SL-plint­goot voor reno­vatie Broe­de­ren­klooster

Van middel­eeuws klooster naar stijlvol hotel

Wanneer je een middel­eeuws klooster trans­for­meert naar stijlvol hotel, zit je aan wet- en regel­ge­ving vast en vergt het behoor­lijk wat inven­ti­vi­teit qua elek­tro­tech­niek. Onze SL-plint­goot, berker S.1-schakelmateriaal en Univers-verdeler pakten dan ook een hoofdrol tijdens de reno­vatie van het Broe­de­ren­klooster in Zutphen.


"Bij een project als dit wil je werken met toele­ve­ran­ciers die meedenken, snel kunnen schakelen en flexibel zijn. Hager kan het totaal­pakket leveren."
jan willem boks bokselektra
Jan Willem Boks
Eige­naar Boks Elektra


Het reno­va­tie­maat­werk
van het Broe­de­ren­klooster

Onze oplossingen:

Hager Univers Verdeler

Peak shaving-oplossing

Elke kamer zijn eigen groep

SL-plint­goot­sys­teem

Schakelmateriaal berker S.1. in antra­ciet

 

In samen­wer­king met:

Anton de Lange en het Broe­de­ren­klooster

Boks Elektra

Solar Nederland

El-Point Paneel­bouw

HagerReno­veren met flexibele elektro-oplossingen

Een reno­vatie bete­kent bijna altijd dat je voor onver­wachte uitda­gingen komt te staan. Bij het verbouwen van het middel­eeuwse Broe­de­ren­klooster in het hart van histo­risch Zutphen naar een hotel was dat niet anders. Om gasten van alle gemakken te voorzien moest het gebouw uit 1170 grondig gere­no­veerd worden. Jan Willem Boks van Boks Elektra verzorgde de complete elek­tro­tech­niek en betrok onder meer ons erbij om samen tot flexibele oplossingen te komen om de authen­ti­ci­teit van het nieuwe hotel te bewaren.

 

Een krach­tige ener­gie­ver­deler voor meer comfort

Een rijks­mo­nu­ment dat stamt uit de 12e eeuw. Uiter­aard geüp­datet in de loop der jaren, maar om te voldoen aan heden­daagse eisen, moest de bestaande instal­la­tie­tech­niek verwij­derd worden. Er werd een volledig nieuwe elek­tro­tech­ni­sche installatie ontworpen. Daarin werd gebruikt gemaakt van de krach­tige Hager Univers verdeler. Elke kamer kreeg een eigen groep om het comfort van gasten te verhogen.

 

Peak shaving als slim alter­na­tief

Een hotel met een profes­si­o­nele keuken kan behoor­lijk wat stroom vragen. Een trans­for­ma­tor­sta­tion is een oplossing, maar ook erg kost­baar. Samen met Boks Elektra en onze paneel­bouw­partner El-point ontwik­kelden we een oplossing met peak shaving. Wanneer het pand op zijn maxi­male vermogen zit, wordt het vermogen van de airco bijvoor­beeld gehal­veerd.
 

Onzicht­bare hoofdrol voor SL-plint­goten

In een rijks­mo­nu­ment is frezen in de muren uit den boze. Maar, je wil gasten wél van allerlei comfort voorzien. Om leidingen, data en kabels netjes weg te werken en voldoende stop­con­tacten te kunnen bieden, koos Boks Elektra voor ons SL-plint­goot­sys­teem. Een product wat regel­matig gese­lec­teerd wordt bij reno­va­ties omdat het stijlvol te perso­na­li­seren is en je geen bewer­kingen hoeft te doen in de muren. Zo blijven ook de karakter en de sfeer van het monu­men­tale klooster intact.
 

Finis­hing touch: berker design-schakelmateriaal

Een ruimte is qua elek­tro­tech­niek en design pas écht af met passend schakelmateriaal. De eige­naar van het Broe­de­ren­klooster wilde schakelmateriaal dat inte­graal paste bij de diverse zalen, hotel­ka­mers, nacht­kastjes en wijn­kelder. Tijd­loos en smaakvol, zonder afbreuk te doen aan de archi­tec­tuur van het klooster. Daar­naast moest de tech­niek in het hotel makkelijk en in een oogop­slag te bedienen zijn. Om die reden werd gekozen voor ons schakelmateriaal berker design S.1. in antra­ciet. Een echte finis­hing touch van een bijzonder reno­va­tie­pro­ject.
 

Lees meerInklappen

Meer weten over onze oplossingen voor hotels?


Alle comfort met een Hager-installatie
in deze hotels

Onge­acht welke stijl een archi­tect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met room solutions en plint­goot maak je de kamers en alge­mene ruimtes hele­maal af. 

project hotel post plaza kamer

Hotel Post-Plaza in Leeu­warden

Van histo­risch post­kan­toor naar sfeervol design­hotel. Inclu­sief scha­ke­laars die herin­neren aan vervlogen tijden. 

Bekijk het project

project flexhotel hapert

Flex­hotel Hapert

Met o.a. schakelmateriaal berker-design S.1 en Vision-groe­pen­kasten is hier op econo­misch gunstige wijze een hotel voor flex­wer­kers met alle faci­li­teiten gere­a­li­seerd. 

Bekijk het project

 

 

project antje van de statie

Hotel Antje van de Statie in Weert

De ideale combi van maxi­maal comfort en het mooiste design. Onze berker-design­serie R.1 werd voorzien van een maat­werk-kleur.

Bekijk het project