Elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties voor retail

Een betrouw­bare oplossing

Het hart van een show­room of winkel­in­rich­ting is de elek­tro­tech­ni­sche installatie. Opti­ma­li­seer de klant­be­le­ving met een betrouw­bare, veilige en ener­gie­zui­nige infrastructuur. Van schakelmateriaal tot ener­giema­na­ge­ment: onze oplossingen helpen retai­lers een comfor­ta­bele, func­ti­o­nele en toekomst­be­sten­dige ruimte te creëren. 

projectoplossingen voor retail

Een duur­zame
elek­tro­tech­ni­sche installatie voor retail

Energie-effi­ci­ency en een flexibele inrich­ting waar­borgen

Duur­zaam­heid is steeds belang­rijker voor consu­menten. Juist elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties kunnen hierin het verschil maken. Onze oplossingen helpen retai­lers ener­gie­kosten terug te dringen en hun duur­zame voet­af­druk te verkleinen. Daar­naast bieden onze systemen voor duur­zame ener­gie­dis­tri­butie, -moni­to­ring en -management het compe­ti­tieve voor­deel waarmee retai­lers het verschil kunnen maken. Van inno­va­tieve winkel­ver­lich­ting tot baan­bre­kende auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen. Met meer dan 60 jaar erva­ring staan we je graag bij tijdens elke fase van je project. Zo maken we van jouw retail­pro­ject een succes.  De winkel­ruimte van vandaag en morgen

Bied jouw klanten meer­waarde met ons uitge­breide aanbod inno­va­tieve oplossingen.

 • Effi­ci­ënte room solutions, ener­gie­dis­tri­butie, ener­giema­na­ge­ment, kabel­ma­na­ge­ment, e-mobi­lity 
 • Instal­la­tie­gemak, tijd­loos design en gebruiks­gemak
 • Eén partner voor je hele project, inclu­sief uitge­breide ondersteuning

Klik op een van de oplossingen om er meer over te lezen

 1. Ener­gie­dis­tri­butie

  Wat retai­lers willen? Een betrouw­bare, veilige en slimme elek­tro­tech­ni­sche installatie zonder down­time, zodat zij zich kunnen concen­treren op hun klanten. Met onze oplossingen voor retai­lers hoeven zij zich geen zorgen te maken over de conti­nu­ï­teit van hun ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem. En gaat er wat mis? Dan zijn wij snel ter plaatse om te helpen.


  Onze verdeel­sys­temen voor retai­lers leveren opti­male pres­ta­ties, ook bij een hoge ener­gie­vraag, en zijn eenvoudig te instal­leren. Daar­naast hebben we een breed port­folio aan producten die de winke­l­er­va­ring van klanten verbe­teren. Wat dacht je bijvoor­beeld van oplaad­punten voor elektrische voer­tuigen?

  project winkelhof unimesverdeler
 2. Energie-management

  De beste manier om te zorgen dat je als retailer zo duur­zaam mogelijk opereert? Onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment zorgen dat retai­lers niet alleen inzicht krijgen in het ener­gie­ver­bruik van hun show­room of winkel­ruimte, ze weten ook hoeveel hernieuw­bare energie ze opwekken. Zo helpt ons systeem winkels duur­zaam en ener­gie­zuinig te worden.

  projectoplossingen energiemanagement
 3. Room solutions

  De ideale winkel of show­room? Die biedt opti­maal comfort, gemak en veilig­heid. Onze room solutions voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en bedie­ning voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Niemand in het maga­zijn? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Met onze oplossingen bege­leid je je klanten slim door je winkel en kun je makkelijk commu­ni­ceren tussen de werk­vloer en de back­of­fice.

  Opti­ma­li­seer de inrich­ting van diverse ruimtes in je shop en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. Een winkel geef je een unieke finis­hing touch door te kiezen uit ons brede gamma van schakelmateriaal. Onop­val­lend of een echt statement: de vari­atie in kleur en materiaal is groot. Zit jouw smaak er niet bij? Dan maken we het op maat. 

  project volvo showroom domoveascherm
 4. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer retai­lers en consu­menten in een winkel het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor een moderne en flexibel in te delen winkel­in­rich­ting. 

  Op zoek naar een speciale kleur, lengte op maat of voor­be­drade producten? Wij reali­seren iedere wens. 

   

   

   

  hager-product: vloerinstallatie electraplan kantoor

Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Meer over onze
oplossingen

Een breed aanbod inno­va­tieve oplossingen van hoge kwali­teit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe tech­no­lo­gieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Oplossingen van groot tot klein, van woon­huis tot zieken­huis en elk gebouw­type daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Slimme oplossingen om verbruik inzich­te­lijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Betrouw­bare huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor veilig­heid en maxi­maal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en func­ti­o­neel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waar­dige designs en opti­maal monta­ge­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maat­werk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wand­goot of je eigen scha­ke­laar

Ontdek onze kracht


project volvo showroom buitenkant

Laat je inspi­reren

Een ener­gie­be­spa­rende show­room dankzij het KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem en DALI. Samen met onze partners reali­seerden we een duur­zame installatie met warm­te­pompen, zonne­pa­nelen, daglicht­re­ge­ling en een balans-venti­la­tie­sys­teem. Volvo Harrie Arendsen in Hengelo is daar­door met recht de meest duur­zame auto­show­room te noemen.

project winkelhof binnen

Laat je inspi­reren

Samen met onze partners werkten we aan verschil­lende retail­pro­jecten. Van projecten met een bijzonder licht­plan tot projecten waar alles draait om duur­zaam­heid. Je vindt ze alle­maal terug via de pagina refe­ren­tie­pro­jecten.