci­a­listen maken dan samen met jou een analyse en bieden indien mogelijk direct een oplossing aan. Bij complexe vraag­stukken kan er uiter­aard ook aange­geven worden dat je wordt terug­ge­beld om een gedegen analyse mogelijk te maken.

   

  Rappor­tage van een inci­dent:

  Wanneer een inci­dent intern door Hager wordt opge­volgd, zal een eind­rap­por­tage opge­steld en toege­stuurd worden waarin de resul­taten en conclu­sies van de analyse vermeld staan. Deze rappor­tage is bij de interne verant­woor­de­lijken beschik­baar en kan met hen worden besproken bij even­tuele inhou­de­lijke vragen of opmer­kingen.

   

 • Hoe meld ik een retour- of manco­le­ve­ring aan en wat kan ik verwachten?

   

  Een retour- of manco­le­ve­ring melden kan 24 uur per dag via het formu­lier op deze pagina. De aanvraag wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze regi­stratie per e-mail aan het gere­gi­streerde e-mail­adres verzonden. Alle verdere commu­ni­catie vindt plaats onder vermel­ding van het refe­ren­tie­nummer van de aanvraag, bijvoor­beeld om de status op te vragen. Om een aanvraag zo tijdig en effectief mogelijk te kunnen behan­delen, is het van belang dat de verstrekte infor­matie op het servi­ce­for­mu­lier zo juist en volledig mogelijk is.


 • Aan welke voor­waarden moet mijn retour­aan­vraag voldoen?

  Om een retour­zen­ding in behan­de­ling te kunnen nemen, gelden de volgende voor­waarden:

  • De goederen dienen franco naar Hager gezonden te worden, met bijge­voegd de retour­vou­cher die je per e-mail hebt ontvangen.

  • Let op: voor retour­zen­dingen op een pallet gelden aanvul­lende voor­waarden:
   - Aanle­veren van 09:00 tot en met 13:00 uur
   - Aanle­ver­dagen van maandag tot en met donderdag
   - Altijd zelflos­send, d.w.z. wagen met klep

  • Arti­kelen dienen in de origi­nele verpak­king te zitten; de verpak­king mag niet bescha­digd, beschreven en/of beplakt zijn.

  • Goederen mogen niet langer dan 6 maanden vóór terug­name gele­verd zijn door Hager en onder geen voor­waarden aange­sloten zijn geweest in een installatie.

  • Speciaal op klant­spe­ci­fi­catie gepro­du­ceerde arti­kelen en vervallen arti­kelen die niet voor­komen in het stan­daard­as­sor­ti­ment kunnen niet retour genomen worden.

  • Leng­te­ma­te­ri­alen worden alleen in volle verpak­kingen geac­cep­teerd.

  • Over het netto te credi­teren bedrag worden 20% retour­kosten in reke­ning gebracht.

   


Servi­ce­for­mu­lier


Waar gaat je melding over?

Max. 10 MB (PDF, Word, Excel, JPEG, PNG)

  *Verplichte velden

  Bedankt! Het formulier is verzonden. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

  Contact­ge­ge­vens


  Tele­foon: +31 73 642 85 84

   

  Gebruik het alge­mene contact­for­mu­lier voor vragen over producten, voor­raad, je order of andere vragen.


  Onze vesti­gingen


  Nieuw bezoe­kadres vanaf 3-1-2022:

  Het Ster­ren­beeld 31,
  5215 MK 's-Hertogenbosch

   

  Let op: vanaf 29 november is ons huidige kantoor aan Larenweg 36 in verband met de verhui­zing gesloten. 

   

  Post­adres: Postbus 708,
  5201 AS 's-Hertogenbosch

   

  Service & Compe­tence Center verdeel­tech­niek:
  Printer 18, 7741 MD Coevorden


  Direct antwoord


  How-to video's

  Kijk eens bij onze instruc­tie­film­pjes voor instal­leren en programmeren van allerlei producten.
  Naar de video's

   

  Veelgestelde vragen

  Misschien vind je het antwoord op je vraag snel bij de veelgestelde vragen.
  Naar de FAQs


  Op de hoogte blijven


  Abon­neer jezelf op de nieuws­brief

  Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuws­brief. 
  Nieuws­brie­faan­mel­ding

   

  Volg ons op social media

  Linkedin
  Facebook
  YouTube

   

   


  Het laatste nieuws in je mailbox

  Meld je aan voor onze nieuws­brieven