Ser­vi­ce­mel­din­gen


Zo werkt onze pro­ce­du­re voor pro­duct­klach­ten en ser­vi­ce­mel­din­gen

Bij een pro­fes­si­o­ne­le dienst­ver­le­ning hoort een juis­te af­han­de­ling van in­ci­den­ten, zo­als een de­fect, sto­ring of klacht over één van onze pro­duc­ten of over een le­ve­ring.

 

Gekocht via de groothandel?

Heb je het pro­duct bij een groot­han­del ge­kocht? Neem dan contact op met je groothandel en laat hem het in­ci­dent bij ons mel­den. Lees in ie­der ge­val ook de on­der­staan­de toe­lich­ting, zo­dat we sa­men voor een snel­le en pas­sen­de op­los­sing kun­nen zor­gen.

 • Ben je domoticapartner of paneelbouwpartner, dan kun je onder­staand formu­lier gebruiken. Vul altijd in welke groothandel betrokken is.

 • Ben je groothandel, vul dan op het formu­lier in wie de betrokken klant is. 

 • Voeg even­tueel een afbeel­ding of docu­ment toe om je melding te verdui­de­lijken.

 

 • Hoe meld ik een de­fect, sto­ring of klacht en wat kan ik ver­wach­ten?

  Mel­den van een in­ci­dent:

  Een de­fect, sto­ring of klacht mel­den kan 24 uur per dag via het for­mu­lier op deze pa­gi­na. Het in­ci­dent wordt bin­nen één werk­dag ver­werkt en er wordt een ko­pie van deze re­gi­stra­tie per e-mail aan het ge­re­gi­streer­de e-mail­adres ver­zon­den. Alle ver­de­re com­mu­ni­ca­tie vindt plaats on­der ver­mel­ding van het re­fe­ren­tie­num­mer van het in­ci­dent, bij­voor­beeld om de sta­tus op te vra­gen.

  Om een in­ci­dent zo snel en ef­fec­tief mo­ge­lijk te kun­nen be­han­de­len, is het van be­lang dat de ver­strek­te in­for­ma­tie op het ser­vi­ce­for­mu­lier zo juist en vol­le­dig mo­ge­lijk is. Maak, in­dien mo­ge­lijk, fo­to’s van het de­fec­te pro­duct en van de la­bels op het pro­duct en op de ver­pak­king. Ook bij trans­port­scha­des zijn fo­to’s van de be­scha­dig­de zen­ding belang­rijk. Die mogen zeker niet ontbreken. Voor vra­gen over ga­ran­tie en le­ve­rings­voor­waar­den ver­wij­zen wij je naar onze Al­ge­me­ne ver­koop- en le­ve­rings­voor­waar­den.

   

  Af­han­de­ling van een in­ci­dent:

  In­ci­den­ten wor­den in­tern op­ge­volgd door een team van pro­duct­ex­perts die hun ui­ter­ste best doen je zo goed mo­ge­lijk van dienst te zijn. We ken­nen ech­ter geen vas­te door­loop­tijd om­dat de aard, sa­men­stel­ling en om­ge­ving waar het in­ci­dent zich heeft voor­ge­daan in­vloed heb­ben op de mo­ge­lij­ke oor­zaak en op­los­sing.

  Heb je gevraagd om een vervan­gend product? Dan zorgen wij er ui­ter­aard voor dat een ver­van­gend pro­duct zo spoe­dig mo­ge­lijk wordt toe­ge­stuurd. Daar­bij ver­mel­den we wel dat in­dien geen aan­spraak ge­maakt kan wor­den op een kos­te­lo­ze ver­van­ging van het pro­duct – in ge­val van een ver­lo­pen ga­ran­tie­pe­ri­o­de – dit zo­als ge­brui­ke­lijk in re­ke­ning ge­bracht zal wor­den. In­dien aan­spraak ge­maakt kan wor­den op cre­di­te­ring, dan vindt deze plaats na ge­ge­ven ak­koord vol­gend op de be­oor­de­ling en ana­ly­se van het in­ci­dent door Ha­ger. Wij han­te­ren een cou­lant be­leid bij ver­van­ging van pro­duc­ten, maar zijn ge­hou­den aan de ad­vie­zen ge­ge­ven bin­nen de rap­por­ta­ge van onze ex­perts.

