Verdeel­tech­niek voor Oegema Trans­port

Verduur­zamen met e-installatie

Oegema Trans­port is een begrip in de trans­port­we­reld. Al sinds 1919 vervoert het fami­lie­be­drijf vanuit Dedems­vaart goederen van A naar B. Het bedrijf gaat met de tijd mee en heeft een flinke duur­zaam­heids­am­bitie. Zonne­gilde B.V. instal­leerde daarom 8.412 zonne­pa­nelen. Voor de AC-tech­niek werkten ze samen met Linde Kroon Elek­tro­tech­niek. Die laatste trok ons aan de mouw voor onze kennis van en erva­ring met derge­lijke grote instal­la­tie­pro­jecten.

duurzaam-verdeeltechniek


De duur­zame e-installatie
van Oegema in cijfers

In cijfers:

Gestart in 2016 en in fasen opge­le­verd

8.412 zonne­pa­nelen

2,4 mega­watt­piek

2,1 miljoen kilo­wattuur

2 elek­tro­tech­ni­sche verdeel­in­stal­la­ties

2 net-trafo­sta­tions

Maxi­maal 1% span­nings­ver­lies


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Oegema Trans­port

PV-installateur: Zonne­gilde B.V.

Installateur: Linde Kroon Elek­tro­tech­niek

Paneel­bouw­partner: PS Nederland


E-maat­werk voor een duur­zamer trans­port­be­drijf

8.412 zonne­pa­nelen met een totaal­ver­mogen van 2,4 mega­watt­piek en een jaar­lijkse stroom­op­wek­king van 2,1 miljoen kilo­wattuur. Dat vraagt om een krach­tige oplossing in ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen. Wat er nodig was? Aanslui­tingen op het net-trafo­sta­tion, de complete verde­ler­tech­niek, de beka­be­lingen en scha­ke­lingen rich­ting de omvor­mers.Maxi­maal 1% span­nings­ver­lies in verde­ler­in­stal­latie
Om de juiste verde­ler­tech­niek voor een derge­lijk groot project te reali­seren, deed Linde Kroon een beroep op ons. Hager-account­ma­nager Jan Wassink bezocht samen met eige­naar Marc Nijman van Linde Kroon de locatie van Oegema in Dedems­vaart. In het uitein­de­lijke ontwerp van de verde­ler­in­stal­latie hielden we reke­ning met warm­te­ont­wik­ke­ling in de verdelers en even­tueel span­nings­ver­lies. Om te voor­komen dat de omvor­mers problemen geven, mocht dat verlies maxi­maal 1% bedragen.Twee hoofd­ver­de­lers voor bestaande bouw Oegema Trans­port
Het AC-ontwerp voor de bestaande bouw van Oegema Trans­port bestond uit twee hoofd­ver­de­lers van 400 Ampère per verdeler. Beide beschikken over groepen die recht­streeks aan de omvor­mers gekop­peld zijn. Het net-trafo­sta­tion zorgt voor de voeding van de eerste verdeler, terwijl een bestaande hoofd­ver­deler in de voeding van de tweede hoofd­ver­deler voor­ziet. Deze verdelers werden gemaakt door onze paneel­bouw­partner PS Nederland.Oog voor effi­ci­ëntie en budget bij nieuw­bouw
Voor de zonne­pa­nelen op de nieuw­bouw­lo­ca­ties werd pal naast het pand een extra net-trafo­sta­tion geplaatst. Een koppe­ling met het iets verder verwij­derde en bestaande station via rail­ko­kers – om te lange en te dikke kabels te voor­komen – bleek hier prijs­tech­nisch geen optie. De omvor­mers van de panelen op de nieuwe ware­houses werden dan ook direct – zonder tussen­komst van een verdeler – op de trafo aange­sloten. Uiter­aard voor­zagen we de gebouwen van over­span­nings­be­vei­li­ging en werk­scha­ke­laars.

Lees meerInklappen
duurzaam-verdeeltechniek

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Meer lezen

  • Artikel over Oegema Transport in Installatie & Bouw

    pdf210,85 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag