Blog: zo voldoet je nul-op-de-meter-woning aan de BENG-norm

Nul op de meter door systeemintegratie

Een nul-op-de-meter-woning? In de prak­tijk staat die ener­gie­re­ke­ning niet altijd op nul. De nieuwe BENG-eisen hebben als uitgangs­punt dat je bij ople­ve­ring een extreem ener­gie­zuinig huis betrekt, maar die installatie van je nieuw­bouw­wo­ning doet niet wat het belooft. Gelukkig is daar wat aan te doen. Het antwoord? Systeem­in­te­gratie.

beng-systeemintegratie

"Wan­neer je nieu­we wo­ning wordt op­ge­le­verd, ver­wacht je een be­hoor­lijk duur­zaam huis. In de mees­te ge­val­len valt die ener­gie­zui­nig­heid in de prak­tijk wat te­gen."
werner roovers

Wer­ner Roovers

Sales Engineer Hager en domotica-expert


Hoe pro­fi­teer je van 
een écht duur­zaam huis?

Slimme integratie geeft inzicht en grip op je energieverbruik

E- en W-instal­la­ties van nieuw­bouw­wo­ningen worden steeds inge­wik­kelder en slimmer. Ben je geen inge­nieur? Dan is het lastig om de data van die systemen te inter­pre­teren en om daar actie op te onder­nemen. Hoe je als leek wel inzicht krijgt in de data die jouw huis produ­ceert? Door je duur­zame instal­la­ties te inte­greren en vervol­gens de gege­vens te visu­a­li­seren in een helder inter­face. Bijbe­ho­rende visu­a­li­sa­tie­soft­ware presen­teert alle data in begrij­pe­lijke taal op het scherm van je iPad of tele­foon. Zo weet je precies hoe je woning pres­teert en wat je kunt doen om je ener­gie­re­ke­ning nog lager te krijgen.

 

Helemaal energieneutraal? Dat wordt lastig

Het BENG-certi­fi­caat - de nieuwe lande­lijke duur­zaam­heids­norm voor nieuw­bouw­huizen - zou op papier jouw woning zo goed als ener­gie­neu­traal moeten maken. Voor­heen hadden we te maken met de EPC, ofwel 'ener­gie­pres­ta­tie­co­ëf­fi­ci­ënt' die sinds 2015 op 0,4 stond. Dit is voor huizen die vanaf 2021 gebouwd worden volgens de BENG-normen verlaagd naar 0,2.

 

Wanneer je nieuwe woning wordt opge­le­verd, verwacht je dus een behoor­lijk duur­zaam huis. In de prak­tijk valt dit vaak tegen. De oorzaak? De steeds complexere E- en W-instal­la­ties en de toename van smart home-appa­raten in woningen. En je hebt ook nog eens te maken met vari­a­belen waar je geen invloed op hebt. Van lucht­voch­tig­heid en buiten­tem­pe­ra­tuur, tot het gebruik van ramen en deuren of bijvoor­beeld het aansluiten van een slimme wasdroger op je installatie.

 

Hoe je toch voldoet aan de BENG-norm na oplevering?

Ben je geen installateur, dan is het erg lastig om in de prak­tijk te voldoen aan die wette­lijke duur­zaam­heids­norm. Dat wil je natuur­lijk wél. Vanuit mili­eu­tech­nisch en uiter­aard ook vanuit econo­misch oogpunt. Naast een hoop bouw­tech­ni­sche zaken waar een aannemer voor zorgt tijdens de constructie van je woning, zijn er ook dingen die je zelf kunt doen om die ener­gie­re­ke­ning op nul te krijgen. De eerste stap? Systeem­in­te­gratie van je E- en W-installatie. Op die manier breng je alle data die jouw slimme systemen gene­reren samen in een begrij­pe­lijk over­zicht. En, op die manier hoef je niet zelf aan de slag met 50 vari­a­belen en bere­ke­ningen om te ontdekken hoe je ener­gie­nota lager kan.

 

Efficiënt en in begrijpelijke taal

Effi­ciënt ener­giema­na­ge­ment begint met een smart home-systeem dat alle data visu­a­li­seert en presen­teert op je eigen devices. Een KNX-oplossing - waar ik zelf mee werk - heeft als bijko­mend voor­deel dat het werkt met een open protocol waar­door appa­raten van meer dan 400 fabri­kanten erop aan te sluiten zijn. Een KNX-systeem meet en moni­tort jouw ener­gie­ver­bruik, waar­door je zelf kunt zien of je installatie naar behoren werkt. Boven­dien kun je op een intel­li­gente smart home-oplossing al je slimme gadgets zoals Alexa of Google Home aansluiten. Dat maakt je huis niet alleen duur­zaam, maar ook comfor­tabel. Kortom: een KNX-systeem vergroot de kans dat je installatie 100% doet wat hij moet doen. Laat die ener­gie­re­ke­ning maar komen!

 

Dit blog en anders blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het platform voor professionals met interesse in automatisering

 


Ontdek onze KNX visualiseringsoplossing Domovea

Meer over Domovea

Over
Wer­ner Roovers

Passie voor techniek

Als Sales Engineer vertaalt Werner Roovers wensen en eisen van klanten naar aantrekkelijke technische offertes waar ze bijna geen nee tegen kunnen zeggen. Van ziekenhuisprojecten tot retail, van utiliteitsbouw tot infra-projecten: als projectleider van de aanvraag haalt Werner alle informatie op die nodig om tot een slim aanbod te komen. Daarin selecteert en combineert hij de vakmensen, producten, techniek en tijdsplanning die het beste passen bij de klant.
Wat absoluut niet mag ontbreken in een succesvol project volgens Werner? Oog voor energiemanagement en energiemonitoring om een gebouw toekomstbestendig, efficiënt en duurzaam te laten functioneren. Wil je meer weten over dit onderwerp of over wat Werner doet?
werner roovers