Elektrische installatie voor elk type woning

Van rij­tjes­huis tot ap­par­te­men­ten­com­plex

Mak­ke­lijk te in­stal­le­ren, be­trouw­baar, vei­lig en ener­gie­zui­nig. Onze op­los­sin­gen ma­ken van elke wo­ning een com­for­ta­bel thuis. Van elektrische in­stal­la­tie tot scha­kel­ma­te­ri­aal. En van ap­par­te­ment tot vil­la.  

woningbouw appartement installatie

Maak woningen zuinig en comfor­tabel
met onze elektrische instal­la­ties

Kies voor woon­com­fort, vei­lig­heid en ener­gie­be­spa­ring. Ja­ren­lan­ge ex­per­ti­se en er­va­ring ko­men sa­men in onze elektrische instal­la­ties voor woningen. En, in onze op­los­sin­gen voor ener­gie­be­heer en ka­bel­ma­na­ge­ment. Bo­ven­dien we­ten wij wat je no­dig hebt om jouw klant van een toe­komst­be­sten­di­ge elek­tro­tech­ni­sche in­fra­struc­tuur te voor­zien. Van slim­me KNX-ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring en slimme verlich­ting tot ener­gie­be­spa­ren­de licht­be­stu­rin­gen en van ef­fi­ciënte ver­de­lers tot de­sign scha­kel­ma­te­ri­aal: met onze know-how to­ver je elke wo­ning, vil­la of ap­par­te­ment om tot een vei­lig, com­for­ta­bel en smart home.Alles wat je nodig hebt voor een comfortabel huis

Ont­dek ons uit­ge­brei­de aan­bod aan in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen en kom te­ge­moet aan elke woon­wens van jouw klant.

 • Onze producten zijn overzichtelijk, eenvoudig en snel te installeren en onderhoudsvriendelijk.
 • Oplossingen van hoge kwaliteit, aantrekkelijke materialen en makkelijk in gebruik voor bewoners.
 • Eén partner voor jouw complete project. Hulp nodig? We begeleiden je bij elke stap. 

Klik op een van de oplossingen om er meer over te le­zen

 1. Ener­gie­dis­tri­bu­tie

  Hoog­waar­di­ge ener­gie­pres­ta­ties, in­stal­la­tie­ge­mak en een­vou­dig uit te brei­den: onze ener­gie­ver­deel­sys­te­men en op­los­sin­gen ma­ken van elke wo­ning een com­for­ta­be­le en dy­na­mi­sche plek. Of je nu een in­stal­la­tie re­a­li­seert voor een rij­tjes­huis of werkt aan de elek­tro­tech­ni­sche in­fra­struc­tuur van een ap­par­te­men­ten­com­plex: ons aan­bod elek­tro­tech­ni­sche oplos­singen biedt al­les wat je no­dig hebt voor een mo­dern, ener­gie­zui­nig en con­nec­ted huis.
  Van groe­pen­kas­ten tot licht­scha­ke­laars en van da­ta­pun­ten tot laad­sta­ti­ons voor elek­tri­sche au­to's. Onze pro­duc­ten zijn van hoog­waar­di­ge kwa­li­teit en vol­doen aan de hoog­ste vei­lig­heids­ei­sen. Met ons als part­ner maak je van de wo­ning van jouw klant een echt thuis. Nu en in de toe­komst. 


  groepenkast energieverdeler woning vision hager
 2. Schakelmateriaal

  Een mo­dern ap­par­te­men­ten­com­plex, een ja­ren der­tig­wo­ning, een nos­tal­gi­sche boer­de­rij of een strak vorm­ge­ge­ven vil­la: met ons ber­ker scha­kel­ma­te­ri­aal vind je al­tijd een scha­ke­laar, wand­con­tact­doos of dim­mer die bij jouw pro­ject past.

  Snel en een­vou­dig ge­ïn­stal­leerd, ge­maakt van ro­buust en hoog­waar­dig ma­te­ri­aal, in ein­de­lo­ze va­ri­a­ties ver­krijg­baar: dát is ons scha­kel­ma­te­ri­aal in een no­ten­dop. Van slim­me scha­ke­laars tot sim­pe­le mo­del­len. Van mi­ni­ma­lis­tisch tot maat­werk. Laat je ver­ras­sen door onze ber­ker-se­rie. 


   

  schakelmateriaal berker design hager
 3. Kabelmanagement

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer bewo­ners het nodig hebben. Onge­acht of je nu aan een reno­va­tie­pro­ject in een rijtjes­huis werkt of een appar­te­men­ten­com­plex moet bedraden: onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van plintgoot tot multimediakanaal: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor elk type woning. 

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten zijn perfect mogelijk.

  hager-product: sl plintgoot
 4. Con­nec­ted        ho­mes

  Re­no­va­tie of nieuw­bouw? Met ons domo­ti­ca­sys­teem maak je van elke wo­ning een smart home. Met KNX-ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring stu­ren be­wo­ners hun wo­ning aan van­uit de luie stoel. Ver­lich­ting, ver­war­ming, koe­ling, ven­ti­la­tie, zon­we­ring, gor­dij­nen en gad­gets: al­les kan wor­den be­stuurd met een paar klik­ken in een app. Of via een spraak­com­man­do. Zelfs de bevei­li­ging van je smart home. Home au­to­ma­ti­on kan ook conventioneel en le­vert niet al­leen meer com­fort op, het be­te­kent ook dat be­wo­ners slim­mer en zui­ni­ger met ener­gie om kun­nen gaan. Duur­zaam, in­tel­li­gent en kos­ten­be­spa­rend: een con­nec­ted home is het thuis van de toe­komst. En wij hel­pen je graag om jouw pro­ject tot een suc­ces te ma­ken. 

  hager product: domovea woonkamer scherm

Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.Meer over onze
oplos­singen

Een breed aanbod innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe technologieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Energiedistributie

Oplossingen van groot tot klein, van woonhuis tot ziekenhuis en elk gebouwtype daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Energiemanagement

Slimme oplossingen om verbruik inzichtelijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Automatisering

Betrouwbare huis- en gebouwautomatisering voor veiligheid en maximaal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabelmanagement

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en functioneel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waardige designs en optimaal montage­­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maatwerk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wandgoot of je eigen schakelaar

Ontdek onze kracht


project villabennekom buiten

Laat je in­spi­re­ren

Onze installatiepartners realiseerden heel wat bijzondere woningbouwprojecten. Zo gingen comfort en luxe design hand in hand bij de bouw van een villa in Bennekom. Daar werd onder meer gekozen voor een KNX-installatie met berker-design schakelmateriaal en Domovea.

project kangeroewoning buitenaanzicht

Laat je inspireren

In Culemborg werkten we mee aan de realisatie van een bijzondere kangoeroewoning. Er werd een plek gecreëerd voor een gezin én voor de ouders, waar ze zelfstandig kunnen wonen. Met slimme woningautomatisering kan dat ook nog eens met meer comfort, veiligheid én privacy.For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.