Slimme energieverdeling in showroom

Intelligente energiedistributie en KNX-besturing

Een voor­uit­stre­vende auto­dealer verdient een voor­uit­stre­vende show­room. Duur­zaam­heid en bele­ving waren de pijlers bij het nieuwe pand van Volvo Harrie Arendsen in Hengelo. De milieu-impact is zelfs zo mini­maal dat het gebouw een BREEAM-certi­fi­caat kreeg. Intelligente energieverdeling en domotica maakten de show­room extra duur­zaam.

Duurzaam-breeam-energiedistributiesysteem

"Voor een system integrator is dit een prachtig project."
project volvo showroom quote

Erwin van Limburg

Domotica4life


Ontdek meer over de installaties in 
de duur­zaamste show­room


Rende­ment verhogen met KNX-gebouwauto­ma­ti­se­ring

Volvo Harrie Arendsen wilde niet alleen een show­room reali­seren, de nieuwe locatie moest een bele­ving worden. Met een lunch­room, flex­plekken en trai­nings­ruimte. En: duur­zaam. Dat was een abso­lute voor­waarde. Derksen Instal­la­tie­tech­niek ontwierp een duur­zame installatie: verdelers, warm­te­pompen, 443 zonne­pa­nelen, led-verlich­tings­plan, daglicht­re­ge­ling en een balans-venti­la­tie­sys­teem. Alle­maal aange­stuurd door KNX-gebouwauto­ma­ti­se­ring – gere­a­li­seerd door system inte­grator Domo­ti­ca4­life – om het rende­ment te verhogen. Ook de ther­mo­staten zijn gekop­peld aan KNX. 

 

Duurzaam energiedistributiesysteem voor BREEAM

Duur­zaam­heid ten top. Zo kun je de nieuwe show­room wel noemen. Het gebouw kreeg niet voor niets een BREEAM-certi­fi­caat. Die ener­gie­zui­nige aspecten zie je terug in onder meer de koppe­ling tussen KNX en centrale scha­ke­lingen. Gaat het alarm aan? Dan worden lichten auto­ma­tisch uitge­scha­keld. De LED-verlich­ting is trap­loos gere­geld via de DALI-inter­face van Hager. Die is ook weer gekop­peld aan KNX. Vernieu­wend is de ruimte dankzij alle domotica-toepas­singen ook. RGB-spots zijn via KNX op afstand aan te passen aan de auto die eronder staat.

 

Integratie met energiemanagementsysteem

Specialist in inte­graal ener­giema­na­ge­ment Van Beek heeft met ErbisTV de ener­gie­pres­ta­ties van dit duur­zame project inzich­te­lijk en actueel zicht­baar gemaakt voor bezoe­kers en perso­neel. “Harrie Arendsen heeft gekozen voor ErbisOn­line om inzicht te krijgen in de ener­gie­pres­ta­ties van de vijf bedrijfs­ves­ti­gingen”, vertelt Ron Hendriks, Mana­ging Director bij Van Beek. “In de nieuw­bouw in Hengelo is deze dienst­ver­le­ning uitge­breid met het inno­va­tieve ErbisTV, waarmee het ener­gie­ver­bruik duide­lijk in beeld wordt gebracht.” Kortom: dit project laat zien hoe duur­zaam­heid en inno­vatie hand in hand gaan en zo de mooiste resul­taten ople­veren. 

 

Lees meerInklappen
duurzame volvo showroom hager project

Nieuwe Harry Arendsen showroom
in cijfers

Feiten:

443 zonne­pa­nelen

Warm­te­pompen

Daglicht­re­ge­ling

Balans-venti­la­tie­sys­teem

KNX-gebouwauto­ma­ti­se­ring met Domovea-visualisatie


In samen­wer­king met:

Volvo Harrie Arendsen

Derksen Instal­la­tie­tech­niek

El-Point Paneel­bouwer

Domo­ti­ca4­life

Van Beek Ener­giema­na­ge­mentMeer we­ten over onze op­los­sin­gen voor ener­giema­na­ge­ment?


Lees het artikel

  • referentie installatie en bouw 5 2019 volvo arendsen hengelo

    Artikel Installatie & Bouw - Duurzame Volvo showroom

    pdf204,76 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de bes­te op­los­sing

Van metro tot museum

Al tien­tal­len ja­ren le­ve­ren we onze bij­dra­ge aan uit­da­gen­de pro­jec­ten door heel Ne­der­land. Een aan­tal bij­zon­de­re ca­ses lich­ten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-automatisering voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laagspanningsinstallatie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofdverdeler in Museum voor Communicatie in Den Haag