Maak elektrische instal­la­ties van kwali­teit

Op tijd en binnen budget

Robuuste en aanpas­bare oplossingen voor elektrische instal­la­ties. Voor elke woning en voor elk gebouw. Als installateur lever je die met ons op tijd en binnen budget. Van hoofd­ver­deler tot scha­ke­laars. Van kabel­ma­na­ge­ment tot een smart home-systeem. En van ener­giema­na­ge­ment tot maat­werk­op­los­singen.

installateur partner elektrisch

Bied vertrouwen en veilig­heid
met onze elektrische instal­la­ties

Hoog­waar­dige infra­struc­tuur­op­los­singen voor elektrische instal­la­ties

Een goede repu­tatie is gebaat bij kwali­teit. Keer op keer. Zeker wanneer het gaat om elektrische instal­la­ties. Onge­acht of je nu werkt aan een woning­re­no­vatie, een omvang­rijk woning­bouw­pro­ject, een appar­te­men­ten­com­plex of een infrastructuur aanlegt in een groot bedrijfs­pand. Met ons als partner lever je die bij elk project. En onder­tussen helpen we je projec­t­ri­sico's te mini­ma­li­seren. Geen vertra­gingen, geen onge­wenste wijzi­gingen. Werk je samen met ons? Dan lever je niet alleen hoog­waar­dige instal­la­ties en elektrische oplossingen, dan lever je vertrouwen en zeker­heid. 

 

One-stop-shop

Alles wat je nodig hebt voor je elek­tro­tech­ni­sche project vind je in ons brede assor­ti­ment veilige, onder­houds­arme en eenvoudig te instal­leren producten. Van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen tot 6300 A tot schakelmateriaal waaruit je kunt kiezen uit ruim 700 vari­a­ties in kleur, materiaal en design. Werk je aan een smart home? Ook dan zit je bij ons goed. Van KNX-auto­ma­ti­se­ring tot slim ener­giema­na­ge­ment en van laad­sta­tions voor elektrische voer­tuigen tot een in-house server die elk gebouw intel­li­gent maakt. Onze smart home-systemen staan garant voor kwali­teit, comfort en veilig­heid. 

 

Training en ondersteuning bij projecten

We leveren niet alleen producten van hoge kwali­teit, we bieden ook ondersteuning op het gebied van profes­si­o­nele groei. We helpen jou en je bedrijf door middel van training, advies, behulp­zame apps, software en andere tools. En heb je hulp nodig bij een project? We kunnen je in iedere fase bijstaan. Van budget­te­ring tot calcu­la­ties. Van installatie tot inbe­drijf­stel­ling. Van service en onder­houd. Kortom: we bege­leiden je bij elke stap. 


project bravis verlichting kamer

Laat je inspi­reren door onze project­re­fe­ren­ties

Benieuwd wat we concreet voor je kunnen bete­kenen? Bekijk onze refe­ren­tie­pro­jecten om te ontdekken hoe we samen­werken.

project wilvo verdeler

Mooi resul­taat door samen­wer­king met paneel­bouw­partner

Van state-of-the-art ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen voor grote zieken­huizen tot volledig geau­to­ma­ti­seerde woningen. Bekijk de project­ver­halen.

project prinses maxima centrum

Laat je inspi­reren door Prinses Máxima Centrum

De afde­ling kinder­on­co­logie van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voor­zagen we samen met onze partners van state-of-the-art ener­gie­dis­tri­butie.


Met ons haal je het beste uit jezelf en je projecten

De moge­lijk­heden van ons part­ner­schap

De voor­delen van ons part­ner­schap? Alle moge­lijk­heden om de meest veeleisende en complexe uitda­gingen op elek­tro­tech­nisch gebied op te lossen voor je klanten. Wij onder­steunen je bij elk project. Met onze hoog­waar­dige producten, door het bieden van training of door het geven van advies.

 

Kennis, exper­tise en erva­ring

Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en brengen diep­gaande exper­tise, kennis en erva­ring met ons mee. Zo kunnen we je helpen bij elk vraag­stuk. Onge­acht of dit voor woningbouw, appar­te­men­ten­com­plexen, commer­ciële gebouwen, zorg­in­stel­lingen, infrastructuur of indu­striële bouw is. Met ons haal je het beste uit jezelf en uit je projecten. Het resul­taat? Een tevreden klant. En dat is waar we het alle­maal voor doen. 

 

utiliteit samenwerking

"Met onze elektrische infra­struc­tuur­op­los­singen lever je hoog­waar­dige kwali­teit, op tijd en binnen budget. Iedere keer opnieuw."

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Kennis en
inspi­ratie

Doe je voor­deel met onze erva­ring

Al jaren zijn we op een missie om persoon­lijk onze kennis te delen met onze klanten.
Zo willen we elkaar versterken. Dat doen we onder meer:

met een uitge­breid trai­nings­pro­gramma
- met onze events­ka­lender Hager Live
- door online kennis­ar­ti­kelen en expert­blogs te bieden
- en met goede infor­matie over onze (nieuwe) producten

support man laptop

For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.