Ook onze partners
staan voor je klaar


hager partners

Altijd in de buurt

Met exper­tise en goede beschik­baar­heid van onze producten


Vind hier
je Hager-partner

groothandel hager

Elek­tro­tech­ni­sche groothandel

Wij leveren onze producten via de elek­tro­tech­ni­sche groothandel. Met in totaal 200 vesti­gingen in Nederland is er altijd wel één in de buurt voor ondersteuning, advies en snelle leve­ring van onze producten. Voor advies kun je uiter­aard ook recht­streeks bij ons terecht. De leve­ring van onze producten loopt via de groot­han­dels­partner van jouw keuze.

Zoek op de land­kaart

paneelbouwer

Paneel­bouw­part­ners

Hager Paneel­bouw­part­ners zijn gecer­ti­fi­ceerde experts in het samen­stellen van een compleet verdeel­sys­teem. Een aantal van hen kunnen daar­naast ook als system inte­grator onder­steunen bij engi­nee­ring en programmering van een KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem. Wij kunnen tijdens het hele proces, van aanvraag tot en met opdracht, bege­leiden en onder­steunen. 

Zoek op de land­kaart

project bakker coevorden

KNX-speci­a­listen netwerk

Ons lande­lijke netwerk van gecer­ti­fi­ceerde domo­ti­ca­part­ners is er om je te helpen bij een project waarin gebouw­au­to­ma­ti­se­ring een rol speelt. Deze system inte­gra­tors hebben een hoog kennis- en servi­ce­ni­veau op het gebied van KNX-domotica. Ze bieden ondersteuning aan opdracht­ge­vers en instal­la­teurs die extra kennis en ondersteuning op het gebied van domotica willen.

Zoek op de land­kaart

monteur verdeler programmeren

Instal­la­tie­part­ners Home Power Station

Een Home Power Station maakt je onaf­han­ke­lijk van het ener­gienet. De stroom die je opwekt met zonne­pa­nelen wordt effi­ciënt en opti­maal gebruikt voor bijvoor­beeld het opladen van de elektrische auto of als nood­stroom­voor­zie­ning. Onze gespe­ci­a­li­seerde partners kunnen je advi­seren over de beste confi­gu­ratie voor jouw situ­atie en dragen zorg voor een veilige installatie en inte­gratie van het systeem.

Vind je Power Station specialist