Duur­zaam verdeel­sys­teem bij Wilvo

Intel­li­gente bestu­ring voor extra duur­zaam­heid

Duur­zaam­heid was het uitgangs­punt in het elek­tro­p­ro­ject bij Wilvo Metaal­be­wer­king in Bergeijk, waar we samen met installateur Burg­mans en Alewijns en AVO Verde­ler­bouw voor tekenden. Om de stroom­voor­zie­ning zo duur­zaam mogelijk in te richten, maakten we gebruik van hoofd- en onder­ver­de­lers die gekop­peld zijn aan KNX-auto­ma­ti­se­ring. Met die intel­li­gente bestu­ring en bijbe­ho­rende sensors kan Wilvo de verlich­ting zowel auto­ma­tisch als op afstand besturen. 

duurzaam-verdeelsysteem


Het verdeel­sys­teem van Wilvo
in cijfers

Cijfers:

1 hoofd­ver­deler van 1.600 Ampère

16 onder­ver­de­lers


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Wilvo Metaal­be­wer­king

Paneel­bouw­partner: AVO Verde­ler­bouw

Installateur: Burg­mans en Alewijns


Duur­zame ener­gie­voor­zie­ning voor grote stroom­vraag

Wilvo maakt speci­a­lis­ti­sche onder­delen voor high­tech-bedrijven. Dat vraagt om speci­fieke tech­nieken als onder meer clean­room-tech­no­logie. Dat bete­kent ook dat Wilvo een behoor­lijke stroom­vraag heeft. Die wil het bedrijf het liefst zo duur­zaam mogelijk invullen. Bij een recente uitbrei­ding maakte Wilvo daar werk van. Met alle partijen streefden we ernaar om een zo duur­zaam mogelijk verdeel­sys­teem te ontwerpen.Ook aard­warm­te­pompen voorzien van elek­tri­ci­teit
Wat we uitein­de­lijk leverden? Een hoofd­ver­deler van 1.600 Ampère met zestien onder­ver­de­lers. Die voorzien ook de aarde­warm­te­pompen van het bedrijf van elek­tri­ci­teit. We leveren daar­naast ook nog twee PV-verdelers, wanneer er op termijn 1.800 zonne­pa­nelen worden gemon­teerd. Die combi­natie zal Wilvo uitein­de­lijk een stroom­op­brengst verschaffen van 600 Ampère. KNX-systeem draagt bij aan duur­zaam­heids­am­bitie
Het geïn­stal­leerde KNX-auto­ma­ti­se­rings­sys­teem maakt even­eens de duur­zaam­heids­am­bitie van het bedrijf waar. Daarmee kan Wilvo haar installatie op afstand besturen. Het gebouw beschikt ook over dimbare licht­lijnen met sensor­tech­no­logie waar­door het systeem auto­ma­tisch uitscha­kelt wanneer er niemand in een bepaalde ruimte verblijft. Kortom: een mooi voor­beeld hoe je met de juiste e-installatie je volledige installatie zo duur­zaam mogelijk kunt maken. 

Lees meerInklappen
project wilvo kantine

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Lees meer

  • Artikel Installatie & Bouw: Wilvo Metaalbewerking Bergeijk

    pdf228,54 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag