Laad­sta­tions voor duur­zamer Agri­firm

Eenvoudig in gebruik en te instal­leren

Een duur­zamer kantoor: daar horen natuur­lijk laad­sta­tions voor elektrische rijders bij. En om werk­ne­mers te stimu­leren daar gebruik van te maken, zorgde Agri­firm meteen voor een flink aantal. We leverden 14 Witty-oplaad­sta­tions op het hoofd­kan­toor in Apel­doorn en droegen zo bij aan een duur­zaam Agri­firm.

Laadstations-duurzaam-kantoor

"We kozen voor Hager omdat we willen kunnen terug­vallen op de garantie van een markt­partij die al jaren­lang als A-merk actief is."
Jan Staal
Bedrijfs­leider,
Mander­sloot Instal­la­ties


De nieuwe auto-oplaad­punten
van Agri­firm in feiten

Feiten:

14 Hager Witty-laad­sta­tions

16 Ampère aan begrensd vermogen, 

32 Ampère opti­o­neel

B-klasse aard­lek­scha­ke­laars


In samen­wer­king met:

Agri­firm

Mander­sloot Instal­la­ties, Wouden­berg


Veer­tien laad­sta­tions voor duur­zaam kantoor

Hoofd­kan­toor Agri­firm heeft mili­eu­vrien­de­lijke ambitie

Een warm­te­pomp, verlich­ting die niet onnodig brandt dankzij sensoren, een Green­Lease-abon­ne­ment: Agri­firm doet er alles aan om te verduur­zamen. eMobi­lity is daar een speer­punt van. Veel werk­ne­mers kiezen inmid­dels voor een elektrische of plug-in hybride wagen. Om lease­rij­ders binnen het bedrijf te stimu­leren zo veel mogelijk de elektrische optie op hun auto te gebruiken, werd Mander­sloot Instal­la­ties gevraagd om laad­punten te reali­seren. En niet één of twee, maar meer­dere. Omdat dat nogal wat vraagt qua tech­ni­sche capa­ci­teit, werden we gevraagd om hierin mee te denken. 

Twaalf Witty's op rij
Mander­sloot bestelde veer­tien laad­sta­tions van het type witty.home XEV123. Die kunnen elk 32 Ampère leveren, maar zijn om over­be­las­ting te voor­komen begrensd op 16. Twaalf werden aan de muur in de parkeer­ga­rage geïn­stal­leerd, twee op een zuil op de bezoe­kers­par­keer­plaats. Allen werden voorzien van B-klasse aard­lek­scha­ke­laars. Bij maxi­male belas­ting vragen de palen veel vermogen. Daarom werd er een aparte verdeler ontwik­keld, die recht­streeks op het trafo­sta­tion werd aange­sloten. 

Eenvoudig te instal­leren oplaad­punten
Onze laad­sta­tions zijn zo ontwik­keld dat ze makkelijk zijn te instal­leren, maar ook eenvoudig te bedienen. Daar­naast kun je dankzij twee aansluit­punten zowel auto’s, als fietsen en scoot­mo­bielen opladen. Hoe werk­ne­mers van Agri­firm ook besluiten naar kantoor te komen, er is nu altijd een duur­zame optie mogelijk. 

 

 

Lees meerInklappen
project agrifirm

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag