Nieuwe laag­span­nings­in­stal­latie voor IJssel­land zieken­huis

Focus op kwali­teit, toegan­ke­lijk­heid en eenvoudig onder­houd

Het IJssel­land Zieken­huis in Capelle aan den IJssel heeft onlangs een nieuwe laag­span­nings­in­stal­latie gekregen. Boven­dien is de opzet van de installatie tegen het licht gehouden, vereen­vou­digd en geop­ti­ma­li­seerd, met een focus op kwali­teit, toegan­ke­lijk­heid en eenvoudig onder­houd in de toekomst. 


"Geza­men­lijk hebben we gewerkt aan een plan voor onder­houd en vervan­ging, met als belang­rijkste uitgangs­punt mini­male over­last en onder­bre­king voor de zorg."
jan de boer ijsselland

Jan de Boer

Hoofd tech­ni­sche dienst IJssel­land Zieken­huisDrie nieuwe hoofd­ver­de­lers van ruim 7 meter lengte   
gefa­seerd geplaatst en aange­sloten

Feiten:

Plaats: Capelle aan den IJssel

Opdracht: Nieuwe laag­span­nings­in­stal­latie, waarbij stroom­on­der­bre­kingen onder alle omstan­dig­heden zo kort mogelijk gehouden worden, waarmee de bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit wordt geborgd. 


Project­part­ners:

IJssel­land Zieken­huis

CH Inspec­ties

Boulder Engi­nee­ring

Baars Elektro

Controlin

Croonwolter&dros

Konink­lijke Van Twist (nood­stroom­ag­ge­raat)


Logi­scher inde­ling en geop­ti­ma­li­seerde en geau­to­ma­ti­seerde sytemen

De Tech­ni­sche Dienst van het IJssel­land Zieken­huis is verant­woor­de­lijk voor de gebouw­ge­bonden instal­la­ties inclu­sief het MJOP, waarin stond dat de laag­span­nings­in­stal­latie uit 1991 vervangen moest worden. “In 2015 hebben Hager en Imtech al twee nieuwe sub-hoofd­ver­de­lers geplaatst, omdat de capa­ci­teit van de nood­stroom­in­stal­latie moest worden vergroot”, vertelt Jan de Boer, Hoofd Tech­ni­sche Dienst van het IJssel­land Zieken­huis. “Ook zijn toen enkele verdelers gele­verd voor nieuw­bouw­deel N, dat onderdak biedt aan maag-, darm- en lever­zorg, diverse kantoren, een restau­rant en een nieuwe huis­art­sen­post. Een tweede opdracht was om ook de rest van de installatie te vervangen, inclu­sief een uitbrei­ding uit 2004/2005.” In de voor­be­rei­dings­fase is nadruk­ke­lijk gekeken naar hoe inci­denten uit de afge­lopen 15 jaar onder­vangen konden worden, zoals over­ver­hit­ting van de hoofd­scha­ke­laar. “Ook was de oude installatie onover­zich­te­lijk opge­bouwd. In de nieuwe situ­atie is gekozen voor een logi­schere inde­ling en zijn systeem­delen geop­ti­ma­li­seerd en geau­to­ma­ti­seerd.”

Om deze werk­zaam­heden opnieuw aan Hager te gunnen, was volgens De Boer een logi­sche keuze. “Bijvoor­beeld Key Account­ma­nager Ed Kooi­j­mans heeft hier een belang­rijke rol in gespeeld. Hij stond altijd klaar voor vragen en zijn bereid­heid om te helpen, was groot.” Kooi­j­mans: “Voor deze ingrij­pende werk­zaam­heden had het IJssel­land Zieken­huis een engi­nee­rings­partij inge­scha­keld: Baars Elektro. Ik kwam al vroeg­tijdig in contact met direc­teur Jaap Baars en samen hebben we actief kennis en infor­matie uitge­wis­seld. Ook werd ik toege­voegd aan het bouw­team en mocht ik aanwezig zijn bij alle bouw­ver­ga­de­ringen, terwijl de keuze voor een fabri­kant op dat moment nog niet was gemaakt.” De Boer: “In het bouw­team hebben we geza­men­lijk een ‘elek­tro­tech­ni­sche hart­ope­ratie’ uitge­voerd, waarbij iedereen op het juiste moment zijn kennis en exper­tise inbracht. Ook Hager, dat tevens diverse product­voor­beelden liet zien. Geza­men­lijk hebben we gewerkt aan een plan voor onder­houd en vervan­ging, met als belang­rijkste uitgangs­punt mini­male over­last en onder­bre­king voor de zorg. In maart/april 2019 zijn de werk­zaam­heden opge­start.”

