energieverdeler-koperrails

Product­nieuws

Tech­niek staat nooit stil

Benieuwd naar de nieuwste product­ont­wik­ke­lingen op het gebied van elektrische instal­la­ties? 

hager support team


We zijn er voor je!

Op de support-pagina vind je handige hulp­mid­delen.
Wil je advies? Bel gerust of stuur ons een bericht.


Inter­na­ti­o­naal fami­lie­be­drijf
met hart voor elek­tro­tech­niek


Over ons

Betrokken bij de prak­tijk, dichtbij onze klanten

Hoe groot we inmid­dels ook gegroeid zijn, we zijn en blijven een fami­lie­be­drijf. Dat bete­kent dat we altijd klaar staan voor je. Boven­dien zijn en blijven onze experts dicht betrokken bij de werk­vloer. We denken elke dag na hoe we het werk voor jou makkelijker en veiliger kunnen maken. 
volg een training bij hager

Onze kern­waarden

Klant­ge­richt zijn, staat voorop. We staan klaar voor jou en we helpen je zoals we zelf ook geholpen willen worden. We houden van een uitda­ging, maar zeggen ook eerlijk ‘nee’ als een vraag niet bij ons past. En je kunt erop vertrouwen dat we onze beloftes nakomen en onze verant­woor­de­lijk­heid nemen.

Neem contact op

projectoplossingen maatwerk productie mensen

Onze compe­ten­ties

Onze passie is tech­niek. En in het bijzonder elek­tro­tech­niek. Elke dag helpen we jou en je collega's met mooie oplossingen. Van ener­gie­ver­deler tot scha­ke­laar. We ontwik­kelen onze systemen samen met professionals op het gebied van elektrische instal­la­ties. Zo kun jij altijd rekenen op een prak­tisch en gebruiks­vrien­de­lijk product. 

Bekijk onze projec­top­los­singen

samenwerking werken bij hager

Ons team

In Den Bosch vind je ons hoofd­kan­toor met oplei­dings­cen­trum. In Coevorden ontwerpen en bouwen onze collega's van het Service & Compe­tence Center ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen tot 6300 A. Onze collega’s - met elk hun eigen exper­tise - denken graag met jou mee over de beste oplossing.

Meer weten over werken bij Hager?


"Van instal­la­tie­be­drijf tot eind­klant: voor iedereen wordt de wereld steeds complexer. Het is onze taak om die wereld iets minder inge­wik­keld te maken met intel­li­gente oplossingen."
daniel hager

Daniel Hager

CEO Hager Group

Jouw carrière bij Hager!

Je loop­baan ontwik­kelen bij een dyna­mi­sche, inter­na­ti­o­nale orga­ni­satieDuur­zaam­heid
is van en voor ons alle­maal

Geza­men­lijk bijdragen aan een beter milieu

Wat ons E3-concept bete­kent? Het staat voor onze visie op duur­zaam­heid en duur­zame ontwik­ke­ling. Van lokaal tot inter­na­ti­o­naal: we ontplooien allerlei initi­a­tieven zodat ook wij - samen met al onze collega's en klanten - kunnen bijdragen aan een betere wereld. We leggen je graag uit hoe we dat doen!
duurzaamheidsprogramma e3 hager group

Duur­zaam­heid bij de Hager Group: E3

De drie E’s van onze E3-visie staan voor Ethics, Envi­ron­ment en Energy. Voor elke pijler is een beleid uitge­werkt. Je vindt uitge­breide infor­matie op de website van Hager Group.

 

Meer over E3 op hager­group.com

recycling plastic hager

Recy­cling van materialen: WEEE

Aan het einde van hun levens­duur nemen wij onze producten terug via de elek­tro­tech­ni­sche groothandel, om zo de onder­delen te scheiden en zoveel mogelijk te herge­bruiken. 

 

Stuur een bericht als je hier vragen over hebt

hager group annual report

Duur­zaam­heids­cer­ti­fi­caten en rapporten

In onze e-catalogus vind je de Product Envi­ron­mental Profiles. Voor onder meer verkla­ringen en rapporten over REACH, RoHS en United Nations Global Compact, kijk je bij de down­loads.

 

Naar de verkla­ringen en rapporten

van de

Warm hart voor Villa Pardoes

Villa Pardoes bezorgt gezinnen met een ernstig ziek kind een onver­ge­te­lijke vakantie. Samen een onbe­zorgde week in een fijne vakan­tie­wo­ning. We dragen we dit initi­a­tief een warm hart toe via 'helpende handjes' en spon­so­ring. 
villa pardoes sponsoring

Wat we in een jaar doen
lees je in het jaar­ver­slag

Het inter­ac­tieve jaar­rap­port van de Hager Group

Het jaar­ver­slag van de Hager Group is beschik­baar voor iedereen. Je vindt het 'annual report' als digi­taal inter­ac­tief docu­ment op de website van de Hager Group. 


Heb je een vraag?

We helpen je graag. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen in het menu Support voor prak­ti­sche tips en hulp.

Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project