Intel­li­gente ener­gie­me­ters: win tijd en ruimte

Voor inzicht in het ener­gie­ver­bruik

Duur­zaam ener­gie­ge­bruik begint bij het meten, vast­leggen en delen van het verbruik. Wat je daar­voor nodig hebt? Een geavan­ceerde ener­gie­meter. Onze meters zijn dat en ze besparen instal­la­teurs ook nog eens waar­de­volle instal­la­tie­tijd.

energiemeters

Effi­ci­ën­tere schakel- en verdeel­in­rich­ting
met onze slimme ener­gie­me­ters

Voor elke toepas­sing een geschikt meet­sys­teem

Of je nu de opbrengst van zonne­pa­nelen inzich­te­lijk wil maken of ener­gie­ver­bruik in een dyna­mi­sche produc­tie­om­ge­ving wil meten. Onze meters zijn ontworpen voor een vari­atie aan toepas­singen. Woningbouw, kantoren, hotels, show­rooms of indu­strie­panden: de ener­gie­me­ters voelen zich overal op hun gemak en leveren nauw­keu­rige infor­matie. Door het uitwis­selen van data met een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem kunnen gebrui­kers hun verbruik nog nauw­let­tender in de gaten houden. 

icoon verdeler

Bidi­rec­ti­o­neel

Alle types werken bidi­rec­ti­o­neel en kunnen daar­door worden ingezet voor het meten van afge­nomen en terug­ge­le­verde energie. 

MID-gecer­ti­fi­ceerd

Alle meters (uitge­zon­derd de 3x 1-fase 80 A en ECN140D) zijn MID-gecer­ti­fi­ceerd en mogen worden toege­past voor verre­ke­nings- en nul-op-de-meter-toepas­singen.

Complete serie

Het aanbod is compleet met meters die via puls, Modbus, Mbus of een KNX-IR-inter­face eenvoudig zijn aan te sluiten op een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem. 


Directe meting tot 3 x 125 A

Win tijd met onze oplossing

Met directe 3-fase-meters tot 3 x 125 A voor alle inter­faces kun je het gebruik van stroom­trans­for­ma­toren uitstellen. Hierbij win je veel tijd tijdens installatie. Wil je meer stroom meten, dan kan dit met een meter voor indi­recte meting in combi­natie met stroom­trans­for­ma­toren tot 6000 A.

directe-energiemeting

Handige eigen­schappen van
onze ener­gie­me­ters

De nieuwe norm voor het meten van energie

De nieuwe gene­ratie ener­gie­me­ters biedt oplossingen voor elke toepas­sing. Je kiest zelf hoe je de meter aansluit op een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem: via puls­me­ting, M-Bus of Modbus-inter­face. Ideaal voor intel­li­gente ener­gie­mo­ni­to­ring en indi­vi­duele verre­ke­ning in resi­den­tiële en commer­ciële gebouwen.

energiemeters-hager

Uitge­breide meting

Uitge­breide meting en weer­gave op het display van span­ning (U), stroom (I), vermo­gens (vier kwadranten), powerf­actor en frequentie (Hz). 

energiemeters-hager-modbus

Ruim­te­be­spa­rend

In één behui­zing 3 x 1-fase 80 A meters met één commu­ni­catie-aansluiting, slechts 4 modulen breed. Toewij­zing van maar één busadres (in plaats van drie). 

energiemanagement

Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring koppe­ling

Om een KNX-installatie eenvoudig te voorzien van ener­gie­mo­ni­to­ring gebruik je KNX-IR-inter­face TXF121.

energiemeters-inzicht

Inzich­te­lijk met Domovea

Inzich­te­lijk maken van de ener­gie­me­ting is eenvoudig te reali­seren in combi­natie met het visu­a­li­sa­tie­pro­gramma Domovea.

energiemeters-hager-verzegeling

Verze­ge­ling

Toegang tot de aansluit­klemmen is verze­gel­baar voor MID-meters, met eigen of meege­le­verde zegels. 

energiemeters-deelbaar-stroomtrafo

Stroom­trafo's

Voor indi­recte ener­gie­me­ting in een bestaande verdeler is een deel­bare stroom­trafo ideaal. Lees meer over splitcore trans­for­ma­toren.


Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Bekijk de ener­gie­me­ters in de e-catalogus

Nieuws­gierig naar de details?

Alle vari­anten en hun specificaties vind je in de online catalogus. Zo kies je eenvoudig wat bij jouw project past. 

energiemeters-ecatalogus

Docu­men­tatie

  • brochure energiemeters kwh productoverzicht hager 2019

    Ener­gie­me­ters - pro­duc­to­ver­zicht

    pdf1,31 MB
  • brochure stroomtransformatoren splitcore hager 2020

    Deelbare stroomtrafo's - productoverzicht

    pdf526,98 KB

Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!