Goed advies over elektrische infrastructuur

Ondersteuning aan advi­seurs

Voorzie je klanten van uitste­kend advies met ons als flexibele en ervaren partner in elektrische infrastructuur. Wij helpen je in elke fase van je project.

adviseurs partner elektrotechnisch

Met ons lever je opti­male oplossingen
in elektrische infrastructuur

Ondersteuning waar en wanneer je dat nodig hebt

Inno­va­tief, eenvoudig in gebruik en boven­dien makkelijk te inte­greren met andere systemen: dát zijn onze oplossingen voor elektrische infrastructuur. Van ener­gie­dis­tri­butie en ener­giema­na­ge­ment tot auto­ma­ti­se­ring en project­ma­na­ge­ment. Dat geldt ook voor onze digi­tale appli­ca­ties, die jou tijdens je project helpen te visu­a­li­seren wat je voor ogen hebt. En, uiter­aard voldoen al onze oplossingen aan de hoogste eisen voor wet en regel­ge­ving. Het grootste voor­deel van onze producten? Slim design dat elk component flexibel maakt, zodat ze stuk voor stuk toekomst­be­stendig zijn. Veran­dert de behoefte van een gebruiker, het gebouw of zijn er nieuwe tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen? Dan pas je onze oplossingen eenvoudig aan. Zo dragen we bij aan de duur­zame ontwik­ke­ling van engi­nee­ring. 

 

Persoon­lijk en toege­wijd

Hoe wij te werk gaan? Altijd persoon­lijk. Jouw contact­per­soon is toege­wijd, begrijpt wat je nodig hebt, werkt bij jou op locatie en weet precies met welk product of welke oplossing je jouw project naar een hoger niveau tilt. Maak je gebruik van een speci­fieke tech­niek? Dan weet jouw persoon­lijke advi­seur precies welke tech­ni­sche expert geschikt is. 

 

Met ons kom je verder

We delen graag onze exper­tise met je. Van plan­ning tot imple­men­tatie en van inbe­drijf­stel­ling tot onder­houd. En, we helpen je graag in je ontwik­ke­ling. Werk aan je vaar­dig­heden en laat je bedrijf groeien met onze trai­ningen, advies, appli­ca­ties, software en tools. We kunnen je zelfs helpen met tender­pro­cessen via onze state-of-the-art software. Van advies tot prak­ti­sche ondersteuning: wij helpen je in elke fase van je project. 


Flexibel in te delen kantoor

Samen­wer­king Hori, Croonwolters&dros en Hager

In bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouwen veran­dert de samen­stel­ling van huur­ders regel­matig. Dat bete­kent ook dat de inde­ling van de ruimtes zo flexibel mogelijk moet zijn, zodat elke huurder zijn kantoor naar eigen inzicht kan inrichten.

Raad­ge­vend inge­ni­eurs­bu­reau Hori en installateur Croonwolters&dros kozen voor ons als partner bij de ontwik­ke­ling van een flexibele totaal­op­los­sing voor de elektrische infrastructuur in Sijt­hoff City in Den Haag. Dat histo­ri­sche pand in hartje stad werd omge­to­verd tot een plek met kantoren en winkels.


Wij maken je werk makkelijker

Altijd op tijd en binnen budget

De voor­delen van ons part­ner­schap? Alle moge­lijk­heden om de meest veeleisende en complexe uitda­gingen op elek­tro­tech­nisch gebied op te lossen voor je klanten. Wij onder­steunen je bij elk project en helpen je op tijd en binnen budget te leveren. 

Kennis, exper­tise en erva­ring
Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en brengen diep­gaande exper­tise, kennis en erva­ring op het gebied van elektrische instal­la­ties met ons mee. Zo kunnen we je helpen bij elk vraag­stuk. Onge­acht of dit voor woningbouw, appar­te­men­ten­com­plexen, commer­ciële gebouwen, zorg­in­stel­lingen, infrastructuur of indu­striële bouw is. Met ons aan je zijde haal je het beste uit jezelf en uit je projecten.

projectoplossingen utiliteit amenwerking

"Samen reali­seren we effi­ci­ënte, slimme en toekomst­be­sten­dige oplossingen voor je klant."

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Kennis en
inspi­ratie

Doe je voor­deel met onze erva­ring

Al jaren zijn we op een missie om persoon­lijk onze kennis te delen met onze klanten.
Zo willen we elkaar versterken. Dat doen we onder meer:

met een uitge­breid trai­nings­pro­gramma
- met onze events­ka­lender Hager Live
- door online kennis­ar­ti­kelen en expert­blogs te bieden
- en met goede infor­matie over onze (nieuwe) producten

support man laptop

For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.