Vlamboog­veilige hoofdverdeel­systemen

Veiligheid voor personen en systemen

Vlambogen zijn gevreesde verschijnselen in de elektrotechniek: Ze kunnen de bedrijfsvoering van aangesloten apparaten beperken of zelfs onmogelijk maken waardoor hoge gevolgschade ontstaat. Bij mensen kunnen zware brandwonden, zicht- en gehooraantasting en verwondingen door rondvliegende delen veroorzaakt worden. Onze actieve vlamboogbeveiliging biedt uitkomst. 

hager kennisartikel vlamboogdetectie gevaar

Zo werkt actieve vlamboogbeveiliging in Unimes-verdelers

Bij een vlam­boog vormt zich tussen twee actieve gelei­ders of een actieve geleider en een passieve geleider een elek­trisch gelei­dend plasma waarvan de tempe­ra­tuur tot wel 20.000 °C kan oplopen. Door de hoge tempe­ra­tuur ontstaat een explosie-achtige druk­ver­ho­ging van onge­veer 2 bar. Dit is te verge­lijken met het ontploffen van een explo­sief. Als deze vlam­boog door een storing onge­con­tro­leerd optreedt kan de schade aanzien­lijk zijn.


Een actief vlam­boog­be­vei­li­gings­sys­teem grijpt actief in bij het ontstaan van een vlam­boog en blust deze binnen enkele milli­se­conden. Op deze wijze worden de gevolgen van een vlam­boog sterk gere­du­ceerd of zelfs geheel vermeden. We zetten hier­voor een door­dacht en uitge­ba­lan­ceerd systeem van elektrische en elek­tro­ni­sche compo­nenten in. 

  • Licht­sen­soren (1) vangen de licht­boog op en leiden een signaal naar het signa­le­rings­ap­pa­raat (2).

  • Speciaal gecon­stru­eerde veilig­heids­trans­for­ma­toren (3) herkennen de zeer snelle stij­ging van een kort­sluit­stroom.

  • Als beide signalen binnen­komen in het signa­le­rings­ap­pa­raat wordt een kort­sluitin­rich­ting (4) geac­ti­veerd.

  • Deze veroor­zaakt een botte sluiting tussen de 3-fasen vlakbij de inko­mende voedings­au­to­maat (ACB) waar­door de vlam­boog binnen 3 milli­se­conden van zijn energie wordt beroofd en uitblust.

  • Na 30 tot 50 milli­se­conden wordt het systeem door het aanspreken van de ACB (5) afge­scha­keld en span­nings­vrij gemaakt.

  • Schade aan de verdeel­in­rich­ting door de vlam­boog wordt op deze wijze voor­komen en personen worden ook bij geopende deuren beschermd.

  • Ons intel­li­gente systeem detec­teert ook de plaats (6) van de vlam­boog waar­door de oorzaak snel kan worden gevonden.

  • Door de combi­natie van licht- en stroom­sen­soren wordt het risico op een fout­scha­ke­ling tot een abso­luut minimum beperkt.

Voor de gecer­ti­fi­ceerde Unimes-verdeler werd de sensor­tech­niek op alle typen velden beproefd. Zo kan ook bij hogere bouw­vormen, een norm­con­form en veilig func­ti­o­neren gega­ran­deerd worden.

hager kennisartikel vlamboogdetectie schematisch overzicht

Een investering die zich loont

Bij ver­deel­in­rich­tin­gen die een hoge be­schik­baar­heids­graad moe­ten heb­ben is het nut en ren­de­ment van een ac­tief vlam­boog­be­vei­li­gings­sys­teem een­vou­dig te cal­cu­le­ren. Dat kan via een ri­si­co-ana­ly­se of door re­ke­ning te hou­den met de re­duc­tie van de zo­ge­he­ten MTTR (Mean Time To Re­pair) op de vol­le­di­ge in­stal­la­tie. Om­dat in het ge­val van een fout geen gro­te scha­de aan de ver­de­ler ont­staat, kan deze snel weer in be­drijf ge­no­men wor­den en ver­min­dert de tijds­duur van de on­der­bre­king.

 

Bij scha­kel- en ver­deel­in­rich­tin­gen, zon­der deze be­vei­li­ging, die­nen mee­st­al com­ple­te func­ti­o­ne­le een­he­den, vel­den of zelfs de ge­he­le ver­de­ler ver­van­gen te wor­den. Als laat­ste kan ook de ho­ge­re per­soons­vei­lig­heid een fi­nan­ciële waar­de toe­ge­we­zen krij­gen. On­der­ne­mers die be­drijfs­ze­ker­heid wil­len, in­stal­le­ren vlam­boog­be­vei­li­ging.


Meer we­ten over onze op­los­sin­gen voor ener­giedistributie?