Periodiek onderhoud aan verdeelsysteem essentieel

Grote beurt voor energiedistributiesysteem IJsselland ziekenhuis

We ontwerpen, produceren en installeren niet alleen oplossingen in energiedistributie, bij een goede service hoort ook onderhoud. Zo kunnen we een optimale prestatie van onze verdeelsystemen garanderen. Periodiek onderhoud aan specialistische producten, zoals een vermogensautomaat helpt storingen en downtime te voorkomen.

Verdeleronderhoud-energiedistributiesysteem

"Om te zorgen dat de prestaties van het systeem constant  blijven, is periodiek onderhoud belangrijk."
martwin de man hager

Martwin de Man

Servicemanager Hager


Ontdek hoe het verdeleronderhoud verliep bij het
IJsselland


Het onderhoud van de verdelers van 
het IJsselland in cijfers

Feiten:

Plaats: Capelle aan den IJssel

Opdracht: Onderhoud aan vermogensautomaten van het energiedistributiesysteem 


In samenwerking met:

Technische Dienst IJsselland Ziekenhuis

CH InspectiesWaarom is peri­o­diek onder­houd voor verdelers belangrijk?

Om opti­maal te werken, heeft elk product onder­houd nodig. Ook onze ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen. Ener­gie­ver­deel­sys­temen worden bloot­ge­steld aan mecha­ni­sche en elektrische krachten, maar ook aan vervui­ling en tempe­ra­tuur­ver­schillen. De Air Circuit Brea­kers zijn kritieke onder­delen van onze instal­la­ties. Voor een betrouw­bare werking is peri­o­diek onder­houd aan die compo­nenten extra belang­rijk. Op een rustig moment in het IJssel­land Zieken­huis in Capelle aan den IJssel pleegden onze service-experts, samen met de tech­ni­sche dienst van het zieken­huis en CH Inspec­ties, onder­houd aan het systeem.

Onderhoud met weinig impact op dagelijkse operatie
Service-onder­houd zonder al te veel over­last voor de dage­lijkse operatie van het zieken­huis. Dat was het doel van het peri­o­diek verde­leron­der­houd in het IJssel­land zieken­huis. Om die reden kozen we voor een onder­houds­mo­ment in de herfst als de ener­gie­vraag van het zieken­huis lager ligt én voor een moment in het weekend. Omdat het een speci­a­lis­ti­sche installatie betreft, kwamen onze colle­ga’s van het Hager Service & Compe­tence Center naar de locatie. Samen met de tech­ni­sche dienst van het zieken­huis en CH inspec­ties werd over­ge­scha­keld op nood­stroom. Vervol­gens werd de auto­maat uitge­reden, nage­keken, de blus­ka­mers schoon­ge­maakt en het veren­pakket voorzien van nieuw smeervet. Ook werd de installatie elek­trisch uitge­lezen. Vanzelf­spre­kend vergt het behoor­lijk wat voor­be­rei­ding om alles soepel te laten verlopen, maar dankzij goede plan­ning was deze klus binnen een dag voltooid.

Lees meerInklappen
project ijsselland onderhoud


Meer weten over ons serviceaanbod?


We zorgen voor service en onderhoud
in deze projecten

Van infrastructuur tot musea en van industiële gebouwen tot woningen

Al tien­tal­len ja­ren le­ve­ren we onze bij­dra­ge aan uit­da­gen­de pro­jec­ten door heel Ne­der­land. Een aan­tal bij­zon­de­re ca­ses lich­ten we graag voor je uit.

project tivoli vredenburg

TivoliVredenburg Utrecht

project noordzuidlijn

Energieverdeling en KNX-automatisering voor de Noordzuidlijn in Amsterdam

project pv park

Uitbreiding met meting in het energierek voor PV-park Lelystad