Jouw gebouw zuinig in energie- en stroom­ver­bruik

Jouw inves­te­ring is in goede handen

Een func­ti­o­neel en sfeervol gebouw dat ook nog eens zuinig is in energie- en stroom­ver­bruik. Jouw object wordt meer waard met onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment en meer. Zo houd je grip op je inves­te­ring.

investering elektrotechniek energiezuinig

Grip op stroom­ver­bruik en energie  
in jouw inves­te­rings­ob­ject

Op onze elek­tro­tech­ni­sche en intel­li­gente oplossingen kun je bouwen 

Of het nu gaat om een indu­strieel gebouw, kantoor­ruimtes, appar­te­menten of woningen: jouw inves­te­ring wordt meer waard met onze oplossingen in elek­tro­tech­niek en domotica. Als betrouw­bare en bewezen partner voorzien we jouw gebouw van een elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur die ruimtes aantrek­ke­lijk, comfor­tabel, zuinig in ener­gie­ver­bruik en stroom­ver­bruik, kosten­ef­fi­ciënt en toekomst­be­stendig maakt. Met ons brede product­port­folio en onze diep­gaande exper­tise zijn we jouw one-stop-shop voor zowel oplossingen als advies.


Een duur­zame inves­te­ring

Onze producten leveren opti­male pres­ta­ties, vragen weinig onder­houd, zijn eenvoudig en snel geïn­stal­leerd en voldoen aan alle kwali­teits­eisen. Door hun flexi­bi­li­teit en vaak modu­laire opbouw zijn onze oplossingen in de toekomst makkelijk uit te breiden, wat de levens­duur van instal­la­ties in jouw pand ten goede komt. Jouw inves­te­ring is niet alleen duur­zaam dankzij een door­dacht ontwerp. Met onze oplossingen voor ener­gie­mo­ni­to­ring, ener­giema­na­ge­ment en domotica bespaar je - ook op afstand - kosten op elek­tri­ci­teits­ver­bruik.


Ondersteuning bij elke stap

Tijdens jouw project onder­steunen we jou, jouw installateur en andere betrokken professionals bij elke stap. Van design tot project­plan­ning en van installatie tot inbe­drijfs­stel­ling. Niet alleen met advies ter plaatse, maar ook met apps en software. We zetten alle moge­lijke hulp­mid­delen in voor een probleem­loze installatie die binnen budget en tijd wordt opge­le­verd. Zo zorgen we samen voor duur­zame oplossingen die de waarde van jouw inves­te­ring verhogen. 


We maken het je graag gemak­ke­lijk

Jouw project, onze zorg

Nieuw­bouw, verbouw, upgrade of reno­vatie? Jouw inves­te­rings­pro­ject is bij onze experts in de juiste handen. Met onze exper­tise en erva­ring in elek­tro­tech­niek voor de resi­den­tiële en utili­teits­markt kunnen je van A tot Z ontzorgen. 

Haal het maxi­male uit je inves­te­ring
Afhan­ke­lijk van wat je nodig hebt, staan we aan je zijde. We helpen je onder meer met ontwerp, project­plan­ning, ontwik­ke­ling en uitvoe­ring. En, zelfs voor peri­o­diek onder­houd kun je bij ons terecht. Samen halen we het maxi­male uit jouw inves­te­ring en bezorgen we de gebrui­kers van jouw object een perfecte woon- of werk­er­va­ring. 

projectoplossingen expertise roomsolutions hager

"Met onze duur­zame en flexibele oplossingen vergroot je de waarde van je inves­te­ring. Nu en in de toekomst."

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Unieke wensen?
Ga voor maat­werk

Eigen­lijk kun je ons maat­werk niet in een brochure vangen. Unieke oplossingen ontstaan uit goed overleg tussen jou en onze experts. En, zo komen we ook tot de beste resul­taten. Toch een indruk krijgen van wat er alle­maal mogelijk is? In onze Engels­ta­lige brochure ‘The world of indi­vi­dual solutions’ staat een aantal inspi­re­rende voor­beelden. Uiter­aard kunnen we veel meer voor je bete­kenen. We zijn benieuwd naar jouw unieke maat­werk­wensen.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.