Maak elektrische installaties van kwaliteit

Op tijd en bin­nen bud­get

Robuuste en aanpas­bare oplos­singen voor elektrische instal­la­ties. Voor elke woning en voor elk gebouw. Als installateur lever je die met ons op tijd en binnen budget. Van hoofd­ver­deler tot scha­ke­laars. Van kabel­ma­na­ge­ment tot een smart home-systeem. En van ener­giema­na­ge­ment tot maat­werk­op­los­singen.

installateur partner elektrisch

Bied vertrouwen en veilig­heid
met onze elektrische installaties

Hoog­waar­di­ge in­fra­struc­tuur­op­los­sin­gen voor elek­tri­sche in­stal­la­ties

Een goede repu­tatie is gebaat bij kwali­teit. Keer op keer. Zeker wanneer het gaat om elektrische instal­la­ties. Onge­acht of je nu werkt aan een woning­re­no­vatie, een omvang­rijk woning­bouw­pro­ject, een appar­te­men­ten­com­plex of een infra­struc­tuur aanlegt in een groot bedrijfs­pand. Met ons als partner lever je die bij elk project. En onder­tussen helpen we je projec­t­ri­si­co's te mini­ma­li­seren. Geen vertra­gingen, geen onge­wenste wijzi­gingen. Werk je samen met ons? Dan lever je niet alleen hoog­waar­dige instal­la­ties en elektrische oplos­singen, dan lever je vertrouwen en zeker­heid. 

 

One-stop-shop

Alles wat je nodig hebt voor je elek­tro­tech­ni­sche project vind je in ons brede assor­ti­ment veilige, onder­houds­arme en eenvoudig te instal­leren producten. Van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen tot 6300 A tot scha­kel­ma­te­riaal waaruit je kunt kiezen uit ruim 700 vari­a­ties in kleur, materiaal en design. Werk je aan een smart home? Ook dan zit je bij ons goed. Van KNX-auto­ma­ti­se­ring tot slim ener­giema­na­ge­ment en van laad­sta­tions voor elektrische voer­tuigen tot een in-house server die elk gebouw intel­li­gent maakt. Onze smart home-systemen staan garant voor kwali­teit, comfort en veilig­heid. 

 

Training en ondersteuning bij projecten

We leveren niet alleen producten van hoge kwali­teit, we bieden ook ondersteuning op het gebied van profes­si­o­nele groei. We helpen jou en je bedrijf door middel van trai­ning, advies, behulp­zame apps, software en andere tools. En heb je hulp nodig bij een project? We kunnen je in iedere fase bijstaan. Van budget­te­ring tot calcu­la­ties. Van installatie tot inbe­drijf­stel­ling. Van service en onder­houd. Kortom: we bege­leiden je bij elke stap. 


project bravis verlichting kamer

Laat je in­spi­re­ren door onze projectreferenties

Benieuwd wat we concreet voor je kunnen betekenen? Bekijk onze referentieprojecten om te ontdekken hoe we samenwerken.

project wilvo verdeler

Mooi resultaat door samenwerking met paneelbouwpartner

Van state-of-the-art energiedistributiesystemen voor grote ziekenhuizen tot volledig geautomatiseerde woningen. Bekijk de projectverhalen.

project prinses maxima centrum

Laat je inspireren door Prinses Máxima Centrum

De afdeling kinderoncologie van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voorzagen we samen met onze partners van state-of-the-art energiedistributie.


Met ons haal je het beste uit jezelf en je projecten

De mogelijkheden van ons partnerschap

De voor­de­len van ons part­ner­schap? Alle mo­ge­lijk­he­den om de meest veel­ei­sen­de en com­plexe uit­da­gin­gen op elek­tro­tech­nisch ge­bied op te los­sen voor je klan­ten. Wij on­der­steu­nen je bij elk pro­ject. Met onze hoog­waar­di­ge pro­duc­ten, door het bie­den van trai­ning of door het ge­ven van ad­vies.

 

Kennis, expertise en ervaring

Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en brengen diep­gaande exper­tise, kennis en erva­ring met ons mee. Zo kunnen we je helpen bij elk vraag­stuk. Onge­acht of dit voor woningbouw, appar­te­men­ten­com­plexen, commer­ciële gebouwen, zorg­in­stel­lingen, infra­struc­tuur of indu­striële bouw is. Met ons haal je het beste uit jezelf en uit je projecten. Het resul­taat? Een tevreden klant. En dat is waar we het alle­maal voor doen. 

 

utiliteit samenwerking

"Met onze elektrische infrastructuuroplossingen lever je hoogwaardige kwaliteit, op tijd en binnen budget. Iedere keer opnieuw."

Maak ge­bruik van onze
er­va­ring

Met ja­ren­lan­ge en uit­ge­brei­de er­va­ring in al­ler­lei soor­ten pro­jec­ten kun­nen we jou uit­ste­kend hel­pen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfortabel werken is, voorzien van alle benodigde aansluitingen.

Kantooroplossingen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en individueel design. 

Hoteloplossingen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de energievoorziening voor ziekenhuizen staat bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid voorop. 

Zorgoplossingen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, energiezuinig en economisch gunstig volgens de standaard van deze tijd. 

Retailoplossingen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjeshuis, villa of appartement: elke woning een comfortabele installatie.

Woonoplossingen


Kennis en
in­spi­ra­tie

Doe je voordeel met onze ervaring

Al jaren zijn we op een missie om persoon­lijk onze kennis te delen met onze klanten.
Zo willen we elkaar versterken. Dat doen we onder meer:

met een uitge­breid trai­nings­pro­gram­ma
- met onze events­ka­len­der Ha­ger Live
- door online kennisartikelen en expertblogs te bieden
- en met goede informatie over onze (nieu­we) pro­duc­ten

support man laptop

For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.