Flex­hotel met duur­zame installatie

Voorzien van alle gemakken

Een flex­hotel dat ruimte biedt aan liefst 240 arbeids­mi­granten. Begin juni 2020 werden in Hapert 121 studio's betrokken. Ook namen de nieuwe bewo­ners de bijbe­ho­rende voor­zie­ningen in gebruik: een winkel, twee sport­velden, een wasse­rette, internet, glas­vezel en parkeer­plaatsen. 

duurzaam-installatie-flexhotel

"We kunnen bouwen op weder­zijds vertrouwen. Boven­dien onder­scheid Hager zich door een uitste­kende tech­ni­sche ondersteuning."

Edwin Mark­horst

Alge­meen direc­teur Mark­horst ElektroDe totaal­op­los­sing voor
flex­hotel Hapert

In cijfers:

121 lucht­warm­te­pompen

Led-verlich­tings­in­stal­la­ties

230 zonne­pa­nelen

121 groe­pen­kasten

2 centrale voor­zie­ningen (CVZ) onder­ver­deel­kasten van 250 ampère

2 onder­ver­deel­kasten van 160 ampère

4 onder­ver­deel­kasten van 63 ampère


In samen­wer­king met:

Inter­na­ti­o­naal deta­che­rings­bu­reau Metaal Flex Nederland BV.
Keeris Archi­tecten
Bouw­be­drijf Van Mont­fort BV
Instal­la­tie­be­drijf Schoor­mans (W)
Mark­horst Elektro (E)
Paneel­bouw­partner SRP-ZuidTijdige leve­ringen en een uitste­kende tech­ni­sche ondersteuning

De zoge­heten Flex Campus is een initi­a­tief van inter­na­ti­o­naal deta­che­rings­bu­reau Metaal Flex Nederland BV. Keeris Archi­tecten maakte het ontwerp voor de nieuw­bouw, terwijl Bouw­be­drijf van Mont­fort BV verant­woor­de­lijk was voor de reali­satie. Instal­la­tie­be­drijf Schoor­mans reali­seerde de W-installatie, terwijl Mark­horst Elektro alle elek­tro­tech­ni­sche voor­zie­ningen heeft ontworpen en geïn­stal­leerd. Vanaf de trans­for­mator tot aan de studio’s en inclu­sief de verlich­tings­in­stal­la­ties, coax- en glas­ve­zel­net­werken, camera- en brand­meld­in­stal­la­ties, voedingen voor de werk­tuig­bouw­kun­dige instal­la­ties en zonne­pa­nelen op het dak. “Vanuit de trans­for­mator is de voeding aange­sloten op een hoofd­ver­deler van 630 ampère”, vertelt Edwin Mark­horst, alge­meen direc­teur van Mark­horst Elektro. “Vanuit deze hoofd­ver­deler worden twee CVZ-onder­ver­deel­kasten gevoed die, via een stijg­lei­ding, de verdelers van respec­tie­ve­lijk 60 en 61 studio’s van energie voorzien. Per verdie­ping is een aansluiting gemaakt, waarbij we gebruik hebben gemaakt van een Vision-verdeler met geïn­te­greerde aftak­klem.”

 

Verdeel­in­rich­tingen op maat
Anno 2020 worden instal­la­ties steeds complexer, weet Mark­horst. “De verduur­za­ming van het flex­hotel, met 121 lucht­warm­te­pompen, LED-verlich­tings­in­stal­la­ties en 230 zonne­pa­nelen op het dak, heeft grote invloed op de verdeel­in­rich­tingen, die op maat geën­gi­neerd en gebouwd moesten worden. Om hier opti­maal invul­ling aan te geven, hebben wij de samen­wer­king gezocht met Hager, waarmee we al jaren­lang succesvol projecten uitvoeren. We kunnen bouwen op een weder­zijdse vertrou­wens­band. Boven­dien onder­scheidt Hager zich door een goede prijs-kwali­teit­ver­hou­ding, korte lijnen, tijdige leve­ringen en een uitste­kende tech­ni­sche ondersteuning.”

 

Collega en calcu­lator/werk­voor­be­reider Frank Borg­mans: “Hager heeft goed meege­dacht over de diverse oplossingen in dit project, reke­ning houdend met de beno­digde vermo­gens, groepen en materialen én een effi­ci­ënte werk­wijze. Dit heeft gere­sul­teerd in 121 gelijke groe­pen­kasten, die eenvoudig en in een door­gaande lijn geïn­stal­leerd konden worden.”

 

Eén hoofd­ver­deler, acht onder­ver­de­lers en 121 groe­pen­kasten
In totaal heeft Hager één hoofd­ver­deel­kast en acht onder­ver­deel­kasten gele­verd voor het flex­hotel, evenals een uitge­breid gamma berker S1 zuiver wit glan­zend Hager-schakelmateriaal voor toepas­sing in de diverse ruimtes. De onder­ver­de­lers omvatten twee centrale voor­zie­ningen (CVZ) onder­ver­deel­kasten van 250 ampère, twee onder­ver­deel­kasten van 160 ampère en vier onder­ver­deel­kasten van 63 ampère. “Boven­dien hebben we 121 Vision groe­pen­kasten gele­verd ten behoeve van de studio’s”, vertelt Rene de Rooij, account­ma­nager bij Hager. “In elke studio­ver­deler is gekozen voor de nieuwe, compacte ECN140D kWh-meter, die zeer eenvoudig in de verdeler geïn­te­greerd kan worden.” 

De Vision-groe­pen­kasten zijn recht­streeks via de tech­ni­sche groothandel op het project aange­le­verd. In samen­wer­king met paneel­bouw­partner SRP-zuid heeft De Rooij alle verdelers door­ge­nomen. “Vervol­gens heeft SRP-zuid een passende oplossing en aanbie­ding gemaakt. Uiter­aard zijn alle verdelers volledig getest en gecer­ti­fi­ceerd op het project aange­le­verd, waarna Mark­horst Elektro in eigen beheer de inbe­drijf­stel­ling heeft verzorgd.”

 

 
Lees meerInklappen
project flexhotel hapert

Meer weten over onze oplossingen voor hotels?


Down­load

  • Ar­ti­kel Flex­ho­tel Ha­pert uit In­stal­la­tie en Bouw

    pdf233,9 KB

Gasten genieten van alle comfort 
met een Hager-installatie in deze hotels

Onge­acht welke stijl een archi­tect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met slimme auto­ma­ti­se­ring en plint­goten maak je de kamers en alge­mene ruimtes hele­maal af. 

project hotel valies hotel buitenkant

Hotel Valies in Roer­mond

Een bestaand berker-design paste hier perfect in de art-nouveau binnen­huis­ar­chi­tec­tuur. Gecom­bi­neerd met slimme auto­ma­ti­se­ring.

 

Bekijk het project

 

 

project antje van de statie

Hotel Antje van de Statie in Weert

De ideale combi van maxi­maal comfort en het mooiste design. Onze berker-design­serie R.1 werd voorzien van een maat­werk-kleur. 

 

Bekijk het project

project hotel post plaza kamer

Hotel Post-Plaza in Leeu­warden

Van histo­risch post­kan­toor naar sfeervol design­hotel. Inclu­sief scha­ke­laars die herin­neren aan vervlogen tijden. 

 

Bekijk het project