 

Dubbele bevei­li­ging

De opdracht voor Hager bestond uit een uitbrei­ding van de twee bestaande hoofd­ver­de­lers uit 2015, evenals de leve­ring en montage van een compleet nieuwe hoofd­ver­deler. “Ook hebben we rail­ko­ker­ver­bin­dingen gele­verd en aange­legd tussen de hoofd­ver­de­lers en nieuwe walaan­sluit­kast”, vertelt Kooi­j­mans. “Deze walaan­sluit­kast betreft eigen­lijk een dubbele bevei­li­ging.” De Boer: “Als zieken­huis zijn wij verplicht om binnen 15 seconden na stroom­uitval de stroom­voor­zie­ning van alle ‘kritieke instal­la­ties’ te herstellen. Hier­voor beschikken we over een nood­stroom­voor­zie­ning met twee gene­ra­toren, die tech­nisch kunnen falen. In dit geval is een alter­na­tieve oplossing nood­za­ke­lijk. Daarom hebben we een over­een­komst gesloten met Aggreko, die binnen vier uur een aggre­gaat kan leveren die de complete stroom­voor­zie­ning over­neemt.” Kooi­j­mans: “Dankzij speciale power­locks kan de mobiele aggre­gaat plug-and-play op de walaan­sluit­kast worden aange­sloten en direct opstarten. Hier­door wordt de stroom­on­der­bre­king onder alle omstan­dig­heden zo kort mogelijk gehouden.”

 

Inzicht in de actuele bedrijfs­si­tu­atie

Ook heeft Hager een SCADA-verdeler gele­verd en geïn­stal­leerd, waarin de bestu­rings­com­po­nenten zijn geïn­te­greerd. De SCADA-verdeler is direct naast de toegangs­deur gepo­si­ti­o­neerd en beschikt over een groot scherm waarop (tech­nisch) mede­wer­kers eenvoudig de actuele bedrijfs­si­tu­atie kunnen aflezen. Hier­door kan direct worden inge­grepen bij cala­mi­teiten. Alle panelen zijn gebouwd bij Hager in Coevorden. Ook dit project­team, onder leiding van een project­leider van Hager, heeft al in vroeg stadium zijn kennis en kunde inge­bracht. “Omdat één van de bestaande verdelers uit 2015 tegen een kolom was geplaatst, leek uitbrei­ding aan deze kant niet mogelijk”, vertelt onze project­leider. “Om dit te onder­vangen, hebben we de verdeler 15 centi­meter naar voren geschoven. Een zeer uitda­gende klus, want deze verdeler weegt zo’n 1.500 kilo!” Voor de uitbrei­dings­ver­deler was Hager gebonden aan bepaalde afme­tingen, wat tevens gold voor één van de nieuwe hoofd­ver­de­lers. “In totaal hebben we drie nieuwe verdelers van ruim 7 meter lengte gele­verd, die gefa­seerd zijn geplaatst en aange­sloten. Immers kun je in een draaiend zieken­huis niet zomaar de stroom­voor­zie­ning uitscha­kelen. De meeste werk­zaam­heden zijn uitge­voerd in de avonden en week­enden. Dit geldt tevens voor de inbe­drijf­stel­lings­tests, die in oktober zijn uitge­voerd en succesvol zijn afge­rond.” De Boer: “In de nazorg worden nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet en wordt een onder­houds­pro­gramma gemaakt, waarmee het onder­houd van de laag­span­nings­in­stal­latie voor de komende jaren wordt geborgd.”

Lees meerInklappen

Meer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?


Down­load

  • Artikel Installatie & Bouw nr. 5 2020 IJsselland ziekenhuis

    pdf240,68 KB

In deze zorg­in­stel­lingen zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht

project ijsselland onderhoud

Onder­houd aan installatie IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

project saxenburgh

PLC-bestu­ring bij Saxen­bugh Medisch Centrum