Herstel­werk met uitda­gende plan­ning

Nieuw hoofd­ver­deel­sys­teem voor winkel­cen­trum

Na een grote brand in de parkeer­ga­rage van Winkelhof in Leider­dorp moesten de verlich­tings­in­stal­latie, de beka­be­lings­infra en de verdeel­in­rich­tingen van het winkel­cen­trum vervangen worden. Een klus die geklaard moest worden terwijl winkels, restau­rants en een bowling- en sport­cen­trum in bedrijf bleven. Met BAM Bouw & Tech­niek en kraan­be­drijf Neder­hoff voerden we het herstel­werk uit. Voor het project leverden we de hoofd­ver­deler, een KNX-systeem en de onder­ver­de­lers. 

project winkelhof binnen


Winkel­cen­trum Winkelhof
in feiten

Feiten:

Plaats: Leider­dorp

Hager-systemen: 2 hoofd­ver­deel­kasten van 1.600 Ampère en diverse onder­ver­de­lers


In samen­wer­king met:

Kraan­be­drijf Neder­hoff

BAM Bouw & Tech­niek - regio Zuid­west


E-installatie vervangen in een weekend

De eerste stap na de brand? Nood­voor­zie­ningen aanleggen, zodat het winkel­cen­trum kon blijven draaien. Vervol­gens stelde BAM een inte­graal plan op voor instal­la­tie­tech­nisch en bouw­kundig herstel. De agres­sieve stoffen die vrij­kwamen bij de brand hadden de koperen onder­delen in de scha­kel­kasten aange­tast. Gevaar­lijk, want dat kan leiden tot kort­slui­ting. Die verdelers werden daarom vervangen door twee hoofd­ver­deel­kasten van 1.600 Ampère, verschil­lende onder­ver­de­lers en de 10 kV midden­span­ning­scha­ke­laar. 

Een minu­ti­euze carbon-copy met de nieuwste instal­la­tie­tech­niek
Doordat de beka­be­ling van de hoofd­ver­de­lers via sparingen in een betonnen vloer liep, ontwierpen we een installatie die we als een carbon-copy in de bestaande situ­atie konden inpassen. Een lastige ontwerp­klus die we ter plaatse reali­seerden, omdat van de vorige installatie – aange­legd door een andere partij – de instal­la­tie­schema’s ontbraken. 

Ready to go dankzij de FAT-test op locatie
Ook de daad­wer­ke­lijke installatie vergde een inten­sieve plan­ning. Om de over­last voor het winkel­cen­trum te beperken, werd het nieuwe verdeel­sys­teem op de locatie van Hager in Coevorden uitvoerig getest middels een Factory Accep­tance Test. De installatie van de nieuwe verdeel­in­rich­ting vond uitein­de­lijk na sluiting van de winkels plaats. Op locatie assem­bleerden we de verschil­lende onder­delen van het nieuwe systeem, werd het nogmaals getest en sloten we de beka­be­ling weer aan. 

Herstel­werk­zaam­heden aan het hoofd­ver­deel­sys­teem met een extraatje
Door een strakke plan­ning en goede afstem­ming onder­ling verliep het proces voor­spoedig. Beide nieuwe hoofd­ver­de­lers maken gebruik van het KNX-bestu­rings­sys­teem. Een extra functionaliteit die we bij de herstel­werk­zaam­heden van het hoofd­ver­deel­sys­teem hebben meege­nomen in de plan­ning. Zo kan alle verlich­ting centraal bestuurd worden vanuit de bevei­li­gings­ruimte van Winkelhof. 

Lees meerInklappen
project winkelhof verdeler closeup

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Lees meer

  • Artikel Installatie & Bouw: Winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp

    pdf228,54 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag