Toekomst­bestendige Brede School dankzij KNX

Intel­li­gentie inte­greren in verdeel­in­stal­latie

Een gebouw dat multi­func­ti­o­neel en toekomst­be­stendig is. En dat boven­dien acht verschil­lende gebrui­kers met elk hun eigen eisen en ritmes kan huis­vesten. Daar moet intel­li­gentie in. De Brede School in Zalt­bommel werd met KNX klaar­ge­stoomd voor de toekomst. Naast een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem leverden we met onze part­ners een knx-domo­ti­ca­sys­teem dat via centrale software kan worden aange­stuurd.

Toekomstbestendige-school-knx


De feiten achter onze bijdrage
aan de Brede School

Onze pro­duc­ten:

KNX-au­to­ma­ti­se­ring

Vi­su­a­li­sa­tie­soft­wa­re Dom­ovea

Ver­deel­sys­teem met ge­ïn­te­greer­de knx-com­po­nen­ten


Een samenwerking met:

Woningcorporatie Woonlinie

Bouwbedrijf Hendrik Coppelmans

Van Gammeren

D2Domotica

Paneelbouwpartner Thijssen Oomen


Domotica als ideale partner voor toekomstgericht bouwen

Twee basis­scholen, een kinder­op­vang, buiten­schoolse opvang, peuter­speel­zaal, speciale zorg, gymzaal en wijk-ontmoe­tings­cen­trum. Dat zijn nogal wat uiteen­lo­pende func­ties die in een gebouw vere­nigd moeten worden. Domotica is dan een ideale uitkomst. Instal­la­tie­be­drijf Van Gammeren advi­seerde toekomst­ge­richte gebouw­ad­vi­se­ring. Samen met onze domoticapartner D2Dom­o­tica werden 22 zones gecre­ëerd, met 200 compo­nenten. Alle­maal aange­sloten op het bussys­teem. Ook de bijbe­ho­rende verdeel­in­stal­latie - met geïn­te­greerde KNX-compo­nenten – leverden we.

 

Toekomstbestendige school dankzij knx-automatisering

Samen kozen we voor KNX-auto­ma­ti­se­ring. De verlich­ting, zonwe­ring, alarm­in­stal­latie en buiten­ver­lich­ting zijn via KNX aan elkaar gekop­peld. Dankzij het geïn­stal­leerde weer­sta­tion ‘weten’ de zonwe­ring en de dakramen auto­ma­tisch of het regent of hard waait of juist de zon schijnt. Via ons Domovea-systeem kan alles ook op een centraal touchs­creen in de tech­ni­sche ruimte bediend worden. En mochten er extra systemen bijkomen? Zoals het warm­te­pomp­sys­teem van de Brede School? Dan is dat zo geïn­stal­leerd.

 

Lees meerInklappen
project bredeschool binnen

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze pro­jec­ten zit ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring van Hager

Van villa's tot scholengemeenschappen: onze oplossingen voor gebouwautomatisering voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitdagende projecten graag voor je uit. 

project villabennekom buiten

Villa Bennekom

project tivoli vredenburg

TivoliVredenburg Utrecht

hager referentie brede school

Bravis Moeder&Kind Centrum