Toekomst­be­sten­dige Brede School dankzij KNX

Intel­li­gentie inte­greren in verdeel­in­stal­latie

Een gebouw dat multi­func­ti­o­neel en toekomst­be­stendig is. En dat boven­dien acht verschil­lende gebrui­kers met elk hun eigen eisen en ritmes kan huis­vesten. Daar moet intel­li­gentie in. De Brede School in Zalt­bommel werd met KNX klaar­ge­stoomd voor de toekomst. Naast een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem leverden we met onze partners een knx-domo­ti­ca­sys­teem dat via centrale software kan worden aange­stuurd.

Toekomstbestendige-school-knx


De feiten achter onze bijdrage
aan de Brede School

Onze producten:

KNX-auto­ma­ti­se­ring

Visu­a­li­sa­tie­soft­ware Domovea

Verdeel­sys­teem met geïn­te­greerde knx-componenten


Een samen­wer­king met:

Woning­cor­po­ratie Woon­linie

Bouw­be­drijf Hendrik Coppel­mans

Van Gammeren

D2Dom­o­tica

Paneel­bouw­partner Thijssen Oomen


Domotica als ideale partner voor toekomst­ge­richt bouwen

Twee basis­scholen, een kinder­op­vang, buiten­schoolse opvang, peuter­speel­zaal, speciale zorg, gymzaal en wijk-ontmoe­tings­cen­trum. Dat zijn nogal wat uiteen­lo­pende func­ties die in een gebouw vere­nigd moeten worden. Domotica is dan een ideale uitkomst. Instal­la­tie­be­drijf Van Gammeren advi­seerde toekomst­ge­richte gebouw­ad­vi­se­ring. Samen met onze domoticapartner D2Dom­o­tica werden 22 zones gecre­ëerd, met 200 componenten. Alle­maal aange­sloten op het bussys­teem. Ook de bijbe­ho­rende verdeel­in­stal­latie - met geïn­te­greerde KNX-componenten – leverden we.

 

Toekomst­be­sten­dige school dankzij knx-auto­ma­ti­se­ring

Samen kozen we voor KNX-auto­ma­ti­se­ring. De verlich­ting, zonwe­ring, alarm­in­stal­latie en buiten­ver­lich­ting zijn via KNX aan elkaar gekop­peld. Dankzij het geïn­stal­leerde weer­sta­tion ‘weten’ de zonwe­ring en de dakramen auto­ma­tisch of het regent of hard waait of juist de zon schijnt. Via ons Domovea-systeem kan alles ook op een centraal touchs­creen in de tech­ni­sche ruimte bediend worden. En mochten er extra systemen bijkomen? Zoals het warm­te­pomp­sys­teem van de Brede School? Dan is dat zo geïn­stal­leerd.

 

Lees meerInklappen
project bredeschool binnen

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten zit gebouw­au­to­ma­ti­se­ring van Hager

Van villa's tot scho­len­ge­meen­schappen: onze oplossingen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitda­gende projecten graag voor je uit. 

project villabennekom buiten

Villa Bennekom

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

hager referentie brede school

Bravis Moeder&Kind Centrum