  Wanneer voor een in­ci­dent di­rec­te tech­ni­sche of func­ti­o­ne­le on­der­steu­ning nood­za­ke­lijk is, kun je tij­dens kan­toor­uren bel­len met een van onze pro­duct- en sys­teem­spe­ci­a­lis­ten via te­le­foon­num­mer 073 642 85 84 (keu­ze 2). Onze pro­duct- en sys­teem­spe­ci­a­lis­ten ma­ken dan sa­men met jou een ana­ly­se en bie­den in­dien mo­ge­lijk di­rect een op­los­sing aan. Bij com­plexe vraag­stuk­ken kan er ui­ter­aard ook aan­ge­ge­ven wor­den dat je wordt te­rug­ge­beld om een ge­de­gen ana­ly­se mo­ge­lijk te ma­ken.

   

  Rap­por­ta­ge van een in­ci­dent:

  Wanneer een in­ci­dent in­tern door Ha­ger wordt op­ge­volgd, zal een eind­rap­por­ta­ge op­ge­steld en toe­ge­stuurd wor­den waar­in de re­sul­ta­ten en con­clu­sies van de ana­ly­se ver­meld staan. Deze rap­por­ta­ge is bij de in­ter­ne ver­ant­woor­de­lij­ken be­schik­baar en kan met hen wor­den be­spro­ken bij even­tu­e­le in­hou­de­lij­ke vra­gen of op­mer­kin­gen.

   

 • Hoe meld ik een retour- of manco­le­ve­ring aan en wat kan ik verwachten?

   

  Een re­tour- of man­co­le­ve­ring mel­den kan 24 uur per dag via het for­mu­lier op deze pa­gi­na. De aan­vraag wordt bin­nen één werk­dag ver­werkt en er wordt een ko­pie van deze re­gi­stra­tie per e-mail aan het ge­re­gi­streer­de e-mail­adres ver­zon­den. Alle ver­de­re com­mu­ni­ca­tie vindt plaats on­der ver­mel­ding van het re­fe­ren­tie­num­mer van de aan­vraag, bij­voor­beeld om de sta­tus op te vra­gen. Om een aan­vraag zo tij­dig en ef­fec­tief mo­ge­lijk te kun­nen be­han­de­len, is het van be­lang dat de ver­strek­te in­for­ma­tie op het ser­vi­ce­for­mu­lier zo juist en vol­le­dig mo­ge­lijk is.


 • Aan wel­ke voor­waar­den moet mijn re­tour­aan­vraag vol­doen?

  Om een re­tour­zen­ding in be­han­de­ling te kun­nen ne­men, gel­den de vol­gen­de voor­waar­den:

  • De goederen dienen franco naar Hager gezonden te worden, met bijgevoegd de retourvoucher die je per e-mail hebt ontvangen.

  • Artikelen dienen in de originele verpakking te zitten; de verpakking mag niet beschadigd, beschreven en/of beplakt zijn.

  • Goederen mogen niet langer dan 6 maanden vóór terugname geleverd zijn door Hager en onder geen voorwaarden aangesloten zijn geweest in een installatie.

  • Speciaal op klantspecificatie geproduceerde artikelen en vervallen artikelen die niet voorkomen in het standaardassortiment kunnen niet retour genomen worden.

  • Lengtematerialen worden alleen in volle verpakkingen geaccepteerd.

  • Over het netto te crediteren bedrag worden 20% retourkosten in rekening gebracht.

   


Serviceformu­lier


Waar gaat je melding over?

Max. 500 kb (PDF, Word, Excel, JPEG)

*Verplichte velden

Bedankt! Het formulier is verzonden. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Con­tact­ge­ge­vens


Telefoon: +31 73 642 85 84

 

Gebruik het algemene contactformulier voor vragen over producten, voorraad, je order of andere vragen.


Onze vesti­gingen


Bezoekadres:
La­ren­weg 36,
5234 KA 's-Her­to­gen­bosch

 

Postadres: Post­bus 708,
5201 AS 's-Her­to­gen­bosch

 

Service & Competence Center verdeeltechniek:
Prin­ter 18, 7741 MD Coe­vor­den


Direct ant­woord


How-to vi­deo's

Kijk eens bij onze in­struc­tie­film­pjes voor instal­leren en programmeren van allerlei producten.
Naar de video's

 

Veelgestelde vragen

Mis­schien vind je het ant­woord op je vraag snel bij de veel­ge­stel­de vra­gen.
Naar de FAQs


Op de hoogte blijven


Abon­neer jezelf op de nieuws­brief

Blijf op de hoog­te, schrijf je in voor onze nieuws­brief. 
Nieuwsbriefaanmelding

 

Volg ons op so­ci­al me­dia

Linkedin
Facebook
YouTube

 

 


Het laatste nieuws in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Abonneer je hier