Ener­gie­ver­de­ling met Univers N HS

Maxi­male vrij­heid in ener­gie­dis­tri­butie tot en met 1600 A

Univers N HS maakt ener­gie­ver­de­ling voor laag­span­ning in utili­teits­pro­jecten nog makkelijker en veiliger. Dat geldt zowel voor onze hoofd­ver­de­lers als onder­ver­de­lers. Belang­rijk, want hogere stromen vragen om nog strik­tere eisen aan veilig­heid.

Verdeler Univers N HS

Betrouw­baar en veilig: Univers N HS ener­gie­ver­de­ling

Ener­gie­dis­tri­butie tot en met 1600 A voor utili­teits­bouw

Ener­gie­ver­de­ling is de basis van elk gebouw. Hoofd­ver­de­lers, onder­ver­de­lers en schakel- en verdeel­in­rich­ting moeten daarom robuust, betrouw­baar en veilig zijn. Net zo belang­rijk? Instal­la­tie­gemak. De Univers N HS kent talrijke monta­ge­voor­delen waar­door je eenvoudig het meest passende verdeel­sys­teem voor jouw project bouwt. Tot en met liefst 1600 A. Andere voor­delen van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het levert opti­male pres­ta­ties en is ener­gie­zuinig. 


Dankzij prak­ti­sche modu­laire bouw­groepen en slim ontwerp zet je de verdelers niet alleen snel in elkaar, je klant profi­teert ook van de flexi­bi­li­teit die Univers N HS biedt. Onze ener­gie­ver­de­lers zijn makkelijk uit te breiden en kunnen zo in de toekomst meegroeien met een bedrijfs­uit­brei­ding, de komst van nieuwe tech­no­logie of complexere wensen van je klant. Kortom: Univers N HS is de solide en vooral veilige basis voor elk project in utiliteit.De voor­delen van Univers N HS

Van flexi­bi­li­teit tot veilig­heid

  • Een IP41- of IP 54-behui­zing met een breedte van 350 tot 1600 mm

  • Modulair systeem met enorm veel moge­lijk­heden - meer dan 200 bouw­groepen

  • Zes systeem­velden zijn onbe­perkt aan elkaar te koppelen

  • Aard- en nulrail zijn draai­baar in de meest opti­male aansluit­po­sitie voor extra aansluit­gemak

  • Inbouw­sys­teem met bouw­vorm 1: alle onder­delen aanra­kings­veilig achter een afdek­plaat

  • De afdek­platen zijn voor­be­reid op inge­bouwde componenten en lever­baar in afwij­kende maten en kleuren

  • Beproefd ontwerp volgens NEN-EN-IEC 61439

  • Hoof­drail­sys­teem is geba­seerd op heldere en dege­lijke verbin­dings­tech­niek

  • Hagercad.Expert is onze tool voor het ontwerpen van een Univers N HS systeem (meer over Hagercad)

verdeelsysteem univers N HS

Wij zijn er voor je
tijdens elke stap

De kracht van goede project­or­ga­ni­satie

Precies weten wat je mag verwachten als je een groot ener­gie­dis­tri­bu­tie­pro­ject met ons aangaat? Uiter­aard! Jouw vaste contact­per­soon kent de speci­fieke behoeftes in ons vakge­bied en kan je van goed advies voorzien. En daar­achter staat een compleet team professionals om te onder­steunen tijdens elke stap.

projectverloop

Ener­gie­ver­de­lers
op maat

Gebouwd door een compe­tente partner

Een univer­sele oplossing die toege­spitst is op jouw situ­atie, wensen en ener­gie­be­hoeften. Jouw project is bij de paneel­bou­wers in ons netwerk in goede handen. Van het bouwen van je systeem tot het in bedrijf stellen daarvan op locatie. 

paneelbouwpartner hager

Univers N HS
in de prak­tijk

Installatie met 8400 zonne­pa­nelen

Huis­in­stal­la­teur Linde Kroon Elek­tro­tech­niek is nauw betrokken bij de duur­zaam­heids­am­bitie van Oegema Trans­port bv uit Dedems­vaart. Voor het AC-gedeelte van in totaal ruim 8400 zonne­pa­nelen zocht Linde Kroon de samen­wer­king met Hager.

hager project oegema zonnepanelen

Bekijk onze brochures voor utiliteitsoplossingen