Compleet aanbod service en onder­houd voor elektrische instal­la­ties

Ondersteuning in alle fases - van ontwerp tot na de ople­ve­ring

We kunnen je op elk vlak onder­steunen. Van het ontwerp tot en met het peri­o­diek onder­houd, nadat je ener­gie­ver­deel­sys­teem in bedrijf is. Bekijk wat we voor je kunnen doen. 

hager-services-verdeleronderhoud

Ontwerp en advies
elektrische instal­la­ties

Want de ener­gie­voor­zie­ning die je ontwerpt, moet natuur­lijk wel betrouw­baar en kosten­ef­fi­ciënt zijn. Daar weten wij alles van. We helpen je met het ontwerp en geven persoon­lijk advies over de beste set-up van je ener­gie­voor­zie­ning. 

 

Dit doen we voor je:

 • Veri­fi­catie, ontwerp en calcu­latie van je ener­gie­ver­deel­sys­teem

 • Onder­linge verbin­dingen met railkoker en bestu­ringen 

 • Detail­le­ring van hoofd- en onder­ver­de­lers  • Stuk­lijsten opstellen

 • Selec­ti­vi­teits­stu­dies

 • Warm­te­be­re­ke­ningen


Trans­port, inhuizen en
koppelen van verdelers

Het trans­por­teren en inhuizen van verdelers is een speci­a­lisme, zeker als de route op de bouw­plaats lastig is door bijvoor­beeld smalle of lage door­gangen en verti­cale verplaat­singen. Daarom leveren we een (hoofd)verdeler vaak in delen, die we na het opstellen aan elkaar koppelen. Wij helpen je om deze klus voor elkaar te krijgen. 

   

  Dit doen we voor je:

  • Opstellen van een plan van aanpak, plan­ning en risi­co­be­heer­sing

  • Partners betrekken; over­dracht en veilig­heids­in­struc­ties geven

  • Inhuizen en opstellen, inclu­sief hori­zon­taal en verti­caal trans­port  • Mecha­nisch en elektrisch koppelen

  • Ople­ver­testen uitvoeren

    

    


  Testen en ople­veren
  van elektrische instal­la­ties

  De ople­ve­ring: natuur­lijk wil je dat je installatie perfect pres­teert. Voldoet ze aan de kwali­teits­stan­daard? Is alles in orde voor opti­male veilig­heid en levens­duur van de installatie? Wij testen en keuren vooraf de installatie en inbe­drijf­stel­ling. Ook voeren we een Factory Accep­tance Test (FAT) en Site Accep­tance Test (SAT) voor je uit.

   

  Dit doen we voor je:

  • Test­pro­to­collen opstellen 

  • Test­dagen orga­ni­seren, in onze werk­plaats of op locatie

  • Metingen en testen  • Inbe­drijf­stel­lings- en ople­ver­rap­por­tages

  • Rest­punten signa­leren en op tijd oplossen


  Preven­tief
  onder­houd

  De kans op storingen neemt bij elke ener­gie­ver­deler in de loop van tijd toe. De belang­rijkste oorzaak: bloot­stel­ling aan mecha­ni­sche en elektrische krachten, tempe­ra­tuur­ver­schillen en vervui­ling. Wil je de effi­ci­ëntie van je installatie borgen en de levens­duur verlengen? Dan is preven­tief onder­houd nodig. 
  Laat je installatie peri­o­diek inspec­teren, testen en onder­houden. Dan hoef je je geen zorgen te maken om een goede en veilige bedrijfs­voe­ring. Preven­tief onder­houd voor­komt func­ti­o­nele achter­uit­gang. Boven­dien verlengt het de levens­duur van je ener­gie­ver­deel­sys­teem. 

   

  Dit doen we voor je:

  • Visuele controle op:
   - Stof­op­ho­ping (en indien nodig het reinigen van de verdeler)
   - Bescha­digde of defecte onder­delen
   - Roest, verkleu­ring, aanslui­tingen en verbin­dingen
  • Mecha­ni­sche werking contro­leren en testen van:
   - Vermo­gens­au­to­maten, patroon­last­schei­ders
   - Bedie­nings­ele­menten en opti­o­nele scha­ke­laars
   - Sloten, sluitingen, e.d.

  • Secun­dair testen (door­stromen) van de bevei­li­gings­toe­stellen in de vermo­gens­au­to­maten


  Gebrui­kers- en
  onder­houds­trai­ningen

  Een training geba­seerd op jouw eigen installatie leert je het meest.

   

  Wil je álles uit je ener­gie­ver­de­lers halen? Je kunt uiter­aard een stan­daard training volgen bij ons, maar onze speci­a­listen bieden je ook een training op maat aan. Geba­seerd op jouw installatie, en afge­stemd op jouw wensen en kennis­ni­veau. Verhoog de veilig­heid en effi­ci­ëntie van je installatie én die van je mede­wer­kers. Zo komt je inves­te­ring nog beter tot zijn recht. 


  Repa­ratie-
  en cala­mi­tei­ten­ser­vice

  Stil­stand kost tijd, geld of kwali­teit

  Ontstaat er een cala­mi­teit waar­door bedrijfs­pro­cessen stil­vallen dan is een snelle oplossing van groot belang. Wij geven je prak­ti­sche hulp en zijn gespe­ci­a­li­seerd in het opsporen van storingen en het uitvoeren van de repa­ra­ties. Waar nodig maken we gebruik van ons netwerk van gespe­ci­a­li­seerde partners. Zo komen je bedrijfs­pro­cessen snel weer op gang.


  Spare parts
  management

  Heb je te maken met een storing? Dan wil je de down­time tot een minimum beperken. Met de juiste reserve-onder­delen kun je je bedrijfs­proces snel weer opstarten. Het zelf op voor­raad houden en beheren van spare parts is lastig en kost­baar. Met onze onder­de­len­ser­vice zorgen wij voor een snelle beschik­baar­heid van de materialen.

   

  Dit doen we voor je:

  • Gevolgen van uitval en beno­digde beschik­baar­heid analy­seren

  • Spare parts stra­tegie opstellen

  • Reserve-onder­delen beschik­baar houden

  • Proces voor snelle leve­ring inre­gelen en uitvoeren

  • Cala­mi­teiten evalu­eren en verbe­te­ringen door­voeren


  Elektrische instal­la­ties analy­seren,
  updaten en upgraden

  Jouw orga­ni­satie, processen en tech­nieken ontwik­kelen zich altijd door. Dan is het wense­lijk dat je ener­gie­dis­tri­butie aan alle wensen en eisen blijft voldoen. Wij kunnen je installatie peri­o­diek analy­seren. Misschien is een update of upgrade mogelijk. Op die manier krijgt je installatie een langere levens­duur en kun je kosten besparen. 

   

  Dit doen we voor je: 

  • Ther­mo­gra­fi­sche inspectie

  • Ener­gie­me­tingen en regi­stratie

  • Power-quality-analyse