Voor het zware werk: Unimes

Boeg­beeld van veilig­heid t/​m 6300 A

Zware taken en processen vragen veel van ener­gie­ver­de­lers. Dat legt de lat hoog als het aankomt op veilig­heid en betrouw­baar­heid. Ons ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem Unimes is een echte kracht­patser en voelt zich thuis in elk modern commer­cieel of indu­strieel gebouw.

 

unimes energiedistributie verdeler

Grote projecten vragen om
de Unimes-verdeler

Ener­gie­dis­tri­butie tot en met 6300 A voor utili­teits­bouw

De Unimes is ontwik­keld voor het zware werk. Tot en met 6300 A levert deze ener­gie­ver­deler betrouw­bare en veilige pres­ta­ties. Werk je aan een project voor commer­ciële of indu­striële gebouwen, of ben je betrokken bij grote infra­struc­tuur­pro­jecten als tunnels en bruggen? Dan vormt dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem een robuuste basis.


Unimes is gemaakt van materialen van hoog­waar­dige en stevige kwali­teit, maar is daar­naast ook flexibel. Dankzij de 17 gestan­daar­di­seerde systeem­velden kunnen we alle uitvoe­rings­va­ri­anten van scha­kel­op­los­singen en bevei­li­gings­op­los­singen ontwerpen en bouwen. De tech­nisch speci­a­listen van onze paneel­bouw­part­ners en ook onze eigen experts zijn hier­voor speci­fiek getraind. Zo ben je altijd zeker van een veilig systeem waar tot in de kleinste details over is nage­dacht. Zo zorgen onze professionals onder meer voor een hoge kort­sluit­vast­heid en maxi­male beschik­baar­heid van het systeem.


Andere voor­delen? De modu­laire opbouw van het systeem zorgt voor eenvoudig en veilig trans­port, installatie, inbe­drijfs­stel­ling en onder­houd. Groeit een bedrijf, komt er nieuwe tech­no­logie beschik­baar of veran­deren de eisen van een gebouw? Dan is het systeem makkelijk uit te breiden of aan te passen. Unimes is zo veel­zijdig dat het alles biedt wat jouw klant nodig heeft. Ook in de toekomst. 


Robuust en veilig: Unimes 

Alle voor­delen van deze kracht­patser in ener­gie­dis­tri­butie

Geop­ti­ma­li­seerde assemblage

  • tot 90% sneller assem­bleren
  • met de gepa­ten­teerde FSTK-rail­dra­gers voor snel­lere installatie

Schaal­baar en modulair

  • samen­stel­ling naar veilig­heids­eisen
  • vorm te geven naar inves­te­rings­budget 

Beproefd ontwerp

  • compleet beproefd volgens IEC 61439

  • uit te voeren in bouw­vormen 1 tot en met 4b

  • profes­si­o­nele Hagercad ontwerpsoft­ware

Flexibele oplossingen naar wens

  • meer ruimte voor componenten door de plek van het rail­sys­teem 
  • groot aantal confi­gu­ra­ties door 3 posi­ties voor het rail­sys­teem

Vlam­boog­be­vei­li­ging

Intel­li­gente ener­gie­ver­de­ling

  • ener­gie­mo­ni­to­ring en bestu­ring compleet naar wens geïn­te­greerd

Rail­ko­ker­sys­teem Unibar 

De perfecte match met hoofd­ver­deler Unimes  in grote projecten


Wij zijn er voor je
tijdens elke stap

De kracht van goede project­or­ga­ni­satie

Precies weten wat je mag verwachten als je een groot ener­gie­dis­tri­bu­tie­pro­ject met ons aangaat? Uiter­aard! Jouw vaste contact­per­soon kent de speci­fieke behoeftes in ons vakge­bied en kan je van goed advies voorzien. En daar­achter staat een compleet team professionals om te onder­steunen tijdens elke stap.

projectverloop

Ener­gie­ver­de­lers
op maat

Gebouwd door een compe­tente partner

Een univer­sele oplossing die toege­spitst is op jouw situ­atie, wensen en ener­gie­be­hoeften. Jouw project is bij de paneel­bou­wers in ons netwerk in goede handen. Van het bouwen van je systeem tot het in bedrijf stellen daarvan op locatie. 

paneelbouwpartner hager

Unimes
in de prak­tijk

Eén-tweetje voor­ziet distri­bu­tie­cen­trum Albert Heijn van energie

In Amsterdam werd een nieuw distri­bu­tie­cen­trum voor Albert Heijn geopend, gericht op de thuis­be­zor­ging van bood­schappen in de regio’s Amsterdam, Haarlem en de rest van Noord-Holland. Met 20.000 m² is het e-fulfil­ment­cen­trum met afstand het grootste van de super­markt­keten. Diverse onder­ver­de­lers - gebouwd door een van onze paneel­bouw­part­ners - en een Unimes-hoofd­ver­deler - gebouwd door ons Service & Compe­tence Center - verzorgen de energie. 

project ah buiten

Bekijk onze brochures voor utiliteitsoplossingen