Blog: zo voldoet je nul-op-de-meter-woning aan de BENG-norm

Nul op de meter door systeem­in­te­gratie

Een nul-op-de-meter-woning? In de prak­tijk staat die ener­gie­re­ke­ning niet altijd op nul. De nieuwe BENG-eisen hebben als uitgangs­punt dat je bij ople­ve­ring een extreem ener­gie­zuinig huis betrekt, maar die installatie van je nieuw­bouw­wo­ning doet niet wat het belooft. Gelukkig is daar wat aan te doen. Het antwoord? Systeem­in­te­gratie.

beng-systeemintegratie

"Wanneer je nieuwe woning wordt opge­le­verd, verwacht je een behoor­lijk duur­zaam huis. In de meeste gevallen valt die ener­gie­zui­nig­heid in de prak­tijk wat tegen."

Hoe profi­teer je van 
een écht duur­zaam huis?

Slimme inte­gratie geeft inzicht en grip op je ener­gie­ver­bruik

E- en W-instal­la­ties van nieuw­bouw­wo­ningen worden steeds inge­wik­kelder en slimmer. Ben je geen inge­nieur? Dan is het lastig om de data van die systemen te inter­pre­teren en om daar actie op te onder­nemen. Hoe je als leek wel inzicht krijgt in de data die jouw huis produ­ceert? Door je duur­zame instal­la­ties te inte­greren en vervol­gens de gege­vens te visu­a­li­seren in een helder inter­face. Bijbe­ho­rende visu­a­li­sa­tie­soft­ware presen­teert alle data in begrij­pe­lijke taal op het scherm van je iPad of tele­foon. Zo weet je precies hoe je woning pres­teert en wat je kunt doen om je ener­gie­re­ke­ning nog lager te krijgen.

 

Hele­maal ener­gie­neu­traal? Dat wordt lastig

Het BENG-certi­fi­caat - de nieuwe lande­lijke duur­zaam­heids­norm voor nieuw­bouw­huizen - zou op papier jouw woning zo goed als ener­gie­neu­traal moeten maken. Voor­heen hadden we te maken met de EPC, ofwel 'ener­gie­pres­ta­tie­co­ëf­fi­ciënt' die sinds 2015 op 0,4 stond. Dit is voor huizen die vanaf 2021 gebouwd worden volgens de BENG-normen verlaagd naar 0,2.

 

Wanneer je nieuwe woning wordt opge­le­verd, verwacht je dus een behoor­lijk duur­zaam huis. In de prak­tijk valt dit vaak tegen. De oorzaak? De steeds complexere E- en W-instal­la­ties en de toename van smart home-appa­raten in woningen. En je hebt ook nog eens te maken met vari­a­belen waar je geen invloed op hebt. Van lucht­voch­tig­heid en buiten­tem­pe­ra­tuur, tot het gebruik van ramen en deuren of bijvoor­beeld het aansluiten van een slimme wasdroger op je installatie.

 

Hoe je toch voldoet aan de BENG-norm na ople­ve­ring?

Ben je geen installateur, dan is het erg lastig om in de prak­tijk te voldoen aan die wette­lijke duur­zaam­heids­norm. Dat wil je natuur­lijk wél. Vanuit mili­eu­tech­nisch en uiter­aard ook vanuit econo­misch oogpunt. Naast een hoop bouw­tech­ni­sche zaken waar een aannemer voor zorgt tijdens de constructie van je woning, zijn er ook dingen die je zelf kunt doen om die ener­gie­re­ke­ning op nul te krijgen. De eerste stap? Systeem­in­te­gratie van je E- en W-installatie. Op die manier breng je alle data die jouw slimme systemen gene­reren samen in een begrij­pe­lijk over­zicht. En, op die manier hoef je niet zelf aan de slag met 50 vari­a­belen en bere­ke­ningen om te ontdekken hoe je ener­gie­nota lager kan.

 

Effi­ciënt en in begrij­pe­lijke taal

Effi­ciënt ener­giema­na­ge­ment begint met een smart home-systeem dat alle data visu­a­li­seert en presen­teert op je eigen devices. Een KNX-oplossing - waar ik zelf mee werk - heeft als bijko­mend voor­deel dat het werkt met een open protocol waar­door appa­raten van meer dan 400 fabri­kanten erop aan te sluiten zijn. Een KNX-systeem meet en moni­tort jouw ener­gie­ver­bruik, waar­door je zelf kunt zien of je installatie naar behoren werkt. Boven­dien kun je op een intel­li­gente smart home-oplossing al je slimme gadgets zoals Alexa of Google Home aansluiten. Dat maakt je huis niet alleen duur­zaam, maar ook comfor­tabel. Kortom: een KNX-systeem vergroot de kans dat je installatie 100% doet wat hij moet doen. Laat die ener­gie­re­ke­ning maar komen!

 

Dit blog en anders blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het plat­form voor professionals met inte­resse in auto­ma­ti­se­ring

 


Ontdek onze KNX visu­a­li­se­rings­op­los­sing Domovea


Geschreven door Werner Roovers

Dit blog is geschreven door Werner Roovers, tot september 2021 werk­zaam als Sales Engi­neer en domotica-specialist bij Hager.