BREEAM-bedrijfs­pand met KNX

Duur­zaam kantoor­pand met produc­tiehal
Bakker Groep in Coevorden bouwde een nieuw bedrijfs­com­plex en wilde dat zo duur­zaam mogelijk doen. Dat bete­kende een inte­grale aanpak voor de instal­la­tie­tech­niek zodat licht, lucht en tempe­ra­tuur opti­maal op elkaar zijn afge­stemd. Dankzij KNX-auto­ma­ti­se­ring werd de ambitie waar­ge­maakt. Dat leverde Bakker Groep het 'very good’ BREEAM-certi­fi­caat op.

project bakker coevorden


Zie wat we precies leverden
voor het pand van Bakker Groep

Onze producten:

Ener­gie­ver­deel­tech­niek

Beme­te­ring

KNX-systeem

KNX-tasters

Hager-schakelmateriaal

Kunst­stof wand­goot tehalit.BRN


In samen­wer­king met:

Bakker Groep Coevorden

Lange­land-Borgman, Hager Domoticapartner

Paneel­bouwer PS Nederland

Advi­seur KOVOInte­gratie elek­tro­tech­niek en klimaat­in­stal­latie

Bouwen volgens BREEAM-specificaties. Dat vergt van instal­la­teurs veel denk­werk. Want om door de BREEAM-keuring te komen, moet zowel het bouwen als het ontwerp van de tech­ni­sche instal­la­ties zo duur­zaam mogelijk zijn. Door te kiezen voor KNX-auto­ma­ti­se­ring lukte het Bakker Groep om het nieuwe bedrijfs­pand te verduur­zamen. Daar­door konden de elek­tro­tech­niek en de klimaat­in­stal­latie geïn­te­greerd worden. 

KNX maakt BREEAM-certi­fi­ce­ring mogelijk
Inte­gratie van E- en W-installatie werd in het nieuwe pand van Bakker Groep tot een succes gemaakt. Het meren­deel van de gebouw­ge­bonden instal­la­ties wordt auto­ma­tisch door KNX-producten aange­stuurd. Dat geldt voor onder meer de zonwe­ring, verlich­ting en klimaat­re­ge­ling. Onze Berker-sensoren en KNX-plafond­be­we­gings­mel­ders weten wanneer er bedrij­vig­heid is of niet om zo te besparen op energie. KNX speelt ook een rol in water­be­spa­ring volgens de BREEAM-norm. We voor­zagen ook een KNX-link met een weer­sta­tion waar­door de instal­la­ties weers­af­han­ke­lijk kunnen opereren. Uiter­aard is alles op afstand te bedienen en te visu­a­li­seren via smartphones, maar ook vanuit een centrale plaats op de receptie. Daar leverden we onze Berker IP-control. Zo is het pand nog slimmer en duur­zamer.

Lees meerMinder
project bakker coevorden

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten speelde auto­ma­ti­se­ring een hoofdrol

Van villa's tot scho­len­ge­meen­schappen: onze oplossingen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitda­gende projecten graag voor je uit. 

project bredeschool buiten

Perfect afge­stemd op diverse gebrui­kers in Brede school Zalt­bommel

project tivoli vredenburg

Bestu­ring van 9 muziel­zalen in Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

project volvo showroom buitenkant

Duur­zaamste Volvo show­room gere­a­li­seerd in Hengelo