Peri­o­diek onder­houd aan verdeel­sys­teem essentieel

Grote beurt voor ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem IJssel­land zieken­huis

We ontwerpen, produ­ceren en instal­leren niet alleen oplossingen in ener­gie­dis­tri­butie, bij een goede service hoort ook onder­houd. Zo kunnen we een opti­male pres­tatie van onze verdeel­sys­temen garan­deren. Peri­o­diek onder­houd aan speci­a­lis­ti­sche producten, zoals een vermo­gens­au­to­maat helpt storingen en down­time te voor­komen.

Verdeleronderhoud-energiedistributiesysteem

"Om te zorgen dat de pres­ta­ties van het systeem constant  blijven, is peri­o­diek onder­houd belang­rijk."
martwin de man hager

Martwin de Man

Servi­cema­nager Hager


Ontdek hoe het verde­leron­der­houd verliep bij het
IJssel­land


Het onder­houd van de verdelers van 
het IJssel­land in cijfers

Feiten:

Plaats: Capelle aan den IJssel

Opdracht: Onder­houd aan vermo­gens­au­to­maten van het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem 


In samen­wer­king met:

Tech­ni­sche Dienst IJssel­land Zieken­huis

CH Inspec­tiesWaarom is peri­o­diek onder­houd voor verdelers belang­rijk?

Om opti­maal te werken, heeft elk product onder­houd nodig. Ook onze ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen. Ener­gie­ver­deel­sys­temen worden bloot­ge­steld aan mecha­ni­sche en elektrische krachten, maar ook aan vervui­ling en tempe­ra­tuur­ver­schillen. De Air Circuit Brea­kers zijn kritieke onder­delen van onze instal­la­ties. Voor een betrouw­bare werking is peri­o­diek onder­houd aan die componenten extra belang­rijk. Op een rustig moment in het IJssel­land Zieken­huis in Capelle aan den IJssel pleegden onze service-experts, samen met de tech­ni­sche dienst van het zieken­huis en CH Inspec­ties, onder­houd aan het systeem.

Onder­houd met weinig impact op dage­lijkse operatie
Service-onder­houd zonder al te veel over­last voor de dage­lijkse operatie van het zieken­huis. Dat was het doel van het peri­o­diek verde­leron­der­houd in het IJssel­land zieken­huis. Om die reden kozen we voor een onder­houds­mo­ment in de herfst als de ener­gie­vraag van het zieken­huis lager ligt én voor een moment in het weekend. Omdat het een speci­a­lis­ti­sche installatie betreft, kwamen onze collega’s van het Hager Service & Compe­tence Center naar de locatie. Samen met de tech­ni­sche dienst van het zieken­huis en CH inspec­ties werd over­ge­scha­keld op nood­stroom. Vervol­gens werd de auto­maat uitge­reden, nage­keken, de blus­ka­mers schoon­ge­maakt en het veren­pakket voorzien van nieuw smeervet. Ook werd de installatie elektrisch uitge­lezen. Vanzelf­spre­kend vergt het behoor­lijk wat voor­be­rei­ding om alles soepel te laten verlopen, maar dankzij goede plan­ning was deze klus binnen een dag voltooid.

Lees meerInklappen
project ijsselland onderhoud


Meer weten over ons servi­ce­aanbod?


We zorgen voor service en onder­houd
in deze projecten

Van infrastructuur tot musea en van indus­tiële gebouwen tot woningen

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

project noordzuidlijn

Ener­gie­ver­de­ling en KNX-auto­ma­ti­se­ring voor de Noord­zuid­lijn in Amsterdam

project pv park

Uitbrei­ding met meting in het ener­gierek voor PV-park Lelystad