Goed advies over elektrische infrastructuur

On­der­steu­ning aan ad­vi­seurs

Voor­zie je klan­ten van uit­ste­kend ad­vies met ons als flexi­be­le en er­va­ren part­ner in elek­tri­sche in­fra­struc­tuur. Wij hel­pen je in elke fase van je pro­ject.

adviseurs partner elektrotechnisch

Met ons lever je opti­male oplos­singen
in elektrische infrastructuur

Ondersteuning waar en wanneer je dat nodig hebt

In­no­va­tief, een­vou­dig in ge­bruik en bo­ven­dien mak­ke­lijk te in­te­gre­ren met an­de­re sys­te­men: dát zijn onze op­los­sin­gen voor elektrische infrastructuur. Van ener­gie­dis­tri­bu­tie en ener­giema­na­ge­ment tot au­to­ma­ti­se­ring en pro­ject­ma­na­ge­ment. Dat geldt ook voor onze di­gi­ta­le ap­pli­ca­ties, die jou tij­dens je pro­ject hel­pen te vi­su­a­li­se­ren wat je voor ogen hebt. En, ui­ter­aard vol­doen al onze op­los­sin­gen aan de hoog­ste ei­sen voor wet en re­gel­ge­ving. Het groot­ste voor­deel van onze pro­duc­ten? Slim de­sign dat elk com­po­nent flexi­bel maakt, zo­dat ze stuk voor stuk toe­komst­be­sten­dig zijn. Ver­an­dert de be­hoef­te van een ge­brui­ker, het ge­bouw of zijn er nieu­we tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen? Dan pas je onze op­los­sin­gen een­vou­dig aan. Zo dra­gen we bij aan de duur­za­me ont­wik­ke­ling van en­gi­nee­ring. 

 

Persoonlijk en toegewijd

Hoe wij te werk gaan? Al­tijd per­soon­lijk. Jouw con­tact­per­soon is toe­ge­wijd, be­grijpt wat je no­dig hebt, werkt bij jou op lo­ca­tie en weet pre­cies met welk pro­duct of wel­ke op­los­sing je jouw pro­ject naar een ho­ger ni­veau tilt. Maak je ge­bruik van een spe­ci­fie­ke tech­niek? Dan weet jouw per­soon­lij­ke ad­vi­seur pre­cies wel­ke tech­ni­sche ex­pert ge­schikt is. 

 

Met ons kom je verder

We de­len graag onze ex­per­ti­se met je. Van plan­ning tot im­ple­men­ta­tie en van in­be­drijf­stel­ling tot on­der­houd. En, we hel­pen je graag in je ont­wik­ke­ling. Werk aan je vaar­dig­he­den en laat je be­drijf groei­en met onze trai­nin­gen, ad­vies, ap­pli­ca­ties, soft­wa­re en tools. We kun­nen je zelfs hel­pen met ten­der­pro­ces­sen via onze sta­te-of-the-art soft­wa­re. Van ad­vies tot prak­ti­sche on­der­steu­ning: wij hel­pen je in elke fase van je pro­ject. 


Flexibel in te delen kantoor

Samenwerking Hori, Croonwolters&dros en Hager

In bedrijfsverzamelgebouwen verandert de samenstelling van huurders regelmatig. Dat betekent ook dat de indeling van de ruimtes zo flexibel mogelijk moet zijn, zodat elke huurder zijn kantoor naar eigen inzicht kan inrichten.

Raadgevend ingenieursbureau Hori en installateur Croonwolters&dros kozen voor ons als partner bij de ontwikkeling van een flexibele totaaloplossing voor de elektrische infrastructuur in Sijthoff City in Den Haag. Dat historische pand in hartje stad werd omgetoverd tot een plek met kantoren en winkels.


Wij maken je werk makkelijker

Altijd op tijd en binnen budget

De voordelen van ons partnerschap? Alle mogelijkheden om de meest veeleisende en complexe uitdagingen op elektrotechnisch gebied op te lossen voor je klanten. Wij ondersteunen je bij elk project en helpen je op tijd en binnen budget te leveren. 

Kennis, expertise en ervaring
Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en brengen diepgaande expertise, kennis en ervaring op het gebied van elektrische installaties met ons mee. Zo kunnen we je helpen bij elk vraagstuk. Ongeacht of dit voor woningbouw, appartementencomplexen, commerciële gebouwen, zorginstellingen, infrastructuur of industriële bouw is. Met ons aan je zijde haal je het beste uit jezelf en uit je projecten.

projectoplossingen utiliteit amenwerking

"Samen reali­seren we effi­ci­ënte, slimme en toekomst­be­sten­dige oplos­singen voor je klant."

Maak ge­bruik van onze
er­va­ring

Met ja­ren­lan­ge en uit­ge­brei­de er­va­ring in al­ler­lei soor­ten pro­jec­ten kun­nen we jou uit­ste­kend hel­pen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfortabel werken is, voorzien van alle benodigde aansluitingen.

Kantooroplossingen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en individueel design. 

Hoteloplossingen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de energievoorziening voor ziekenhuizen staat bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid voorop. 

Zorgoplossingen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, energiezuinig en economisch gunstig volgens de standaard van deze tijd. 

Retailoplossingen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjeshuis, villa of appartement: elke woning een comfortabele installatie.

Woonoplossingen


Kennis en
in­spi­ra­tie

Doe je voordeel met onze ervaring

Al jaren zijn we op een missie om persoon­lijk onze kennis te delen met onze klanten.
Zo willen we elkaar versterken. Dat doen we onder meer:

met een uitge­breid trai­nings­pro­gram­ma
- met onze events­ka­len­der Ha­ger Live
- door online kennisartikelen en expertblogs te bieden
- en met goede informatie over onze (nieu­we) pro­duc­ten

support man laptop

For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.