Jouw project in goede handen

Onze project­spe­ci­a­listen nemen je zorgen uit handen

Verdeel­sys­temen zijn het hart van je elektrische infrastructuur. Zeker bij grotere tech­nisch complexe projecten wil je een ervaren partner naast je hebben staan die advi­seert, bege­leidt en helpt in elke fase van je project. Daar zit precies de kracht van onze projec­ten­or­ga­ni­satie.

knx gebouwautomatisering

Ons Service & Compe­tence Center regelt het voor je

Succes in projecten maken we samen

00:23


Schrijf je in voor ons project­nieuws

Blijf per e-mail op de hoogte

Vul hier je e-mail­adres in en ontvang (eens per kwar­taal) rele­vant project­nieuws per e-mail.


Dit is wat we kunnen

De elektrische infrastructuur in jouw project wordt door ons gere­geld

De ener­gie­voor­zie­ning, ener­giema­na­ge­ment, de kabel­in­fra­struc­tuur en de bedie­nings­punten voor de gebruiker: wij verzorgen het complete traject. 
energieverdeler-koperrails

Ener­gie­dis­tri­butie

Verdeel­sys­temen t/m 6300 A in bouw­vorm 1 t/m 4b bouwen we in eigen huis of via gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouw­part­ners. Vertrouw op onze exper­tise.

Railkoker

We hebben ruime erva­ring in rail­ko­ker­sys­temen. Flexibele, veilige, snelle, kosten- en ruim­te­be­spa­rende ener­gie­ver­de­ling. We advi­seren je graag.

Ener­giema­na­ge­ment

Ener­gie­stromen moni­toren, beheren, contro­leren en energie opslaan; we denken graag met je mee over jouw ener­giema­na­ge­ment­vraag­stuk.
hager-product: vloerinstallatie potten

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data naar de juiste plekken gebracht: wij tonen je graag de moge­lijk­heden van een vloer-, plafond-, wand- of ruimte-installatie.
project antje van de statie

Schakelmateriaal

Van diverse keuzes in stan­daard, tot luxe materialen of zelfs maat­werk: met de berker-designs schakelmateriaal geef je jouw project meer­waarde.
projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

In een modern gebouw zal gebouw­au­to­ma­ti­se­ring niet ontbreken. Met onze oplossingen voor visualisatie en bedie­ning vul je de klant­vraag in.
projectoplossingen ral kleuren

Specials

Heb je een bijzon­dere opgave, waar je met een stan­daard­pro­duct niet uit de voeten kunt? Leg je vraag voor en wij pakken hem op.

energieverdeler-koperrails

Hager utiliteitsoplossingenZo gaan we te werk

Dit is wat we voor je kunnen doen

Van aanvraag tot en met uitvoe­ring en nazorg bieden de speci­a­listen van het Hager Service & Compe­tence Center duide­lijk­heid en zeker­heid. Steeds op zoek naar de juiste oplossing, eerlijk advies, heldere commu­ni­catie, brede en diep­gaande kennis, een pro-actieve houding en altijd bereik­baar of fysiek aanwezig op het project. 

projectoplossingen utiliteit amenwerking

Advies en budget

We gaan vroeg met elkaar in gesprek om de beste oplossing te vinden. Snel antwoord op je eerste vragen is onze prio­ri­teit en zo komen we tot een voor­lopig ontwerp. Grotere en complexe vraag­stukken bespreken we met al onze tech­nisch speci­a­listen en sales engi­neers, zodat we opti­maal gebruik maken van elkaars kennis.

projectoplossingen voor paneelbouwers

Ontwerp en assemblage

Door kort schakelen met onze sales engi­neers en project­lei­ders komen we snel tot het func­ti­o­neel ontwerp. Via onze eigen werk­plaats of betrouw­bare paneel­bouw­part­ners gaat het systeem in productie. We hebben alles in eigen hand wat veel zeker­heid biedt op het gebied van plan­ning, snel­heid en flexi­bi­li­teit.

project icc rotterdam

Inhuizen en inbe­drijf­stel­ling

Een verdeler inhuizen is speci­a­lis­tisch werk, waar­voor onze project­leider samen­werkt met vertrouwde partners. Na het maken van de mecha­ni­sche en elektrische verbin­dingen, de inbe­drijf­stel­ling en de Site Accep­tance Test is je systeem gebruiks­klaar. Na ople­ve­ring blijven we in beeld voor servi­ce­vragen.

van de

Meer weten over onze
project­or­ga­ni­satie?

In goede handen, van A tot Z

Wil je tot in detail weten wat je mag verwachten als je een project met ons aangaat? We vertellen er alles over. Vertrouw op onze exper­tise en wees verze­kerd van onze support. 

draadloos koppelen

Dit hebben we gere­a­li­seerd 

Successen samen met onze partners

Lees meer over de projecten die we samen met onze advies-, paneel­bouw- en instal­la­tie­part­ners gere­a­li­seerd hebben. Alle refe­ren­ties vind je hier. 

Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre

Hoofd­ver­deler
project boskalis railkoker

Boskalis Papen­drecht

Railkoker
unimes energieverdeler hager

Commu­ni­catie museum Den Haag

Hoofd­ver­deler
project ijsselland onderhoud

IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

Onder­houd ACB's
project aka

Fries­land­Cam­pina Gerkes­klooster

Hoofd­ver­deler in trafo­sta­tion
project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum Utrecht

Elektrische infrastructuur

Zeker met Hager

Samen­werken, samen mooie resul­taten behalen

Heb je een vraag of wil je advies? Bel of mail ons. Eén van onze collega's helpt je graag verder. Voor een persoon­lijke afspraak staan onze account­ma­na­gers voor je klaar.